Sign In

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 25/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai

30/08/2019

Ngày 22/8/2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã ban hành kèm theo Quyết định số 893/QĐ- CTHADS Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị ngày 25/7/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo đó, công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh cần tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau:
 
Một là, tổ chức quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh trong toàn ngành Thi hành án dân sự Lào Cai. Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị đến toàn thể công chức, người lao động trong ngành Thi hành án dân sự tỉnh; đăng tải trên trang thông tin Cục, cổng thông tin điện tử Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

Hai là, thi hành và chỉ đạo thi hành dứt điểm các vụ việc vướng mắc kéo dài, đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành án để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, đặc biệt là các vụ việc trọng điểm, giá trị lớn, phức tạp; các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng và các vụ án về tham nhũng.

Ba là, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, Ủy ban nhân dân cho ý kiến chỉ đạo đối với những việc có khó khăn, vướng mắc. Tham mưu tổ chức họp Ban Chỉ đạo; chỉ đạo các ngành phối hợp cơ quan thi hành án dân sự tổ chức cưỡng chế thi hành án; xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ, trốn tránh, cố tình không chấp hành án.

Bốn là, chú trọng tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp nâng cao kỷ luật, kỷ cương của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn trong việc chấp hành các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính; thực hiện tốt công tác kiến nghị xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các trường hợp chậm thi hành án hoặc không chấp hành án hành chính theo quy định. Bảo đảm 100% bản án hành chính có hiệu lực pháp luật được thi hành.

Năm là, quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, điều động, bổ nhiệm, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bảo đảm 100% công chức được đào tạo theo chức năng nghiệp vụ chuyên môn, vị trí việc làm; thực hiện nghiêm công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác, điều động, bổ nhiệm.

Sáu là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính trong thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính. Các thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành được thực hiện công khai kịp thời, đầy đủ; duy trì thực hiện tốt trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cơ chế một cửa trong hệ thống thi hành án dân sự.

Bảy là, rà soát, đề nghị Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự tiếp tục đầu tư trụ sở, kho vật chứng, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho các cơ quan thi hành án dân sự của tỉnh, phối hợp với Sở Tài chính đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí hàng năm cho công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính theo quy định.

Tám là, chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường xây dựng, ký kết Quy chế phối hợp giữa Cục Thi hành án dân sự với Sở Tài nguyên và môi trường trong công tác thi hành án dân sự.

Chín là, tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh về công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra theo thẩm quyền; kịp thời phát hiện, khắc phục và hạn chế đến mức thấp nhất các vi phạm trong thi hành án; nâng cao hiệu quả, chất lượng, kỹ năng dân vận trong công tác tiếp công dân.

Căn cứ Kế hoạch các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo định kỳ 6 tháng, hằng năm. Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị, trình Lãnh đạo Cục báo cáo UBND tỉnh.

                                                                                                       Chu Thị Thúy Hằng
                                                                                     Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án

Các tin đã đưa ngày: