Sign In

Thực hiện Kế hoạch số 1569/KH-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 15/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An

22/10/2021

Thực hiện Kế hoạch số 1569/KH-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 15/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An về thực hiện chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:
1. Các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức đăng tải nội dung Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 15/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An và Kế hoạch số 1569/KH-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh lên website của cơ quan, đơn vị mình.
2. Các cơ quan báo chí, truyền thông, thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh: Thông tin tuyên truyền rộng rãi nội dung Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 15/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An, Kế hoạch số 1569/KH-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh và các nội dung liên quan đến Chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp tỉnh để cán bộ và Nhân dân trong tỉnh nắm biết, đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện.
File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: