Sign In

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN BÌNH GIANG TRIỂN KHAI QUÁN TRIỆT, NIÊM YẾT CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CHẤP HÀNH VIÊN

11/11/2021

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN BÌNH GIANG TRIỂN KHAI QUÁN TRIỆT, NIÊM YẾT CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CHẤP HÀNH VIÊN
Triển khai ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương tại cuộc họp triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2022 ngày 28/10/2021 về nội dung quán triệt và niêm yết Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên; Ngày 11 tháng 11 năm 2021 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang đã thực hiện quán triệt các nội dung Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên – ban hành theo Quyết định số 1577 ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tới toàn thể Chấp hành viên, công chức, người lao động trong đơn vị. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang cũng đã triển khai thực hiện niêm yết Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên tại cơ quan.
Với 06 nội dung ngắn gọn nhưng đầy đủ về phẩm chất của người Chấp hành viên thi hành án dân sự - một chức danh tư pháp đã được quy định trong Luật Thi hành án dân sự và các văn bản pháp luật có liên quan. Chuẩn mực đã nêu rõ Chấp hành viên cần có những phẩm chất tốt như: bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ để thực thi pháp luật, hoàn thành nhiệm vụ được phân công.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang tin tưởng rằng, đây chính là những nội dung cốt lõi để các Chấp hành viên tiếp tục học tập, tụ dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương cũng như cấp ủy đảng, chính quyền địa phương huyện Bình Giang giao cho; góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ công lý và xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.
 
                                                           Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Giang
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: