Sign In

Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Lào Cai triển khai nhiệm vụ năm 2021

29/01/2021

Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Lào Cai triển khai nhiệm vụ năm 2021
Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Lào Cai tổ chức hội tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 vào chiều  ngày 27/01/2021. Đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ đạo THADS tỉnh Lào Cai chủ trì hội nghị, với sự tham dự của các thành viên Ban Chỉ đạo THADS, lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục THADS tỉnh Lào Cai  và một số Trưởng ban Chỉ đạo THADS cấp huyện, Chi cục trưởng Chi cục THADS ở Lào Cai.
Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, triển khai kế hoạch công tác năm 2021, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo THADS tỉnh. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Lào Cai xác định đã làm tốt công tác tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra những chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để thi hành dứt điểm các vụ án lớn, phức tạp có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, những vụ việc tồn đọng kéo dài nhiều năm. Các thành viên Ban Chỉ đạo THADS đã kịp thời đề xuất biện pháp chỉ đạo công tác phối hợp THADS và biện pháp giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong việc chỉ đạo phối hợp THADS; trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành, đơn vị mình, có trách nhiệm chỉ đạo hoặc đề xuất chỉ đạo đối với tập thể, cá nhân thuộc ngành, đơn vị mình phối hợp chặt chẽ với cơ quan THADS thực hiện ý kiến kết luận của Ban Chỉ đạo THADS. Kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với Trưởng ban Chỉ đạo THADS chỉ đạo phối hợp giải quyết các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng lớn về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội đạt kết quả tốt.
Hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân tỉnh và cấp huyện đã góp phần rất quan trọng cho công tác thi hành án sự trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai đạt kết quả THADS năm 2020 (từ 01/10/2019 đến 30/9/2020), trong số có điều kiện, số thi hành xong là 4.419 việc, tăng 105 việc (tăng 2,43%) so với cùng kỳ năm 2019; đạt tỷ lệ 91,53% (vượt 10,03% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao); thi hành xong là 146.418.675 nghìn đồng, tăng 25.674.349 nghìn đồng (tăng 21,26%) so với cùng kỳ năm 2019; đạt tỷ lệ 51,67% (vượt 13,17% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao). Kết quả THADS quý I năm 2021 (từ 01/10/2020 đến 31/12/2020), trong số có điều kiện, số việc thi hành xong là 949 việc, giảm 55 việc (5%) so với cùng kỳ năm 2020; đạt tỷ lệ 63,52% (tăng 6,8%) so với cùng kỳ năm 2020; thi hành xong là 143.683.563 nghìn đồng, tăng 133.396.425 nghìn đồng (tăng 1.297%) so với cùng kỳ năm 2020; đạt tỷ lệ 46,79% (tăng 41,92%) so với cùng kỳ năm 2020.
Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 được đề ra tiếp tục chỉ đạo Ban Chỉ đạo cấp huyện kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động theo quy định. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức hữu quan phối hợp với cơ quan THADS trong việc tổ chức cưỡng chế theo quy định; tham mưu, đề xuất các biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh; chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc có số tiền lớn, vụ việc tồn đọng nhiều năm, những vụ việc phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Cục THADS thực hiện và chỉ đạo các Chi cục THADS trực thuộc chuẩn bị tốt mọi điều kiện, sẵn sàng đẩy nhanh tiến độ công việc, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tổ chức các đợt tuyên truyền, quán triệt sâu rộng để triển khai có hiệu quả Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật THADS, Luật dân sự, Luật tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính,…và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và mọi công dân, nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở địa phương trong công tác THADS, thi hành án hành chính. Tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo THADS, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong THADS. Chỉ đạo phối hợp tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh bảo đảm tốt hơn điều kiện làm việc của Ban Chỉ đạo THADS và kinh phí hỗ trợ cho công tác THADS; chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp trong việc giải phóng mặt bằng xây dựng trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS huyện Bảo Thắng.
Anh Tuấn

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: