Sign In

Thi hành án dân sự Hưng Yên 70 năm xây dựng và trưởng thành!

07/06/2016

Thi hành án dân sự Hưng Yên 70 năm xây dựng và trưởng thành!
Năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020, năm kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016). Sau 70 năm hình thành và phát triển, ngành THADS đã có những đóng góp quan trọng trong tiến trình xây dựng Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 
Ngay từ những năm đầu thành lập Nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành nhiều văn bản pháp luật để xây dựng nền tư pháp nước nhà, trong đó có công tác thi hành án dân sự. Sau Cách mạng tháng Tám 1945, ngày 24/01/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh số 13/SL quy định về tổ chức các Tòa án và các ngạch Thẩm phán, trong đó, Sắc lệnh quy định Ban Tư pháp xã có quyền “Thi hành những mệnh lệnh của các Thẩm phán cấp trên”. Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thi hành án, Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa ban hành Sắc lệnh số 130/SL ngày 19/7/1946 quy định về thể thức thi hành mệnh lệnh hoặc bản án của Tòa án, đây chính là văn bản pháp lý đánh dấu sự ra đời về tổ chức và hoạt động về công tác thi hành án dân sự của chế độ mới. Ngày 22/5/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 85/SL về “cải cách bộ máy tư pháp và luật tố tụng”, Sắc lệnh này quy định: “Thẩm phán huyện dưới sự kiểm soát của biện lý có nhiệm vụ đem chấp hành các án hình về khoản bồi thường hay bồi hoàn và các án hộ, mà chính Tòa án huyện hay Tòa án trên đã tuyên”, quy định này là bước tiến mới về thẩm quyền thi hành án do Thẩm phán huyện thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chánh án.
Năm 1960, Luật Tổ chức Toà án nhân dân được ban hành, theo Luật này quy định: “Tại các Toà án nhân dân địa phương có nhân viên chấp hành án làm nhiệm vụ thi hành những bản án và quyết định dân sự, những khoản xử về bồi thường và tài sản trong các bản án, quyết định hình sự”. Ngày 14/11/1974, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định thành lập Phòng chỉ đạo thi hành án hoạt động độc lập dưới sự chỉ đạo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nắm tình hình, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc công tác thi hành án của Chấp hành viên tại Tòa án nhân dân các cấp; xây dựng các văn bản chỉ đạo chung về thi hành án.
Ngày 18/12/1980, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua bản Hiến pháp đánh dấu một mốc lịch sử quan trọng khi đất nước ta chuyển sang giai đoạn mới; theo Hiến pháp, Nhà nước quản lý xã hội theo pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, ghi nhận nguyên tắc “Các bản án và quyết định của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật phải được các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội và mọi công dân tôn trọng; những người và đơn vị hữu quan phải nghiêm túc chấp hành”. Năm 1981, Luật Tổ chức Toà án nhân dân giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Chánh án Toà án nhân dân tối cao quản lý Toà án nhân dân địa phương về mặt tổ chức. Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ quản lý Toà án địa phương, trong đó có công tác thi hành án dân sự. Ngày 18/7/1982, Bộ Tư pháp và Toà án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên ngành số 472 quy định tổ chức và hoạt động về thi hành án dân sự theo đó tại các Toà án nhân dân cấp tỉnh có Phòng Thi hành án nằm trong cơ cấu bộ máy và biên chế của Toà án để giúp Chánh án chỉ đạo công tác thi hành án; tại các Toà án cấp huyện có Chấp hành viên hoặc cán bộ làm công tác thi hành án dưới sự chỉ đạo của Chánh án. Ngày 28/8/1989, Pháp lệnh Thi hành án dân sự đầu tiên được ban hành, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc tăng cường, hoàn thiện tổ chức và hoạt động thi hành án dân sự, đánh dấu bước thay đổi căn bản trong tổ chức và hoạt động về thi hành án dân sự, xác định thi hành án dân sự là một giai đoạn độc lập tiếp theo giai đoạn xét xử, quy định nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, quyền và nghĩa vụ của các bên đương sự. Pháp lệnh này đã đánh dấu một bước phát triển mới trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật của Nhà nước ta nói chung và lĩnh vực thi hành án dân sự nói riêng, tạo cơ sở pháp lý cho việc tăng cường, hoàn thiện tổ chức và hoạt động thi hành án dân sự.
Hiến pháp năm 1992 được ban hành, với nguyên tắc thi hành và tôn trọng các bản án, quyết định của Tòa án được tiếp tục nghi nhận; tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa IX đã ban hành Nghị quyết về việc bàn giao công tác thi hành án dân sự từ Toà án nhân dân các cấp sang các cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 1993; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 266 - TTg ngày 02/6/1993 về việc triển khai việc bàn giao và tăng cường công tác thi hành án dân sự, đánh dấu bước ngoặt lịch sử về tổ chức và hoạt động thi hành án dân sự; mô hình tổ chức về Thi hành án dân sự được thay đổi căn bản theo Nghị định số 30/CP ngày 02/6/1993 của Chính phủ. Theo Nghị định này có Cục Quản lý Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp, Phòng Thi hành án thuộc Sở Tư pháp, Đội Thi hành án thuộc Phòng Tư pháp; các Phòng Thi hành án cấp quân khu và tương đương.
Ngày 02/01/2002, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 08/NQ-TW về "Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới". Đây là Nghị quyết quan trọng, đề ra các chủ trương lớn, có tính đột phá nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách tư pháp; xây dựng các cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân trong tiến trình phát huy nội lực, chủ động hội nhập khu vực và quốc tế. Ngày 14/01/2004, Uỷ ban thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh Thi hành án dân sự 2004, với nhiều đổi mới quan trọng về thi hành án dân sự, trong đó có cả đổi mới về tổ chức, cán bộ các cơ quan thi hành án dân sự và trình tự, thủ tục thi hành án dân sự. Theo Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ, hệ thống tổ chức thi hành án dân sự có Cục Quản lý Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp, Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Thi hành án dân sự cấp huyện, đây là bước tiến mới về tổ chức thi hành án dân sự. Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư pháp, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” là chủ trương lớn để Nhà nước thể chế hoá quan điểm của Đảng nhằm xây dựng nền tư pháp Việt Nam trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, với định hướng quan trọng trong Nghị quyết nhằm hoàn thiện về thể chế, tổ chức và hoạt động các cơ quan tư pháp, hoạt động bổ trợ tư pháp theo đó hoạt động thi hành án dân sự được tiếp tục cải cách, hoàn thiện các quy định về trình tự, thủ tục thi hành án, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, tạo chuyển biến cơ bản trong lĩnh vực quan trọng này.
Để tiếp tục củng cố và hoàn thiện về tổ chức, bộ máy và cơ sở pháp lý, tạo điều kiện thúc đẩy công tác thi hành án dân sự theo Nghị quyết trên ngày càng hiệu quả, ngày 14/11/2008 Quốc hội khoá XII đã thông qua Luật Thi hành án dân sự năm 2008; tiếp theo đó, ngày 09/9/2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự. Theo đó, Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự được xác định rõ hơn theo nguyên tắc quản lý tập trung, thống nhất theo ngành dọc từ Trung ương đến cấp huyện, với một vị thế mới, tương xứng với nhiệm vụ chính trị được giao và phù hợp với yêu cầu của cải cách tư pháp. Hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự gồm: Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện, với mô hình tổ chức này là bước phát triển và hoàn thiện hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự ngày nay.
Thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị “về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, tiếp tục hoàn thiện thể chế về thi hành án dân sự, ngày 25/11/2014 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015; Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 20/7/2015 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Các văn bản này đã tạo hành lang pháp lý vững chắc cho công tác thi hành án dân sự, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới.
Nhìn lại lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển trong 70 năm qua, hệ thống tổ chức Thi hành án dân sự đã từng bước được xây dựng, củng cố, phát triển; với 70 năm, xây dựng và trưởng thành, trải qua với những thăng trầm của lịch sử, công tác thi hành án dân sự đã không ngừng phát triển, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng, và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam xã hội nghủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; đạt được kết quả đó có những đóng góp của các thế hệ công chức làm công tác thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên các thời kỳ.
Cùng với sự phát triển của đất nước, Hưng Yên là tỉnh được tái lập vào tháng 01/1997, tỉnh thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ, tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Sau 20 năm tái lập tỉnh, Hưng Yên đạt được những thành tựu quan trọng, kinh tế tăng trưởng nhanh, toàn diện và tương đối vững chắc, diện mạo đô thị và nông thôn Hưng Yên đang ngày một khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Được sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, căn bản cả về lượng và chất, góp phần quan trọng để bảo đảm an ninh - trật tự và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hoạt động thi hành án dân sự tạo được niềm tin của nhân dân và có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống xã hội, điều đó khẳng định Ngành Tư pháp nói chung và Thi hành án dân sự Hưng Yên nói riêng đã phát triển, trưởng thành, là một bộ phận quan trọng trong thực thi quyền lực nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Từ năm 1997 đến hết năm 2015 tổng số phải thi hành là 46.469 việc, với số tiền phải thi hành trên 1.683 tỷ đồng, trong đó: số cũ chuyển qua là 1.317 việc, với số tiền là 4.170.842.000 đồng; số thụ lý mới là 45.152 việc, với số tiền trên 1.678 tỷ đồng; đã giải quyết được 44.705 việc, với số tiền thi hành là trên 1.395 tỷ đồng làm giảm đáng kể lượng án tồn đọng về việc và tiền. Đặc biệt năm 2011 đã giải quyết 3.269 việc, đạt 95%; với số tiền giải quyết trên 162 tỷ đồng, đạt 90%; đã thi hành giảm tồn cả về việc và tiền giảm với trên 400 việc và trên 17 tỷ đồng. Năm 2012, tổng số việc phải thi hành án là 5.637 việc, với số tiền trên 349 tỷ đồng; đã thi hành xong 3.558 việc, đạt tỷ lệ 98,7%, với số tiền trên 242 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 95,3%, làm giảm 390 việc và trên 12 tỷ đồng. Năm 2013, tổng số việc đã thụ lý là 6.235 việc; đã thi hành xong 4.439 việc, đạt tỷ lệ 93%, với số tiền 221.931.352.000 đồng, tiếp tục làm giảm tồn 8,4% số việc năm 2012 chuyển sang. Năm 2014, tổng số việc đã thụ lý là 6.072 việc; đã thi hành xong 4.341việc, đạt tỷ lệ 94%, với số tiền 203.464.569.000 đồng, đạt tỷ lệ 80,4%, giảm 98 việc, bằng 2,2%, tương ứng với 18.466.783.000 đồng, cao hơn 9,9% so với cùng kỳ năm 2013. Năm 2015, tổng số việc đã thụ lý là 6.367 việc; đã giải quyết xong 4.603 việc, tương ứng với 209.788.075.000 đồng, đạt tỷ lệ 93% về việc, 83% về tiền. Đáng chú ý là nhiều vụ việc thi hành án phức tạp, tồn đọng kéo dài đã được tổ chức thi hành dứt điểm, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân, tạo niềm tin cho nhân dân, khẳng định vị thế của Ngành Thi hành án dân sự đối với các ngành khác, tạo đà cho công tác thi hành án những năm tiếp theo.
Công tác tổ chức, cán bộ của Cục và các Chi cục cũng được kiện toàn. Cục Thi hành án dân sự tỉnh được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm Cục trưởng và 02 Phó Cục trưởng. Các Phòng chuyên môn trực thuộc Cục đều được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng. Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố đã có 10/10 đơn vị huyện, thành phố đều có Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục trưởng. Ở thời kỳ tái lập tỉnh, số lượng cán bộ thi hành án ở Hưng Yên có 43 công chức, trong đó Phòng Thi hành án có 8 công chức, Đội Thi hành án có 35 công chức. Năm 2005, ngành Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên có 77 công chức, trong đó có 26 Chấp hành viên còn lại là các chức danh khác. Về chuyên môn có 52 công chức có trình độ Đại học, 01 công chức có trình độ cao cấp lý luận chính trị còn lại hầu hết là trình độ trung cấp hoặc sơ cấp. Hiện nay, số lượng công chức toàn ngành là 117 công chức, trong đó có 10 Chấp hành viên trung cấp, 40 Chấp hành viên sơ cấp, 03 Thẩm tra viên chính, 06 Thẩm tra viên và các chức danh khác. Về chuyên môn có 01 đồng chí là tiến sỹ, 09 đồng chí là thạc sỹ, 95 công chức trình độ đại học, 02 công chức trình độ cao đẳng, 07 đồng chí có trình độ trung cấp và sơ cấp. Cục Thi hành án dân sự và 10 Chi cục Thi hành án dân sự đều có trụ sở làm việc; cơ sở vật chất và trang thiết bị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Trong những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc và kinh phí hoạt động nhưng các Cơ quan thi hành án dân sự hai cấp trong tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện các mặt công tác được giao; Cục và các Chi cục luôn được củng cố, kiện toàn có bước phát triển toàn diện về mọi mặt. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong việc hiện thực hóa bản án, quyết định của Tòa án trong thực tiễn cuộc sống. Ghi nhận thành tích đã đạt được trong những năm qua, các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã có nhiều tập thể được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Tập thể lao động xuất sắc, được nhận Bằng khen và Cờ thi đua các loại, nhiều cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Đặc biệt, năm 2012 Cục Thi hành án dân sự tỉnh được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, cờ thi đua của ngành và được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2013, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hưng Yên được tặng Huân chương lao động hạng 3 và Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ, cờ thi đua của ngành Tư pháp và còn nhiều đơn vị khác…Nhiều cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ngành Tư pháp, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen... Từ những kết quả trên cho thấy, công tác thi hành án dân sự thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, càng ngày càng mang tính “bền vững” và có chiều sâu, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, ổn định tình hình chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; trước bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, bên cạnh những thuận lợi, công tác thi hành án dân sự có nhiều thời cơ, vận hội và khó khăn, thách thức, đòi hỏi thực tiễn trong công tác thi hành án dân sự cần thực hiện tốt những yêu cầu của công cuộc đổi mới, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và phục vụ kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương; bởi vậy, các cơ quan thi hành án dân sự hai cấp trong tỉnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau: (1) Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, Nghị quyết Đại hội Tỉnh đảng bộ lần thứ XVIII và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” theo Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ chính trị, Quyết định giao chỉ tiêu của cấp trên. Chú trọng tổ chức thực hiện Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg ngày 01/7/2008 của Thủ trướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 28/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 04/2010/CT-UBND ngày 20/8/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác thi hành án dân sự. (2) Chủ động và tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy nhất là Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự để tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, tăng cường sự phối hợp liên ngành trong hoạt động thi hành án dân sự, kịp thời tranh thủ sự chỉ đạo của cấp trên nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. (3) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tổ chức thi hành đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục; làm tốt công tác phân loại án, tập trung cao độ chỉ đạo giải quyết các vụ việc trọng điểm, phức tạp kéo dài, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng, vụ việc có giá trị thi hành lớn...; vận dụng đồng bộ các biện pháp, giải pháp, tổ chức thi hành dứt điểm ngay những vụ việc có tính khả thi. (4) Thực hiện tốt công tác tiếp dân, lắng nghe phản ánh của nhân dân; giải quyết đúng các đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án, tổ chức kiểm tra đối với hoạt động của các đơn vị và công chức. (5) Nâng cao công tác giám sát của nhân dân, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, các bên đương sự tự nguyện thi hành án dân sự. (6) Quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức toàn Ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh để có biện pháp bồi dưỡng, rèn luyện; thực hiện luân chuyển, bổ nhiệm, kiện toàn đội ngũ cán bộ trong quy hoạch nhất là chức danh lãnh đạo ở một số đơn vị còn thiếu; thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công chức; thường xuyên tập huấn cho Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký và cán bộ các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh về nghiệp vụ thi hành án, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự.
Vũ Hoàng Thụ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: