Hướng dẫn cụ thể về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự

Ngày 22/09/2010, Liên tịch Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 144/2010/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự. Cụ thể:

Công văn v/v triển khai Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Ngày 18/6/2009 Quốc hội đã thông qua Luật Bồi thường Nhà nước (có hiệu lực từ 01/01/2010). Để thực hiện Luật này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 1565/CT-TTg ngày 06/10/2009; Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 24/02/2010 “Về việc triển khai thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong Ngành Tư pháp”.

Công văn v/v thực hiện thống kê, lập Kế hoạch Biên chế năm 2011

Ngày 26 tháng 7 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 07/2010/TT-BNV hướng dẫn thực hiện một số Điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý công chức.

Thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Văn phòng Tổng cục thông báo về Kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử Bộ Tư pháp tại Tuyên Quang, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III, Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp 28/8/1945- 28/8/2010) và đón nhận Huân chương Sao vàng như sau:

Góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Chế độ thống kê thi hành án dân sự và hệ thống biểu mẫu thống kê thi hành án dân sự

Thực hiện Kế hoạch sửa đổi Chế độ thống kê thi hành án dân sự đã được Lãnh Bộ Tư pháp phê duyệt, Tổng cục Thi hành án dân sự xin gửi tới các đồng chí Dự thảo Thông tư ban hành Chế độ thống kê thi hành án dân sự và hệ thống biểu mẫu thống kê thi hành án dân sự, yêu cầu các đồng chí chỉ đạo cán bộ làm công tác thống kê, Chấp hành viên, nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản. Kết quả đóng góp gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự chậm nhất vào ngày 01/7/2010.

Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự trong nội bộ ngành Thi hành án dân sự

Ngày 17 tháng 6  năm 2010, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 1675/QĐ-TCTHA ban hành Quy trình “Hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự trong nội bộ ngành Thi hành án dân sự”.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định về việc hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Ngày 08/6/2010, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã ký ban hành Quyết định số 114/QĐ-BTP về việc hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo với các nội dung chính sau đây:

Tổng cục THADS ban hành công văn chỉ đạo một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ

Thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự (sau đây gọi chung là Nghị định số 74/2009/NĐ-CP), Bộ Tư pháp đã kiện toàn và bổ nhiệm lãnh đạo đối với Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện.

Lấy ý kiến vào Dự thảo Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự trong nội bộ ngành Thi hành án dân sự

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2010, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tiến hành xây dựng dự thảo Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án dân sự trong nội bộ ngành Thi hành án dân sự (đăng tải trên trang Lấy ý kiến dự thảo văn bản pháp luật).

Công văn yêu cầu rà soát toàn bộ số lượng việc, giá trị thi hành án còn tồn đọng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết về việc “tạo sự đột phá trong thi hành án dân sự”, ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng về giải quyết án tồn đọng, để có căn cứ cho việc xây dựng, đề xuất và chỉ đạo thực hiện các giải pháp giải quyết án tồn đọng, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số công việc sau đây: