Chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật thi hành án dân sự

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thi hành án dân sự và tăng cường công tác phối hợp trong thời gian tới giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân các cấp với cơ quan thi hành án dân sự, trên cơ sở Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/11/2011 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự, chiều ngày 04/8/2017, Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức cuộc họp bàn chỉ đạo, giải quyết một số vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật thi hành án dân sự.

Tổng cục Thi hành án dân sự triển khai xây dựng báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án dân sự năm 2017

Thực hiện Công văn số 772/UBTP14 ngày 25/7/2017 của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về việc chuẩn bị báo cáo năm 2017 của Chính phủ, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC về công tác tư pháp, công tác phòng, chống tham nhũng, ngày 27/7/2017 Tổng cục Thi hành án dân sự đã có Công văn số 2769/TCTHADS-VP chỉ đạo các Cục Thi hành án dân sự xây dựng Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án dân sự năm 2017.

Tổng cục Thi hành án dân sự kiểm tra chuyên đề về công tác bồi thường nhà nước, đảm bảo tài chính, công tác thi hành án hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang

Thực hiện Quyết định số 775/QĐ-TCTHADS ngày 19/7/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự và Kế hoạch kiểm tra số 2641/KH-TCTHADS ngày 19/7/2017 của Đoàn kiểm tra Tổng cục Thi hành án dân sự kiểm tra chuyên đê về công tác bồi thường nhà nước, đảm bảo tài chính, công tác thi hành án hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự tại tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp.

Chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự 03 tháng cuối năm 2017

Qua thống kê kết quả THADS 09 tháng đầu năm 2017 đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2016 cả về việc và về tiền (tăng 2,2% về việc và 9,86% về tiền), các mặt công tác đã được Tổng cục, các cơ quan THADS địa phương triển khai tương đối toàn diện, đồng bộ và kịp thời. Kết quả THADS 09 tháng đầu năm 2017, cụ thể như sau:

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Hướng tới Kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2017) trong Hệ thống Thi hành án dân sự

Để thiết thực chào mừng Kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2017, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 -19/7/2017).

Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức cuộc họp giao ban trực tuyến về kết quả công tác thi hành án dân sự 8 tháng năm 2017

Thực hiện Quy chế làm việc của Tổng cục Thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự thông báo nội dung, thời gian, địa điểm và thành phần tham dự buổi giao ban trực tuyến về kết quả công tác thi hành án dân sự 8 tháng năm 2017.

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự trong hệ thống Thi hành án dân sự

Ngày 02/6/2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 791/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự trong hệ thống Thi hành án dân sự.

Triển khai thực hiện kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp tại Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017

Ngày 18/5/2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông báo số 14/TB-BTP thông báo kết luận của Thứ trưởng Trần Tiến Dũng tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017.

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy chế thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự giao

Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ Tư Pháp, Lãnh đạo Tổng cục, ngày 15 tháng 5 năm 2017, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký Quyết định số 545/QĐ-TCTHADS ban hành Quy chế thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự giao.

Chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS Quý III/2017

07 tháng đầu năm 2017, các mặt công tác THADS đã được triển khai toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó kết quả công tác THADS 07 tháng đầu năm đạt được như sau: