Sign In

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2014

14/07/2015

Sáng ngày 18/02, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (CVĐCVXDPL) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2014. Hội nghị có sự tham dự của đại diện Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, đại diện pháp chế các Bộ, ngành có liên quan, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ và đông đảo cán bộ, công chức thuộc Vụ. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị

Trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2013 và triển khai công tác năm 2014, Vụ trưởng Vụ CVĐCVXDPL Nguyễn Hồng Tuyến cho biết Vụ CVĐCVXDPL về cơ bản đã hoàn thành được khối lượng lớn công việc được giao trong năm 2013. Việc lập đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 đã bám sát các định hướng được xác định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết số 48-NQ/TW, Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết 5 năm (2011-2015) và hằng năm của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống. Công tác theo dõi thi hành pháp luật đạt được một số kết quả quan trọng bước đầu. Thời gian gần đây, công tác theo dõi, đôn đốc việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết đã được thực hiện thường xuyên, đi vào nề nếp, được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và dư luận quan tâm hơn; tạo sự chuyển biến, tác động tích cực đến nhận thức của các cấp, các ngành. Công tác pháp chế tuy còn nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng dần đã có kết quả tích cực, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của Lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương về tầm quan trọng của công tác này. Qua đó tiếp tục củng cố, kiện toàn một bước tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ; tiếp tục có sự chuyển biến về nhận thức và trách  nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong công tác xây dựng luật, pháp lệnh.

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2014, Vụ CVĐCVXDPL tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Nghiên cứu đề xuất những chủ trương, giải pháp mới tiếp tục thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW và định hướng cho các năm tiếp theo phù hợp với yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; Bảo đảm chất lượng và tiến độ thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, nhất là các dự án luật liên quan đến tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, phát triển thị trường tài chính, chuẩn bị Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 và khóa XIII tập trung cao nhất cho việc xây dựng, sửa đổi các luật để thực hiện Hiến pháp năm 2013. Đồng thời, Vụ CVĐCVXDPL sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất) nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý để nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết; bảo đảm luật, pháp lệnh, nghị quyết có hiệu lực được thi hành không phải chờ văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/07/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 55/2011/NĐ-CP; nghiên cứu, đề xuất cơ chế nhằm tăng cường năng lực và kiện toàn tổ chức bộ máy pháp chế Bộ, ngành, địa phương; kiến nghị những giải pháp nhằm gắn kết giữa xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật…

 

 

 

 

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Hà Hùng Cường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Vụ CVĐCVXDPL đã gặt hái được trong thời gian qua. Bộ trưởng nhấn mạnh Vụ CVĐCVXDPL cần tham gia vào Hội đồng thẩm định các luật, pháp lệnh để phản ánh đúng tinh thần và nội dung của Hiến pháp mới, có cái nhìn xuyên suốt, tham mưu để văn bản này không vô hiệu hóa văn bản khác. Xây dựng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất) phải có sự đột phá, thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, Vụ phải giúp Bộ triển khai tốt việc theo dõi thi hành pháp luật đối với những văn bản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; tham mưu cho Chính phủ chuyển hướng chiến lược theo dõi sang tổ chức thi hành pháp luật; phối hợp với Học viện Tư pháp để xây dựng chương trình tập huấn công tác pháp chế…

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Vụ CVĐCVXDPL cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, cán bộ, đổi mới lề lối quản lý, cách thức tổ chức công việc, tăng cường phối kết hợp với các đơn vị xây dựng pháp luật thuộc Bộ để có sự thông tin, hỗ trợ công việc kịp thời, tận dụng và phát huy năng lực của các chuyên gia trong và ngoài bộ và đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Vụ.

 

Các tin đã đưa ngày: