Tổng cục Thi hành án dân sự: Chuẩn bị cho công tác tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ, tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ thi hành án dân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo, năm 2017

Thực hiện Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2017 theo Quyết định số 506/QĐ-BTP ngày 10/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ngày 16/10/2017, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đã ký Quyết định số 1669/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ thi hành án dân sự, hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương. Trước đó, Thứ trưởng đã ký Quyết định phê duyệt kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2017. 

Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề về truyền thông báo chí trong lĩnh vực Thi hành án dân sự

Ngày 21/8/2017, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Kế hoạch số 3092 /KH-TCTHADS tổ chức Hội nghị Tập huấn chuyên đề về truyền thông, báo chí trong lĩnh vực thi hành án dân sự. 

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018

Ngày 06/10/2017, Bộ Tư pháp đã có Quyết định số 1617/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2018. 

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra đối với các cơ quan thi hành án dân sự địa phương

Hoạt động kiểm tra công tác thi hành án dân sự trong thời gian qua luôn được Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự quan tâm. Ngày 12/4/2017, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-BCSĐ về Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2017 đã đặt ra yêu cầu: Cần chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Tổng cục Thi hành án dân sự đối với các cơ quan thi hành án dân sự địa phương, đặc biệt là cấp Chi cục, đáp ứng yêu cầu quản lý Ngành. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự đã mở đợt cao điểm kiểm tra, tăng cường kiểm tra chuyên đề đối với các cơ quan thi hành án dân sự địa phương; có nhiều văn bản chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự đia phương thực hiện việc tự kiểm tra và tăng cường kiểm tra đối với các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc.

Chỉ đạo triển khai công tác năm 2018

Năm 2018 là năm thứ hai triển khai thực hiện các Nghị quyết và chủ trương lớn được Quốc hội thông qua. Các cơ quan thi hành án tiếp tục tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo. 

Chỉ đạo chuẩn bị Báo cáo 12 tháng phục vụ Báo cáo Quốc hội và Báo cáo tổng kết công tác THADS, hành chính trong toàn Hệ thống

Để phục vụ Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2017 (Báo cáo 12 tháng), trình Quốc hội khóa XIV, tại Kỳ họp thứ 4, đồng thời để chuẩn bị phục vụ Hội nghị tổng kết công tác THADS năm 2017, triển khai công tác năm 2018 trong toàn Hệ thống (dự kiến 01 ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 10/11/2017 đến ngày 15/11/2017), ngày 22/7/2017, Tổng Cục đã ban hành Công văn số 3489/TCTHADS-VP chỉ đạo các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao chuẩn bị Báo cáo của đơn vị, trong đó yêu cầu các đơn vị tập trung vào một số công việc chính sau đây:

Bảo đảm tính chính xác của kết quả thi hành án dân sự

Qua thống kê kết quả THADS 11 tháng đầu năm 2017 đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2016 cả về việc và về tiền (tăng 1,83% về việc và 10,35% về tiền), các mặt công tác tiếp tục được Tổng cục, các cơ quan THADS địa phương triển khai tương đối toàn diện, đồng bộ và kịp thời. Kết quả THADS 11 tháng đầu năm 2017, cụ thể như sau:

Tổng cục Thi hành án dân sự tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật thông qua tờ gấp về thi hành án dân sự

Nhằm đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên tuyền phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự (THADS) đến gần hơn với người dân, đặc biệt là đương sự trong các vụ việc thi hành án dân sự, Tổng cục THADS đã tổ chức biên soạn nội dung và cấp phát các loại tờ gấp phổ biến pháp luật liên quan đến lĩnh vực thi hành án đặt tại trụ sở các Cục/ Chi cục THADS trực thuộc để phục vụ người dân có nhu cầu đến tìm hiểu, liên hệ làm việc.

Hội nghị trực tuyến về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bồi thường nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự

Thực hiện chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự năm 2017, nhằm nhận diện, đánh giá những sai sót, vi phạm về nghiệp vụ thi hành án dân sự qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là những sai sót, vi phạm tiềm ẩn nguy cơ phát sinh trách nhiệm bồi thường Nhà nước; kịp thời chấn chỉnh những sai sót, vi phạm nêu trên trong thời gian tới, sáng ngày 30/8/2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bồi thường nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đa phương tiện 64 điểm cầu tại 01 điểm cầu trung ương ở Hội trường Đa Năng trụ sở Bộ Tư pháp và 63 điểm cầu địa phương tại các Cục Thi hành án dân sự.

Chỉ đạo tập trung giảm án chuyển kỳ sau

Thống kê kết quả THADS 10 tháng đầu năm 2017 đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2016 cả về việc và về tiền (tăng 5,31% về việc và 9,44% về tiền), các mặt công tác đã được Tổng cục, các cơ quan THADS địa phương triển khai tương đối toàn diện, đồng bộ và kịp thời. Kết quả THADS 10 tháng đầu năm 2017, cụ thể như sau: