Sign In

Ban hành Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự, thay thế Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26 tháng 7 năm 2010

26/09/2016

Ban hành Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự, thay thế Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26 tháng 7 năm 2010
Ngày 01/8/2016, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phối hợp ban hành Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự, thay thế Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự.
Bố cục của Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC gồm 03 chương, 16 điều. Cụ thể:
Chương I. Thủ tục THADS gồm 11 điều, trong đó bổ sung 06 điều, bãi bỏ 02 điều (Điều 6, Điều 7) so với Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC, gồm:
Điều 1. Ra quyết định THA
Điều 2. Thông báo về THA
Điều 3. Xác minh điều kiện THA
Điều 4. Kê biên, xử lý tài sản để đảm bảo THA
Điều 5. Bán đấu giá tài sản để bảo đảm THA
Điều 6. Thanh toán tiền THA
Điều 7. Việc mua tài sản thuộc sở hữu chung; giao, nhận tài sản để trừ vào số tiền được THA
Điều 8. Việc ủy quyền, chuyển giao quyền, nghĩa vụ của người phải THA
Điều 9. Việc yêu cầu Tòa án giải thích đối với bản án, quyết định
Điều 10. Việc kiến nghị xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm
Điều 11. Việc THA đối với nghĩa vụ liên đới
Điều 12. Việc thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm
Chương II. Quan hệ phối hợp trong công tác THADS, gồm 02 điều, cơ bản giữ nguyên như quy định hiện hành, có bổ sung một số quy định cho phù hợp và bãi bỏ 01 Điều (Điều 12) so với Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC, gồm:
Điều 13. Gửi quyết định về THA;
Điều 14. Công tác phối hợp trong THA
Chương III. Điều khoản thi hành, gồm 02 Điều, cơ bản giữ nguyên như quy định hiện hành, có bổ sung một số quy định cho phù hợp, gồm:
Điều 15. Hiệu lực thi hành;
Điều 16. Tổ chức thực hiện và điều khoản chuyển tiếp.
Thông tư liên tịch số  11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2016.  Đối với các việc thi hành án đã thi hành một phần hoặc chưa thi hành xong trước khi Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành nhưng đã thực hiện các thủ tục về thi hành án theo đúng quy định của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành thì kết quả thi hành án được công nhận; các thủ tục thi hành án tiếp theo được tiếp tục thực hiện theo quy định của Thông tư liên tịch này.


Theo Cổng Thông tin điện tử Tổng cục THADS

Các tin đã đưa ngày: