Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy trình Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

V/v ban hành Quy trình Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017

Thực hiện Quyết định số 10/QĐ-BTP ngày 06/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm thi hành án dân sự năm 2016, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017 với những nội dung cụ thể như sau:

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quy trình xây dựng Kế hoạch công tác hàng năm áp dụng trong toàn hệ thống Thi hành án dân sự

Để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong Hệ thống Thi hành án dân sự, bảo đảm việc ban hành Kế hoạch công tác hàng năm nghiêm túc, thống nhất, nền nếp, đúng quy định, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, thi hành án hành chính được giao, ngày 05/10/2016, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký Quyết định số 1018/QĐ-TCTHADS ban hành Quy trình xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác hàng năm. 

Tổng Cục trưởng Hoàng Sỹ Thành chỉ đạo triển khai toàn diện công tác thi hành án dân sự, hành chính ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm công tác 2017

Để khẩn trương, chủ động triển khai toàn diện công tác năm 2017, ngăn chặn hiện tượng buông xuôi và tâm lý nghỉ xả hơi, đầu năm “đủng đỉnh”, cuối năm “chạy chỉ tiêu”, ngày 07/10/2016, Tổng Cục trưởng Hoàng Sỹ Thành đã ký văn bản số 3316/TCTHADS-VP, chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại hạn chế của những năm trước, chủ động triển khai toàn diện các mặt công tác thi hành án dân sự, hành chính, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm công tác 2017, không để công tác thi hành án dân sự bị gián đoạn, trong đó, Tổng Cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Tổng cục, Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức Buổi làm việc với các Cục, Chi cục Thi hành án dân sự 63 địa phương

Trên cơ sở kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2016 của Hệ thống Thi hành án dân sự, nhằm đánh giá một cách chính xác, khách quan, toàn diện việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, đồng thời khẩn trương triển khai các mặt công tác năm 2017, ngày 05/10/2016, Tổng Cục trưởng Hoàng Sỹ Thành đã ký ban hành Kế hoạch số 3284/TCTHADS-VP tổ chức Buổi làm việc của Tổng cục với các Cục, Chi cục Thi hành án dân sự 63 địa phương.

Tăng cường kiểm tra công tác thi hành án dân sự cuối năm 2016

Trên cơ sở đề nghị của Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, ngày 27/9/3016, Tổng Cục trưởng Hoàng Sỹ Thành đã ký Quyết định số 981/QĐ-TCTHADS ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2016 thay thế Kế hoạch kiểm tra số 624/KHKT-TCTHADS ngày 04/3/2016. Theo đó, trong thời gian cuối năm 2016, Tổng cục sẽ tăng cường kiểm tra toàn diện và kiểm tra chuyên đề đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương nhằm đánh giá đúng tình hình, thực trạng công tác của các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương, trên cơ sở đó chỉ đạo và rút kinh nghiệm, tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính công vụ trong toàn Hệ thống. Cụ thể như sau:

Ban hành Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự, thay thế Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26 tháng 7 năm 2010

Ngày 01/8/2016, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phối hợp ban hành Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự, thay thế Thông tư liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự.

Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quyết định Quy định về tiêu chí xác định việc thi hành án dân sự trọng điểm

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến đề xuất của các cơ quan Thi hành án dân sự và thực tiễn áp dụng, Tổng cục Thi hành án dân sự đã nghiên cứu, xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 813/QĐ-TCTHADS ngày 01/12/2014 về việc ban hành quy định tạm thời về tiêu chí xác định việc thi hành án dân sự trọng điểm. 

Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong việc truyền tải thông tin từ máy tính tới điện thoại di động qua hệ thống nhắn tin SMS

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành trong Hệ thống Thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong việc truyền tải thông tin từ máy tính tới điện thoại di động qua hệ thống nhắn tin SMS trong trường hợp truyền tải thông tin chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục và truyền tải thông tin của Văn phòng Tổng cục nhằm phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Tổng cục. 

Chỉ đạo rà soát rà soát, đối chiếu lại toàn bộ án tuyên không rõ, khó thi hành

Ngày 18/8/2016, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đã ký Công văn số 2776 /BTP-TCTHADS yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện và chỉ đạo các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc thực hiện rà soát lại rà soát, đối chiếu lại toàn bộ số liệu đã báo cáo về các bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành.