Sign In

Cục THADS tỉnh và Sở Tài nguyên & Môi trường ký quy chế phối hợp trong công tác THADS

06/12/2019

Cục THADS tỉnh và Sở Tài nguyên & Môi trường ký quy chế phối hợp trong công tác THADS
Ngày 25/11/2019, nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tinh đã thống nhất ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự.
Quy chế phối hợp gồm 3 chương, 10 điều, quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung phối hợp giữa cơ quan THADS và TNMT các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Quy chế đã nêu các phương thức phối hợp giữa các cơ quan THADS và TNMT như:
  • Cử cán bộ, công chức, viên chức phối hợp có chuyên môn tham gia phối hợp với cơ quan có yêu cầu.
  • Cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan, cung cấp ý kiến, trao đổi trực tiếp bằng văn bản khi có yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Cơ quan nhận được đề nghị phối hợp có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Đối với trường hợp đột xuất hoặc theo yêu cầu cần giải quyết ngay, cơ quan chủ trì sẽ gửi văn bản trao đổi ý kiến và các tài liệu liên quan khác đến cơ quan phối hợp để nghiên cứu, trả lời ngay trong ngày. Hình thức trao đổi, cung cấp thông tin được thực hiện thông qua văn bản, làm việc trực tiếp, điện thoại, fax hoặc email.
  • Cục THADS và Sở TNMT chủ trì tổ chức các cuộc họp với sự tham dự của đại diện hai cơ quan để trao đổi giải quyết các vấn đề, công việc phức tạp hoặc tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trước khi quyết định, giải quyết vấn đề theo thẩm quyền.
Nội dung phối hợp cũng được quy định rõ, gồm:

- Cung cấp thông tin, tài liệu đất đai; Thông tin về tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất liên quan đến người phải thi hành án.

- Xác định ranh giới, mốc giới thửa đất, diện tích, hiện trạng sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Trích đo bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính hoặc trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính; xác định giá trị quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức theo quy định để phục vụ cho việc thi hành biện pháp khẩn cấp tạm thời, áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án, biện pháp cưỡng chế thi hành án, xử lý tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Tạm dừng hoặc dừng việc thực hiện các yêu cầu liên quan đến các giao dịch đối với tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của người phải thi hành án tại Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố ngay sau khi nhận được yêu cầu của cơ quan THADS.

- Cử cán bộ, công chức, viên chức tham dự các cuộc họp bàn thống nhất việc xử lý tài sản thi hành án là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Đính chính, chỉnh lý hoặc cấp đổi, cấp lại, cấp lần đầu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về thi hành án dân sự.

Trường hợp thi hành án toàn bộ thửa đất mà không thu hồi được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của người phải thi hành án hoặc người phải thi hành án không giao, trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được thi hành án theo nội dung bản án, cơ quan THADS gửi văn bản nêu lý do không thu hồi được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đến Văn phòng Đăng ký đất đai nơi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm báo cáo cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất để thực hiện thủ tục hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp và cấp lại theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp có sự chênh lệch về diện tích thực tế so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp hoặc không xác định được mốc giới thửa đất thì trên cơ sở đề nghị của cơ quan THADS, Sở TN&MT phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết theo đúng quy định của pháp luật và có văn bản trả lời để cơ quan THADS kịp thời giải quyết vụ việc.

- Thu hồi, hủy bỏ, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

Quy chế phối hợp số 1288/QCPH/CTHADS-STN&MT ngày 25/11/2019 là cơ sở để các cơ quan THADS và cơ quan TNMT tỉnh Hà Tĩnh kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự như: xác minh, kê biên, xử lý tài sản liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các nhiệm vụ khác có liên quan.
 

Các tin đã đưa ngày: