Sign In

Việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 04/CT-TU ngày 16/3/2021của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, THAHC trên địa bàn tỉnh

22/06/2021

      Thời gian qua, công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính (THADS, THAHC) trên địa bàn tỉnh Gia Lai có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác THADS, THAHC vẫn còn tồn tại những hạn chế cần được khắc phục như: Một số Cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức đối với công tác THADS, THAHC; hoạt động các Ban Chỉ đạo THADS đạt hiệu quả chưa cao; công tác phối hợp của các cơ quan chức năng trong thi hành án dân sự chưa đảm bảo kịp thời, chặt chẽ; tỷ lệ thi hành án còn thấp, số vụ việc, tiền tồn đọng còn nhiều, kết quả thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng và việc thu hồi tiền tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Để khắc phục những tồn tại, tạo điều kiện thuận lợi và góp phần nâng cao chất lượng, kết quả hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn, ngày 16/3/2021 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi  hành án hành dân sự, thi hành án hành án hành chính trên địa bàn (gọi tắt là Chỉ thị 04-CT/TU).

      Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 483/KH-UNBD ngày 29/4/2021 với nội dung:

      - Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành, đơn vị liên quan, thành viên Ban Chỉ đạo THADS tỉnh; Chủ tịch UBND và thành viên Ban Chỉ đạo THADS các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về THADS, THAHC; quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách tư pháp nói chung, công tác THADS, THAHC nói riêng.

      - Các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với cơ quan thi hành án dân sự trong việc tổ chức thi hành các Bản án, Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; tạo điều thuận lợi để các cơ quan thi hành án dân sự hoạt động có hiệu quả.
      - UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tăng cường sự chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự; chỉ đạo tổ chức cưỡng chế các vụ án lớn, khó khăn, phức tạp có ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự tập trung, kiên quyết thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án đúng qui định pháp luật, không để xảy ra đơn, thư khiếu nại, tố cáo kéo dài; đồng thời, quan tâm hổ trợ kinh phí, bố trí mặt bằng xây dựng trụ sở, kho vật chứng nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan THADS cùng cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ.
      - Đối với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: Tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Chỉ thị 04-CT/TU đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong Hệ thống các cơ quan THADS trên địa bàn; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao về tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác THADS, THAHC; triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp liên ngành trong THADS để nâng cao chất lượng, kết quả THADS; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tương, xây dựng đội ngũ công chức, người lao động của Hệ thống các cơ quan THADS trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên kiểm tra nội bộ, kỷ luật công vụ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các sai phạm, tiêu cực trong hoạt động THADS. Đổi mới công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp, giáo dục chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho công chức, người lao động; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc lập dự toán, đề nghị cấp kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo THADS, hổ trợ kinh phí hoạt; đề nghị bố trí mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, kho vật chứng của các cơ quan THADS địa phương đã được phê duyệt.
      Căn cứ Chỉ thị 04-CT/TU, Cấp ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự Gia Lai đã thực hiện quán triệt, yêu cầu đảng viên, lãnh đạo cơ quan thực hiện nghiêm nội dung của Chỉ thị. Theo đó, ngày 08/6/2021 Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai đã ban hành Văn bản số: 520/CTHADS-VP nhằm tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ, sâu sắc Chỉ thị 04-CT/TU ngày 1601/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 483/KH-UBND ngày 08/6/2021 của UBND tỉnh đến cán bộ, công chức, người lao động trong Hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh. Đồng thời, yêu cầu các Phòng chuyên môn thuộc Cục, các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiêm vụ thực hiện triệt để các nội dung sau:
      - Trưởng các Phòng chuyên môn căn cứ Chỉ thị và Kế hoạch nêu trên và theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Cục theo dõi, phối hợp các cơ quan, ban ngành của tỉnh, huyện ủy, thị ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Mặt trận, các đoàn thể có liên quan thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiêm vụ hàng năm do Tổng cục THADS giao.
      - Chi cục Trưởng các Chi cục Thi hành án cấp huyện chủ động báo cáo, tham mưu cho huyện ủy, thị ủy, thành ủy, UBND cùng cấp cụ thể hóa nhiệm vụ công tác THADS, THAHC tại địa phương, đồng thời báo cáo về Cục Thi hành án dân sự tỉnh theo dõi báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tổng cục THADS. Bên cạnh đó, tăng cường vai trò tham mưu cho Ban Chỉ đạo THADS cùng cấp để lãnh đạo, chỉ đạo các vụ việc khó khăn, phức tạp, nhất là vụ việc có liên quan đến án tín dụng ngân hàng, án tham nhũng, kinh tế để thu hồi tiền, tài sản cho ngân sách Nhà nước. Chú trọng thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Cục tại các Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác và tại các buổi làm việc giữa lãnh đạo các Cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo Cục về công tác THADS, THAHC.
      Năm 2021 là năm hết sức khó khăn đối với Hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai, bởi lẽ: Số lượng án thụ lý giải quyết tăng rất cao cả về việc lẫn về giá trị; bên cạnh đó tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, nên từ đó ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính được giao. Tuy nhiên, được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đối với hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn, điều đó được cụ thể hóa bằng Chỉ Thị 04-CT/TU ngày 16/3/2021 và Kế hoạch số 483/KH-UBND ngày 29/4/2021. Đây là cơ sở, nền tảng rất thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi để cho Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn phát huy tối đa năng lực, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS, THAHC trong năm 2021 và những năm tiếp theo, góp phần đảm bảo tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai./.


Theo Nguyễn Hữu Đức

Các tin đã đưa ngày: