Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LAI CHÂU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THADS, THAHC NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THADS NĂM 2024

13/12/2023

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LAI CHÂU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THADS, THAHC NĂM 2023 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THADS NĂM 2024
Ngày 8/12/ 2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác THADS, THAHC năm 2023 và triển khai công tác năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh; Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS. Dự Hội nghị có Lãnh đạo các ngành phối hợp tại địa phương và các đơn vị thuộc Tổng cục THADS.
Năm 2023, Cục THADS tỉnh Lai Châu tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Thường xuyên tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác THADS, theo dõi THAHC, nhất là Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết, Chương trình hành động của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Ban hành Kế hoạch công tác năm 2023, Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 cho Chi cục THADS các huyện, thành phố trực thuộc và Chấp hành viên thuộc Cục THADS, đồng thời chỉ đạo các Chi cục giao chỉ tiêu cho Chấp hành viên thực hiện. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, định kỳ hàng tháng (vào những tháng cuối của năm công tác), thông báo kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự đến đồng chí Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo THADS các huyện, thành phố để kịp thời nắm bắt tình hình, tiến độ và có biện pháp đôn đốc, chỉ đạo cơ quan THADS trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Ban hành nhiều văn bản quán triệt, đôn đốc, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt các cơ quan THADS trong toàn tỉnh để kịp thời giúp các đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023. Vì vậy, trong năm 2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kết quả thi hành án xong về việc đạt tỷ lệ 93,47%, về tiền đạt tỷ lệ 51,27% trên số có điều kiện thi hành, vượt 7,97% về việc và 2,77% về tiền so với chỉ tiêu được Bộ Tư pháp, Tổng Cục THADS giao.
 
Ảnh đ/c đồng chí Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh

 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tống Thanh Hải - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh đã biểu dương những kết quả mà Cục THADS tỉnh Lai Châu đã đạt được trong năm 2023. Đồng chí khẳng định, những kết quả đó đã thể hiện sự đoàn kết, vượt khó của ngành THADS tỉnh, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của tỉnh. Đồng chí đề nghị, trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Cục THADS cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Lãnh đạo Cục, lãnh đạo các Chi cục THADS phát huy tinh thần đoàn kết, bám sát Nghị quyết của Quốc hội, Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp, Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tổng cục THADS để tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện, đưa kết quả thi hành án dân sự tỉnh thực chất và bền vững. Bên cạnh đó, cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác tự kiểm tra và kiểm tra để chấn chỉnh tồn tại, yếu kém, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác và trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của công chức ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Phát huy tốt vai trò Phó Trưởng Ban chỉ đạo THADS cấp tỉnh, cấp huyện, tham mưu chỉ đạo giải quyết các vụ việc khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả công tác. Phối hợp tốt với Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn, nhất là pháp luật về THADS, THAHC.
 
 Ảnh đ/c Nguyễn Văn Sơn - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS
 
 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác THADS của tỉnh Lai Châu. Đồng chí khẳng định, kết quả công tác THADS tỉnh đạt tỷ lệ cao về việc, về tiền có sự cố gắng, nỗ lực của tập thể công chức các cơ quan THADS tỉnh, sự phối hợp tốt của các cơ quan, ban, ngành tỉnh, sự ủng hộ, tạo điều kiện về mọi mặt của cấp ủy, chính quyền địa phương. Kết quả công tác THADS đã góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của tỉnh. Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác THADS của tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được nhận diện và khắc phục ngay trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu: Cục THADS tỉnh Lai Châu cần triển khai đầy đủ kết luận của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị triển khai công tác năm 2024 của Bộ Tư pháp, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, việc quán triệt, triển khai thực hiện phải đầy đủ, sát sao, đánh giá bằng kết quả, hiệu quả cụ thể. Chủ động đi trước một bước, quán triệt đầy đủ và xây dựng Kế hoạch thực hiện các quy định của Đảng, nhất là Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Giữ vững và phát huy kết quả công tác THADS đã đạt được, nhất là việc thực hiện chỉ tiêu thi hành xong về việc, về tiền, quan tâm sâu hơn về chất lượng tăng trưởng và tính thực chất, bền vững của kết quả THADS, làm đúng quy trình, thủ tục, quy định của pháp luật, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tăng cường công tác tự kiểm tra và kiểm tra, coi đây là việc làm thường xuyên để phòng ngừa vi phạm. Củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, giữ vững đoàn kết, đoàn kết phải thực chất, dân chủ, không xuôi chiều. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo; các sở, ban, ngành tỉnh tiếp tục phối hợp tốt với Cục THADS trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.
 

 Đơn vị có thành tích xuất sắc nhận bằng khen
 
Tại Hội nghị, đồng chí Phó Tổng cục trưởng và đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 01 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự; 01 cá nhân có bề dày thành tích, đóng góp tích cực cho công tác thi hành án dân sự giai đoạn 1993-2023;
 
Ảnh đ/c Trần Công Hướng - Cục trưởng phát biểu kết luận hội nghị
 
  Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trần Công Hướng - Cục trưởng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục thi hành án dân sự, cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác thi hành án dân sự trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu các cơ quan THADS tỉnh cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời nhận diện đầy đủ, sâu sắc về những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023; quán triệt sâu sắc, cụ thể, bám sát kế hoạch công tác trọng tâm năm 2024, từ đó xác định và tìm ra các giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác THADS năm 2024 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh./.
 

Tác giả ảnh: Đại VP

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: