Sign In

VIỆC XÁC ĐỊNH TIỀN CHƯA CÓ ĐIỀU KIỆN THI HÀNH THEO THÔNG TƯ 06/2019/TT-BTP NGÀY 21/11/2019

31/07/2020

           Theo giải thích Biểu mẫu số 02/TK-THA (về thống kê kết quả thi hành án tính bằng tiền) của Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính thì tiền chưa có điều kiện thi hành (trừ số tiền đã chuyển sổ theo dõi riêng) được xác định theo các trường hợp sau:
          + Là số tiền được xác định theo quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án theo quy định tại Điều 44a Luật Thi hành án dân sự;
          + Số tiền còn phải thi hành sau khi Chấp hành viên xử lý tài sản của người phải thi hành án hoặc sau khi người được thi hành án nhận tài sản để trừ vào tiền thi hành án.
           + Số tiền của việc thi hành các khoản thu cho Nhà nước trong trường hợp thi hành bản án, quyết định của Tòa án có xử lý tài sản bảo đảm thi hành khoản nợ xấu trong thời gian thực hiện thí điểm theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội, nếu giá trị tài sản không đủ hoặc chỉ vừa đủ thi hành khoản thu cho tổ chức tín dụng mà người phải thi hành án không có tài sản nào khác và tổ chức tín dụng cũng không đồng ý trích một phần tiền để thi hành khoản thu cho ngân sách nhà nước;
            + Số tiền còn phải thi hành sau khi đối trừ giá trị tài sản tại thời điểm báo cáo mà đã giảm giá lần thứ hai không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành.
          Từ nội dung qui định nêu trên cho thấy, một trong những điểm mới nhằm tạo thuận lợi cho Chấp hành viên của cơ quan Thi hành án dân sự áp dụng trong việc xác định số tiền chưa có điều kiện đó là: Số tiền còn phải thi hành sau khi đối trừ giá trị tài sản tại thời điểm báo cáo mà đã giảm giá lần thứ hai không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc  bán đấu giá không thành.  
               Tuy nhiên, căn cứ báo cáo thống kê kết quả thi hành án sự của các Chi cục Thi hành án dân sự trên địa bàn kể từ khi Thông tư 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành thì việc áp dụng qui định nêu trên để xác định số tiền chưa có điều kiện chưa được thực hiện kịp thời, triệt để. Từ đó, ảnh hướng rất lớn đến kết quả thi hành án về tiền trong toàn tỉnh (09 tháng năm 2020 tỷ lệ về tiền chỉ đạt 19,13% trong đó số chưa có điều kiện thi hành chiếm 51, 27%)
              Để việc thực hiện báo cáo thống kê thi hành án dân sự đúng qui định, đảm bảo phán ánh đầy đủ, thực chất kết quả thi hành án, Chấp hành viên của các Chi cục thi hành án dân sự  cần phải rà soát các khoản tiền phải thi hành án có đủ điều kiện đối trừ giá trị tài sản mà đã giảm giá lần thứ hai không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành để xác định số tiền chưa có điều kiện thi hành tại thời điểm tiến hành việc báo cáo thống kê thi hành án dân sự.
              Bên cạnh đó, theo hướng dẫn tại Văn bản số: 906/CTHADS-VP ngày 22/7/2020 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai về việc thực hiện đối trừ giá trị tài sản tại thời điểm báo cáo thống kê theo Thông tư 06/2019/TT-BTP thì hiện nay, Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự chưa nâng cấp hỗ trợ việc xác định số tiền chưa có điều kiện đối với Số tiền còn phải thi hành sau khi đối trừ giá trị tài sản tại thời điểm báo cáo mà đã giảm giá lần thứ hai không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành. Do đó, Chấp hành viên của các cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh cần phải tích chọn số tiền chưa có điều kiện này vào điểm b khoản 1 Điều 44a Luật Thi hành án dân sự, đồng thời ghi nhớ vụ việc để khi Tổng cục Thi hành án dân sự nâng cấp phần mềm sẽ chuyển sang mục phù hợp      
                                                                                                       Nguyễn Hữu Đức Phòng Kiểm tra GQKNTC

Các tin đã đưa ngày: