Sign In

Phát huy vai trò của Ban chỉ đạo THADS trong công tác THADS tại địa phương (06/07/2015)

       Năm 2008 được coi là năm đánh dấu bước tiến lớn trong việc hoàn thiện thể chế thi hành án dân sự, Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 14/11/2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2009. Đây là văn bản pháp lý cao nhất về thi hành án dân sự trong lịch sử lập pháp Việt Nam, thể chế hóa chủ trương "Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan Tư pháp phù hợp với mục tiêu, định hướng của Chiến lược cải cách tư pháp”

Một số điểm mới của Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Thi hành án dân sự (02/07/2015)

        Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai với phong trào: “Chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” (01/07/2015)

       Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành trong giai đoạn hiện nay

Đại hội Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (30/06/2015)

        Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị khoá XI, hướng dẫn của Tỉnh ủy Lào Cai, Đảng ủy KCCQ tỉnh về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong không khí tưng bừng, phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày quốc tế lao động 01/5, 125 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, trong hai ngày 15, 16 tháng 5 năm 2015 Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phong trào thi đua yêu nước Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai - 5 năm nhìn lại (30/06/2015)

       Thực hiện lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước được Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức với nhiều hình thức phong phú, sâu rộng, bám sát chương trình, kế hoạch hàng năm, thu hút đông đảo công chức, người lao động tham gia. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, từ đó tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng, kết quả công tác chuyên môn.
Các tin đã đưa ngày: