Sign In

Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-ĐĐBQH ngày 30/8/2021 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai về “Việc thực hiện chính sách pháp luật của Người đứng đầu trong việc tiếp công dân giải quyết khiếu, tố cáo.

04/10/2021

Ngày 23/9/2021 Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai về trách nhiệm của Người đứng đầu trong việc tiếp công dân giải quyết khiếu, tố cáo.
Trong thời gian từ 01/1/2020 đến 31/6/2021 Số buổi trực tiếp tiếp công dân của Người đứng đầu Cục và các Chi cục 180 lựtợt (Cục: 18 lượt, Chi cục: 162 lượt); Số buổi ủy quyền tiếp công dân 20 lượt (Cục: 02 lượt; Chi cục: 18 lượt).Tổng số công dân đã tiếp: 270 lượt, Số vụ việc đã tiếp nhận 265; Cục: 9; Chi cục: 259.

Việc tiếp nhận, phân loại đơn và chỉ đạo giải quyết: Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố cáo Lãnh đạo Cục, Chi cục Thi hành án dân sự đã chỉ đạo, phân công công chức thực hiện việc xác định nội dung đơn, phân loại đơn và thực hiện các trình tự giải quyết đơn theo đúng quy định của Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tổng số đơn tiếp nhận: 17 đơn (Cục: 10 đơn; Chi cục: 07 đơn), Trong đó: Số đơn thuộc thẩm quyền: 09 đơn (Cục: 05 đơn; Chi cục: 04 đơn); Số đơn không thuộc thẩm quyền: 05 đơn (Cục: 02 đơn; Chi cục: 03 đơn); Đơn có nội dung trùng đơn: 03 đơn (Cục). Kết quả giải quyết: Cục và các Chi cục Thi hành án dân sự đã giải quyết xong 17/17 đơn, đạt tỷ lệ 100%.


 

Đồng chí Sùng A Lềnh Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc Hôi tỉnh UBPL của Quốc hội phát biểu

Tại Cuộc họp đồng chí Sùng A Lềnh Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc Hôi tỉnh UBPL của Quốc hội, đã đánh giá cao công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, sổ sách đầy đủ đúng quy định, vai trò của Cuc trưởng Người đứng đầu trong việc tiếp công dân giải quyết khiếu, tố cáo, việc quán triệt các Luật, văn bản hướng dẫn thi hành luật, các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng của chính phủ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác tiếp dân giải quyết khiếu, tố cáo. Cục đã ban hành đầy đủ: Quy chế tiếp công dân của;  Bảng công khai họ tên, chức vụ người tiếp nhận đơn, giải quyết việc thi hành án và khiếu nại, tố cáo; Bảng công khai trình tự, thủ tục tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo.; Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Cục định kỳ vào ngày 20 hàng tháng. Người đứng đầu là Cục trưởng trực tiếp tiếp công dân của Cục trưởng; Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai và đặc biệt là “Bộ tiêu chuẩn ISO về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo” kèm theo Quyết định số 878/QĐ-CTHADS ngày 29/7/2021 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai, bố trí phòng tiếp công dân ơ vị trí thuận tiện với đầy đủ trang thiết bị cần thiết, phân công công chức có kinh nghiệm, năng lực phẩm chất phù hợp, trực tiếp dân và tham mưu cho Lãng đạo cục trong việc tiếp công dân giải quyết khiếu, tố cáo. Đánh giá cao công tác chuyên môn của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai trong 5 năm qua luôn nằm trong top 10 cả nước về đạt và vượt chỉ tiêu chuyên môn được giao.

Đề nghị tập thể lãnh đạo Cục và đồng chí Cục trưởng tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, tham mưu cho ban chỉ đạo cho UBND, tỉnh ủy tỉnh lào Cai công tác thi hành án dân sự trên đại bàn
Đoàn giám sát cũng đánh giá cao những gải pháp mà Cục đưa ra một số giải để nâng cao hiệu quả Việc thực hiện chính sách pháp luật của Người đứng đầu trong việc tiếp công dân giải quyết khiếu, tố cáo tại Cục như làm rõ hơn vai trò trách nhiệm của Cục trưởng, trong công tác quán triệt chỉ đạo, điều hành, phân công nhiệm vụ kiểm tra giám sát công tác.

Đoàn giám sát cũng đề nghị đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai nêu cụ thể một số vụ việc phúc táp mà đương sự người có quền khiếu nại tố cáo gửi đơn thư đi nhiều ngành, nhiều nơi, vượt cấp, tiếp tục công làm tốt công tác kiểm tra các chi cục, kip thời rà soát các quy chế, văn bản về tiếp công dân dân giải quyết khiếu, tố cáo cho phù hợp với quy định pháp Luật hiện hành.

 


Đồng chí Lê Anh Tuấn, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Lê Anh Tuấn, thay mặt lãnh đạo Cục cảm ơn về những nghi nhân của Đoàn giám sát về kết quả công tác mà cục đã đạt được trong những năm qua đồng thời lính hội những chỉ đạo, giải pháp của Đoàn đẵ nêu ra. những khó khăn vướng mắc trong công tác Thi hành án dân sự đồng thời cam kết cùng với tập thể lãnh đạo Cục Chi cục tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chuyên môn cũng như nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy, UBND, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lào Cai giao phó kịp thời bảo vệ quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Nhà nước tổ chức xã hội và công dân.
 

                                                                                                             Lê Anh Tuấn 
                                                                                                    Cục THADS tỉnh lào Cai

Các tin đã đưa ngày: