Đăng ký mua Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014), in ấn Sổ về thi hành án, Bìa hồ sơ thi hành án

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự được ban hành kèm theo Quyết định số 332/QĐ-BTP ngày 14/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự đã phối hợp với Nhà xuất bản Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ “In, xuất bản Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự”.

Ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Trong thời gian qua, các cơ quan nhà nước đã nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả công việc bước đầu đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, việc ứng dụng Công nghệ Thông tin trong trao đổi văn bản giữa các cơ quan Nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Để khắc phục tình trạng này, nhằm tăng cường sử dụng văn bản điện tử như một hoạt động cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển từ phương thức làm việc chủ yếu dựa trên giấy tờ sang phương thức làm việc qua mạng với văn bản điện tử, ngày 22/5/2012 Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Ban biên tập giới thiệu tới các bạn độc giả nội dung của Chỉ thị nêu trên nhằm triểu khai có hiệu quả việc sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của đơn vị mình.

Thông Báo: Kết luận của Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Luyện tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2012

Thực hiện Kế hoạch số 3960/TCTHADS-VP về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi hành án dân sự năm 2011 và triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2012 đã được Lãnh đạo Bộ Tư pháp phê duyệt, ngày 21/12/2011, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2012 (kết hợp với tổng kết công tác năm 2011 và triển khai một số nội dung của Luật Tố tụng hành chính về thi hành bản án hành chính).

Công văn về việc rà soát, báo cáo án tuyên chưa rõ, khó thi hành

Tại Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp toàn quốc năm 2008, Cục Thi hành án dân sự nhận được phản ánh của nhiều địa phương về việc án tuyên chưa rõ, khó thi hành gây khó khăn cho công tác thi hành án. Sau khi rà soát, tổng hợp số liệu đến ngày 31/8/2008 cho thấy trong cả nước có 1.017 bản án, quyết định tuyên chưa rõ, 1.455 bản án tuyên khó thi hành (có phụ lục kèm theo). 

Một số quy định hướng dẫn về chế độ phụ cấp thẩm tra viên thi hành án dân sự

Để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự, ngày 27 tháng 11 năm 2008, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự.

Hướng dẫn chi tiết chế độ phụ cấp theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự

Thi hành Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với thẩm tra viên thi hành án dân sự, (TTVTHADS), mới đây, Liên bộ Tư pháp – Nội vụ - Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 09/2008/TTLT-BTP-BNV-BTC để hướng dẫn chi tiết Quyết định này.

Công văn về việc triển khai thư điện tử cho các cơ quan THADS tỉnh, thành phố

Ngày 6/11/2008, Bộ Tư pháp có Công văn số 3591/BTP-TTTH gửi Trưởng cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc triển khai thư điện tử cho các cơ quan THADS tỉnh, thành phố.

Công văn yêu cầu báo cáo tình hình quyết toán các dự án hoàn thành và xử lý tồn đọng trong tất toán tài khoản thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Thực hiện Công văn số 921/TTg-KTTH ngày 20 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2007 và các biện pháp xử lý vi phạm; Công văn số 7730/BTC-ĐT ngày 02 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành, Bộ Tư pháp yêu cầu: