Sign In

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Nam Sách đã tổ chức họp trù bị cưỡng chế thi hành án

30/12/2021

Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Nam Sách đã tổ chức họp trù bị cưỡng chế thi hành án
Để tổ chức thi hành dứt điểm các Bản án đã có hiệu lực pháp luật còn tồn đọng trên địa bàn xã Nam Tân và Thanh Quang. Ngày 28/12/2021 ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Nam Sách đã tổ chức họp trù bị cưỡng chế thi hành án 
Để tổ chức thi hành dứt điểm các Bản án đã có hiệu lực pháp luật còn tồn đọng trên địa bàn xã Nam Tân và Thanh Quang. Ngày 28/12/2021 ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện Nam Sách đã tổ chức họp trù bị cưỡng chế thi hành án đối với:
1.Ông Trần Văn Yên và bà Nguyễn Thị Vang, địa chỉ: thôn Linh Khê, xã Thanh Quang huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương. Theo nội dung Bản án số: 05/2020/DSST ngày 01/9/2020 của Tòa án nhân dân huyện Nam Sách, Bản án số 52/2020/DSPT ngày 16/12/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử tranh chấp phân chia di sản thừa kế tuyên Buộc ông Trần Văn Yên và bà Nguyễn Thị Vang phải giao trả  cho ông Trần Văn Bang địa chỉ: KDC Nguyễn Trãi 2, Phừng Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương diện tích 161,2m2 đất ở trị giá 128.960.000 đồng thuộc thửa số 149, tờ bản đồ số 08, địa chỉ: xã Thanh Quang huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương và các Tài sản gắn liền với đất.
Thời gian ấn định tổ chức cưỡng chế giao tài snr vào ngày 12/01/2022.
2. Ông Nguyễn Thế Liệt, bà Trần Thị Cam, địa chỉ: Thôn Trung Hà, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương phải thi hành án trả nợ cho Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Phả Lại, Hải Dương II. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là: Ông Đỗ Văn Nhật, bà Trần Thị Định, địa chỉ:  Thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
Theo nội dung Bản án số 04/2019/KDTM-ST ngµy 23 th¸ng 9 n¨m 2019 cña Tßa ¸n nh©n d©n huyện Nam Sách, tØnh H¶i D­¬ng; Quyết định sửa đổi, bổ sung Bản án sơ thẩm số 01/2019/QĐ-SĐBSBS ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã tuyên: Buộc ông Nguyễn Thế Liệt và bà Trần Thị Cam phải trả cho Ngân hàng Nông nghiệp và pháp triển nông thôn Việt Nam số tiền: Nợ gốc: 804.982.000 đồng; lãi trong hạn: 148.500.000 đồng; lãi quá hạn tính đến 23/9/2019: 665.317.168 đồng. Tổng cộng: 1.618.799.168đ (Một tỷ sáu trăm mười tám triệu bảy trăm chín mươi chín nghìn một trăm sáu mươi tám đồng)
Trường hợp ông Nguyễn Thế Liệt và bà Trần Thị Cam không thực hiện đúng việc thanh toán nợ theo thoả thuận trên Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ đối với: Quyền sử dụng đất và tài sản  gắn liền  với đất tại  thửa số 197, tờ bản đồ số 01, diện tích 312m2, tại thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương  (Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số V 558393, vào sổ số QSDĐ/1009 QĐ-UB, do UBND huyện Nam Sách cấp ngày 25/10/2002 cho chủ sử dụng đất là ông Trần Văn Ba, bà Trần Thị Bẩy, ngày 26/10/2012 đã được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Nam Sách xác nhận đăng ký biến động chủ sử dụng hiện tại của thửa đất là ông Đỗ Văn Nhật và  Trần Thị Định).
Sau khi họp bàn thống nhất cần thiết phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với các vụ việc nói trên nhằm tuyên truyền giáo dục pháp luật về thi hành án cho nhân dân trên địa bàn huyện,Ban chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Nam Sách ấn định thời gian tổ chức cưỡng chế được thực hiện vào các ngày 12/01/2022 và ngày 14/01/2022 để giải quyết dứt điểm các vụ việc.
 
                                                                                          Nguyễn Văn Tiền- Chi cục Trưởng
 
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: