Sign In

Giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2020-2025

10/09/2020

Giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2020-2025
      Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2020-2025, Cấp ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự đề ra các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung của Nghị quyết trong thời gian tới.
      Về công tác thi hành án dân sự: Cấp ủy chi bộ tiếp tục chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo chương trình, kế hoạch công tác và chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính. Tập trung hướng về cơ sở, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền địa phương, của Ban Chỉ đạo thi hành án trong công tác thi hành án dân sự, nhất là tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc xác minh điều kiện thi hành án, bảo đảm phân loại án chính xác; tổ chức thi hành dứt điểm đối với các vụ việc có điều kiện thi hành. Tăng cường xử lý dứt điểm các vụ việc giao tài sản đã bán đấu giá thành; phối hợp chặt chẽ với ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng trên địa bàn để giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nâng cao kết quả thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng. Phấn đấu trong nhiệm kỳ, lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Quốc hội, Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự giao hàng năm.
      Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra; tập trung giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những vi phạm, tham nhũng, tiêu cực và khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 11/02/2014 về việc tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự và các Chỉ thị, Nghị quyết khác của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối về công tác phòng chống tham nhũng.
      Đối với các mặt công tác chuyên môn khác: Đẩy mạnh công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là kiện toàn đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý, củng cố, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực của đội ngũ Chấp hành viên, Thẩm tra viên và công chức khác. Thực hiện nghiêm các quy định về tinh giản biên chế, bố trí, sắp xếp công chức theo đúng vị trí việc làm đã được phê duyệt.
 Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW và cải cách hành chính theo cơ chế một cửa tại Cục và các Chi cục THADS cấp huyện; nâng cao chất lượng phục vụ của công chức thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Tiếp tục tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, bảo đảm công khai, minh bạch, bám sát quy chế làm việc, trong đó lưu ý thực hiện triệt để việc gửi, nhận văn bản điện tử và quản lý hồ sơ công việc trên Hệ thống quản lý văn bản. Chú trọng thực hiện quản lý, hướng dẫn và phân bổ dự toán thu chi ngân sách hàng năm bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.
      Về lãnh đạo công tác xây dựng Chi bộ: Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ”. Cấp ủy tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhóm nhiệm vụ giải pháp theo của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể. Tổ chức thực hiện tốt các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương theo quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”, Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương” đến các đơn vị trực thuộc và cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên hàng năm với kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa II).
      Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua chương trình, kế hoạch theo chủ đề hàng năm; đưa nội dung học tập và làm theo gương Bác vào sinh hoạt Chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề. Có kế hoạch hằng năm của Chi bộ triển khai cho đảng viên xây dựng kế hoạch làm theo, cuối năm tiền hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.
      Đẩy mạnh công tác quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Hàng năm triển khai xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và có biện pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đề ra. Thông qua công tác kiểm tra kịp thời, chủ động phát hiện đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, đồng thời giải quyết triệt để đơn thư tố cáo, khiếu nại phát sinh theo quy định của Đảng.
      Lãnh đạo công tác đoàn thể: Chú trọng công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo Ban Chấp hành Công đoàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, bản chất giai cấp công nhân cho đoàn viên; phát huy vai trò của Công đoàn trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan vững mạnh. Lãnh đạo Công đoàn thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để công đoàn thực sự là nơi tập hợp lực lượng quần chúng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Lãnh đạo Ban chấp hành Chi đoàn tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên. Thực hiện tốt Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”.
      Tin rằng những kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 là tiền đề và kinh nghiệm quan trọng để Cấp ủy Chi bộ Cục thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đề ra các giải pháp thiết thực, hướng đi phù hợp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự, nhiệm kỳ 2020-2025./.


Theo Phan Thị Phượng

Các tin đã đưa ngày: