Sign In

Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân huyện Kim Động khóa XIX

15/12/2017

Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân huyện Kim Động khóa XIX
Trong 2 ngày 14-15 tháng 12 năm 2017, HĐND huyện Kim Động khóa XIX tiến hành kỳ họp thứ 4 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Theo báo cáo của UBND huyện, giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng 7,03%; cơ cấu kinh tế có xu hướng tăng lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,38%... Tổng nguồn lực huy động xây dựng nông thôn mới đạt 279 tỷ đồng; tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ; tăng cường công tác quản lý lĩnh vực tài nguyên, môi trường. Năm 2018, huyện phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 6,8%; thu ngân sách đạt 133,3 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 3%; tạo việc làm mới cho 2,1 nghìn lao động.
Trình bầy báo cáo kết quả hoạt động công tác thi hành án dân sự tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Chi cục trưởng, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 cụ thể như:
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Quốc Hội; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Kim Động liên quan đến công tác thi hành án dân sự.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường siết chặt, kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm tuân thủ pháp luật trong công tác chuyên môn và nhiệm vụ chính trị khác được giao gắn với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức một cách thiết thực theo từng vị trí việc làm, khối lượng công việc được giao, mức độ chất lượng, thời gian ban hành, tránh việc đánh giá hình thức định tính, cảm quan, thiếu khách quan.
- Đổi mới tư duy trong lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành; sửa đổi lề lối làm việc, chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất và năng lực, tinh thần kỷ luật, tác phong của công chức phải thật sự gần gũi, sâu sát nhân dân; quyết tâm hoàn thành vượt chỉ tiêu Quốc Hội giao đồng thời cương quyết tổ chức cưỡng chế đối với những vụ việc đương sự có điều kiện thi hành nhưng cố tình chống đối không tự nguyện thi hành.
- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa; tăng cường công tác tự kiểm tra công vụ; chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện; tiếp tục triển khai làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật  về thi hành án dân sự; đảm bảo giải quyết khiếu nại, tố cáo triệt để, đúng pháp luật làm tiền đề thúc đẩy việc hoàn thành công tác chuyên môn năm 2018 và những năm tiếp theo.

ồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động phát biểu)
 
Theo các nội dung dung gợi ý thảo luận tại tổ đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Chi cục trưởng, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động góp ý một số gải pháp về vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn tại huyện Kim Động như sau:
Thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương Đảng khóa IXvề đẩy nhanh công nghiệm hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và Nghị quyết Hội nghị lần thứ bẩy Ban chấp hành trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn đã làm cho đời sống kinh tế-xã hội nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực, chuyển đổi cơ cấu kinh tế góp phần gải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống của người nông dân theo tinh thần ” ly nông bất ly hương”. Tuy nhiên theo quy luật tất yếu cùng với phát triển hoạt động công nghiệp các làng nghề, nông nghiệp hiện đại cùng với các dịch vụ, sinh hoạt đã xuất hiện tình trạng ô nhiễm môi trường có tích chất nghiêm trọng do nước thải, khí thải và chất thải rắn không được xử lý đúng quy trình, tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật đã ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.
Xuất phát từ tình trạng trên đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, Chi cục trưởng, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Động đề xuất 3 giải pháp như:
1. Cần xây dựng kế hoạch để đánh giá toàn diện thực trạng ô nhiễm tại các xã, thị trấn qua đó xác định vùng ô nhiễm nghiêm trọng để có biện pháp khắc phục.
2. chú trọng công tác quy hoạch phát triển các cụm, điểm công nghiệp, làng nghề, đảm bảo tính khoa học cao trên cơ sở tính toán toàn diện các xu thế phát triển để có chính sách phù hợp.
3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về môi trường nhằm tạo chuyển biến và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Bảo vệ môi trường.


Theo Chi cục THADS huyện Kim Động

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: