Sign In

Kế hoạch tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi vòng 1 năm 2016

24/03/2016

Kế hoạch tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi vòng 1 năm 2016
Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016) và thực hiện quán triệt, tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; căn cứ Quyết định số 383/QĐ-BTP ngày 09 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi lần thứ nhất, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi vòng 1cấp Cục như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Hội thi Chấp hành viên giỏi nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016) và thực hiện quán triệt, tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự.
- Hội thi tạo ra đợt sinh hoạt sâu rộng tìm hiểu về chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp lý, kỹ năng xử lý tình huống về thi hành án dân sự đối với Chấp hành viên các Cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh. Thông qua đó, nâng cao chất lượng về chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, tăng cường sự đoàn kết trong đội ngũ Chấp hành viên.
- Phát hiện, tuyên dương những Chấp hành viên giỏi để nhân rộng điển hình; xây dựng hình ảnh Chấp hành viên trong sự nghiệp đổi mới và cải cách Tư pháp. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống Thi hành án dân sự của toàn thể công chức và người lao động trong các cơ quan thi hành án dân sự hai cấp trong tỉnh; lựa chọn thành lập đội thi của Cục tham dự Hội thi Chấp hành viên giỏi khu vực Đồng bằng Bắc bộ.
2. Yêu cầu
- Quán triệt tới toàn thể công chức, Chấp hành viên tại các Cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp trên địa bàn tỉnh, tổ chức triển khai Hội thi đạt chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức; bảo đảm tính dân chủ, công khai.
- Tuyển chọn Chấp hành viên giỏi gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, thực hiện chính sách đối với cán bộ, tạo sự chuyển biến về chất của đội ngũ Chấp hành viên các cấp.
- Gắn việc tổ chức Hội thi với kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016) và thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, các bộ luật, luật liên quan đến thi hành án dân sự.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Nội dung thi
- Tìm hiểu pháp luật về thi hành án dân sự và các quy định pháp luật có liên quan;
- Kỹ năng xử lý tình huống trong việc thực hiện nghiệp vụ thi hành án của Chấp hành viên;
- Tìm hiểu về lịch sử truyền thống Thi hành án dân sự.
2. Cách thức tổ chức
- Thời gian tổ chức thi: Ngày 09/4/2016 (thứ Bảy);
- Địa điểm: Tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên.
- Hình thức tổ chức: Thi viết.
- Giải thưởng:
+ 01 giải Nhất: Giấy chứng nhận và 1.000.000đ.
+ 02 giải Nhì: Giấy chứng nhận và 500.000đ.
+ 03 giải Ba: Giấy chứng nhận và 300.000đ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cục trưởng
- Xây dựng Kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức Hội thi, Bán giám sát, Tổ Thư ký giúp việc Hội thi; báo cáo kết quả Hội thi; lựa chọn đội dự thi vòng 2 cấp khu vực.
2. Ban Tổ chức Hội thi
Tổ chức, hướng dẫn Hội thi theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra; thành lập Hội đồng thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi.
3. Ban giám sát
Có trách nhiệm giúp Cục trưởng giám sát Hội thi, đảm bảo Hội thi được tổ chức khách quan, dân chủ đúng hướng dẫn của cấp trên và nội dung Kế hoạch.
4. Hội đồng thi
Tổ chức thi viết theo đúng Kế hoạch, đảm bảo Hội thi đạt chất lượng, dân chủ, khách quan, minh bạch.
5. Ban coi thi
Thực hiện nghiêm túc công tác coi thi; bàn giao bài thi của thí sinh cho Hội đồng thi sau khi thu bài.
6. Ban phách
Nhận bài thi được niêm phong từ Hội đồng thi, thực hiện mở niêm phong và rọc phách bài thi sau đó niêm phong phách và bài thi đã rọc phách, chuyển giao cho Hội đồng thi; nhận niêm phong bài thi đã chấm điểm, niêm phong phách từ Hội đồng thi, thực hiện ghép phách; bàn giao niêm phong bài thi được ghép phách cho Hội đồng thi để tổng hợp điểm báo cáo Ban Tổ chức Hội thi.
7. Ban chấm thi
Nhận niêm phong bài thi được rọc phách và đáp án chấm thi từ Hội đồng thi, tổ chức mở niêm phong và thực hiện việc chấm thi; bàn giao niêm phong bài thi được chấm, đáp án, phiếu điểm cho Hội đồng thi sau khi chấm.
8. Tổ Thư ký giúp việc Hội thi
Giúp Ban tổ chức Hội thi chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội thi theo Kế hoạch.
9. Tổ biên tập Website
Có trách nhiệm cập nhật, đăng tải các nội dung, thông tin có liên quan về công tác chỉ đạo, tuyên truyền, tổ chức và kết quả của Hội thi.
10. Phòng Tổ chức cán bộ
Là đơn vị thường trực có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Cục, các Chi cục tham mưu cho Cục trưởng, Ban Tổ chức Hội thi tổ chức triển khai hiệu quả theo Kế hoạch.
11. Văn phòng
Có trách nhiệm tham mưu, giúp Cục trưởng, Ban Tổ chức Hội thi về kinh phí tổ chức và các điều kiện cần thiết khác theo Kế hoạch.
12. Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố
Cử, hỗ trợ kinh phí cho thí sinh tham dự Hội thi theo nội dung Kế hoạch.
13. Kinh phí tổ chức
Kinh phí tổ chức Hội thi: Từ ngân sách Nhà nước, do Cục và các Chi cục thực hiện từ nguồn ngân sách được giao năm 2016.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi Chấp hành viên giỏi vòng 1 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên năm 2016. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh mới, yêu cầu phản ánh, liên hệ với Phòng Tổ chức cán bộ, số điện thoại: 03213. 552186 để tổng hợp báo cáo Cục trưởng xem xét, giải quyết./.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: