Sign In

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật kiểm tra công tác PBGDPL tại Cục THADS tỉnh Lào Cai

17/06/2020

Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-HĐPH, ngày 17/03/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai (Hội đồng PHPBGDPL) về việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020, ngày 11/6/2020, Đoàn kiểm tra của Hội đồng PHPBGDPL (thành lập theo Quyết định số 742/QĐ-HĐPL ngày 25/3/2020 của Hội đồng PBGDPL tỉnh Lào Cai) do đồng chí Hoàng Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Cục THADS giai đoạn từ 2017 đến 31/12/2019. Tham gia Đoàn kiểm tra còn có các thành viên là đại diện các cơ quan: Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, sở Giáo dục và Đào tạo, sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh đoàn.

Đoàn Kiểm tra đã nghe Cục THADS báo cáo Kết quả triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trực tiếp kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2019 của Cục THADS. Kết quả: Đoàn kiểm tra đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác PBGDPL của đơn vị cũng như công tác chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ cho hoạt động kiểm tra của Đoàn kiểm tra. Giai đoạn 2017 - 2019, Cục THADS đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về công tác PBGDPL, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức các hoạt động PBGDPL phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Nội dung, hình thức PBGDPL không ngừng được đổi mới, đa dạng hóa thông qua các hội nghị, cuộc họp cơ quan, hoạt động của các tổ chức đoàn thể, Trang thông tin điện tử của Cục THADS Lào Cai. Do đặc thù của công tác chuyên môn nên hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản pháp luật mới ban hành, đặc biệt là văn bản pháp luật trong lĩnh vực Thi hành án dân sự đến với quần chúng nhân dân nhất là người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nói riêng các luôn được Chấp hành viên, công chức làm công tác thi hành án thực hiện thường xuyên, lồng ghép trong quá trình xác minh, đôn đốc giải quyết việc thi hành án dân sự, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân nói chung, đối tượng phải thi hành án dân sự nói riêng.

Bên cạnh đó, việc kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, công tác khai thác, quản lý tủ sách pháp luật được Cục THADS thực hiện nghiêm túc, hiện tại tủ sách pháp luật của Cục có hơn 200 đầu sách được sắp xếp ngăn nắp, khoa học. Việc thực hiện Chương trình, Đề án về PBGDPL được triển khai theo đúng quy định gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn nghiệp vụ của Cục.

Đánh giá cao kết quả đạt được cũng như ghi nhận khó khăn, kiến nghị của Cục THADS, đồng chí Hoàng Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị Lãnh đạo Cục THADS tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác PBGDPL, trong thời gian tới cần đa dạng hóa hơn nữa các hình thức PBGDPL, bố trí kinh phí thường xuyên cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để kịp thời cập nhật, xử lý các văn bản đến qua Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành của tỉnh./.
V.A.T – Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: