Sign In

Chỉ đạo về việc thẩm định giá, bán đấu giá, giao tài sản bán đấu giá thành

24/03/2020

Thực hiện Công văn số 789/TCTHADS-TK.DL.CN ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc thẩm định giá, bán đấu giá, giao tài sản bán đấu giá thành. Để nâng cao kết quả bán đấu giá, giao tài sản bán đấu giá thành thời gian tới, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai ban hành Công văn số 732/CTHADS-NV ngày 23/3/2020 yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của Công văn số789/TCTHADS-TK.DL.CN ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự. Nhận được công văn này, yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, đề nghị phản ánh kịp thời về Cục Thi hành án dân sự (qua Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án) đểkịp thời hướng dẫn.
Các tin đã đưa ngày: