Sign In

Tổng cục Thi hành án dân sự triển khai việc áp dụng TCVN ISO 9001:2008

14/07/2015

Ngày 01/4/2014, Phó Tổng cục trưởng Mai Lương Khôi đã chủ trì buổi làm việc với Tổ triển khai thực hiện quy trình ISO và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự trong năm 2014.

Thay mặt Tổ triển khai ISO, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Chánh Văn phòng, Tổ trưởng Tổ triển khai ISO đã tóm tắt tình hình và kết quả áp dụng các tài liệu, quy trình về quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Tổng cục trong hai năm 2012 - 2013. Về cơ bản, các đơn vị, cán bộ công chức đã nhận thức và triển khai áp dụng các tài liệu, quy trình quản lý chất lượng trong quá trình công tác; Tổng cục đã tổ chức đánh giá và đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho Tổng cục theo đúng kế hoạch của Ban điều hành Đề án ISO của Bộ. Về nhiệm vụ xây dựng mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng cho cơ quan Thi hành án dân sự địa phương, Tổ triển khai ISO đã dự kiến các tài liệu, quy trình cần xây dựng, lấy ý kiến các đơn vị thuộc Tổng cục và các Cục Thi hành án dân sự địa phương, trên cơ sở đó, chỉnh lý danh mục tài liệu, quy trình và dự kiến phân công các đơn vị thuộc Tổng cục chủ trì xây dựng. Mặc dù đạt được những kết quả nhất định, nhưng việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại Tổng cục còn hạn chế, mô hình khung chưa được ban hành theo đúng kế hoạch.

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Tổ triển khai ISO, lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Mai Lương Khôi đã có những chỉ đạo cụ thể để hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong thời gian tới tại Tổng cục và các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương. Phó Tổng cục trưởng cũng yêu cầu xây dựng báo cáo để xin ý kiến tập thể lãnh đạo Tổng cục về tình hình triển khai thực hiện, đề xuất thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, kiện toàn Tổ triển khai ISO và kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ cụ thể để đạt được các mục tiêu đề ra. 

Ngày 05/3/2014, Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước đã được ban hành. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 18/5/2014 và thay thế choQuyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 20/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ. 

Các tin đã đưa ngày: