Danh sách các cơ quan THADS tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo được tuyển chọn người có trình độ cử nhân luật làm Chấp hành viên không qua thi tuyển

Ngày 4/11/2009 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  đã ký Quyết định số 1777/ QĐ-TTg ban hành Danh sách các cơ quan thi hành án dân sự tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo được tuyển chọn người có trình độ cử nhân luật làm Chấp hành viên không qua thi tuyển.

Công văn về việc áp dụng quy định chuyển tiếp

Thực hiện Luật THADS, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS về cơ quan quản lý THADS cơ quan THADS và công chức làm công tác THADS (sau đây gọi chung là Nghị định số 74/2009/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2009. Trong khi chờ kiện toàn tổ chức, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, bổ nhiệm Chấp hành viên theo ngạch mới v.v, Bộ Tư pháp đề nghị các đồng chí lưu ý thực hiện một số nội dung sau đây:

Công văn triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP

Thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/09/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật THADS về cơ quan quản lý THADS, cơ quan THADS và công chức làm công tác THADS, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã có Công văn số 91-CV/BCS ngày 14/9/2009 gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy đề nghị phối hợp kiện toàn, củng cố cơ quan THADS địa phương; tiếp đó ngày 02/10/2009, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ra Quyết định số 2235/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP.

Công văn về việc triển khai thư điện tử cho các cơ quan THADS địa phương

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 10/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tư pháp giai đoạn 2009-2010 và Kế hoạch công tác năm 2009 của Cục Công nghệ thông tin, Cục Công nghệ thông tin tiếp tục cấp hộp thư điện tử cho các cơ quan THADS địa phương.

Công văn về việc chuẩn bị nội dung báo cáo Quốc hội về công tác thi hành án dân sự năm 2009

Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, để chuẩn bị nội dung báo cáo Quốc hội về công tác thi hành án dân sự năm 2009, Cục Thi hành án dân sự yêu cầu Trưởng Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm công tác 2009.

Công văn về việc áp dụng quy định pháp luật

Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2009. Vì vậy, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009, những vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động thi hành án dân sự được thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.

 

Huỷ bỏ Công văn số 404/TP-THA ngày 24/02/2005 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề nghiệp vụ thi hành án

Ngày 27/4/2009, Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 861/QĐ-BTP ngày 27/4/2009 về việc huỷ bỏ Công văn số 404/TP-THA ngày 24/02/2005 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề nghiệp vụ thi hành án. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Công văn về việc xử lý ngân sách cuối năm và quyết toán ngân sách nhà nước

Ngày 11/01/2012, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp ban hành công văn số 66/TCTHADS–KHTC về việc xử lý ngân sách cuối năm và quyết toán ngân sách nhà nước.

Thông báo về việc tham dự kỳ thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2011

Thực hiện Quyết định số 5758/BTP-KH ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2011, Quyết định số 4403/QĐ-BTP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao chỉ tiêu thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2011 và kết quả rà soát hồ sơ thí sinh dự thi của Tổng cục Thi hành án dân sự, Hội đồng thi tuyển Chấp hành viên sơ cấp năm 2011 thông báo danh sách thí sinh, thời gian, địa điểm thi như sau: