Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1210/KH-BTP ngày 12/4/2017 của Bộ Tư pháp

Ngày 12/4/2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1210/KH-BTP triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước (Tại buổi làm việc với các cơ quan Thi hành án dân sự ngày 17/02/2017). 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/BCSĐ ngày 12/4/2017 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp

Ngày 12/4/2017, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/BCSĐ về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Thi hành án dân sự năm 2017 thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Ban cán sự Đảng về công tác Thi hành án dân sự của Hệ thống trong năm công tác 2017. 

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước tại buổi làm việc với các cơ quan thi hành án

Ngày 24/02/2017, Văn phòng Chủ tịch nước có Thông báo số 284/TB-VPCTN-m về ý kiến của đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương (tại buổi làm việc với các cơ quan thi hành án ngày 17/02/2017). Để thực hiện kịp thời Thông báo trên, ngày 12/4/2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 1210/KH-BTP triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước (tại buổi làm việc với các cơ quan thi hành án ngày 17/02/2017).

Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp ban hành Nghị quyết về Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2017

Năm 2016 là năm đầu tiên Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội về công tác tư pháp; trên cơ sở kết quả công tác năm 2016 của toàn Hệ thống cho thấy đây  là năm đầu tiên, toàn Hệ thống đã vượt cả 4 chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng được giao (về việc vượt 8,53%, về tiền vượt 3,74%, số chuyển kỳ sau giảm 14,66% về việc và 19,05% về tiền); công tác quản lý, theo dõi thi hành án hành chính được triển khai thực hiện nghiêm túc, đi vào nề nếp; thể chế hướng dẫn Luật THADS (sửa đổi, bổ sung năm 2014) được hoàn thiện và cơ bản đáp ứng yêu cầu. Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục có sự đổi mới; kỷ luật, kỷ cương công vụ được tăng cường; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh. 

Tập trung nhiều biện pháp để đạt kết quả thi hành án dân sự 6 tháng cuối năm 2017

Phân tích, tổng hợp, đánh giá, so sánh số liệu thống kê về thi hành án dân sự của các cơ quan thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017 tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 diễn ra ngày 17/4/2017 vừa qua thấy nhiều kết quả đạt được trong công tác thi hành án dân sự. Nhìn chung, các  cơ quan thi hành án dân sự thực hiện nghiêm Chế độ báo cáo thống kê đúng, đầy đủ biểu bảng, phương pháp tính được thực hiện theo Thông tư số 08/TT-BTP ngày 26/6/2015 của Bộ Tư pháp. Tuy nhiên, cần tập trung nhiều biện pháp để đạt kết quả thi hành án dân sự 6 tháng cuối năm 2017.

Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017

Ngày 21/3/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 342/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổ chức  Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017. Theo Kế hoạch, thời gian tổ chức Hội nghị là ngày 21/4/2017 (thứ Sáu), Tuy nhiên, theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ, Hội nghị sơ kết sẽ được tổ chức vào ngày 17/4/2017 (Thứ Hai).

Tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành án

Theo Quyết định số 1286/QĐ-TCTHADS ngày 21/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan thi hành án dân sự năm 2017 thì chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án năm 2017 toàn Hệ thống thi hành xong đạt trên 70% về việc và trên 30% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành; giảm ít nhất 8% đến 10% số việc và 6% đến 8% số tiền có điều kiện chuyển kỳ sau; bảo đảm chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại việc, tiền có điều kiện thi hành, chưa có điều kiện thi hành.

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự

Ngày 06/02/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự (sau đây gọi là Chỉ thị số 05/CT-TTg). Ngày 10/3/2017, Bộ Tư pháp đã có Quyết định số 295/QĐ-BTP về ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg. Nhằm kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Tư pháp nêu trên, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác THADS, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Tổng cục Thi hành án dân sựđã có Công văn số 951/TCTHADS-NV1 ngày 20/3/2017 đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục,Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các công việc sau:

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017

Thực hiện Quyết định số 2613/QĐ-BTP ngày 20/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực Thi hành án dân sự năm 2017, nhằm đánh giá kịp thời, khách quan, toàn diện, chính xác kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2017 của Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS); những tồn tại, hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp, biện pháp nhằm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2017, ngày 21/3/2017, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 342/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổ chức  Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2017.

Ban hành Quy trình Tổ chức thi hành án dân sự

Tổng cục Thi hành án dân sự vừa ban hành Quy trình Tổ chức thi hành án trong nội bộ cơ quan Thi hành án dân sự kèm theo Quyết định số 273/QĐ-TCTHADS ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.