Điểm tin báo chí về THADS tháng 05 năm 2021

02/06/2021


Ngày 03/05/2021, Báo Hà nội mới có đưa tin, bài: Nỗ lực ''cán đích'' các chỉ tiêu thi hành án: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Phap-luat/998058/no-luc-can-dich-cac-chi-tieu-thi-hanh-an

Ngày 04/05/2021, Báo người lao động có đưa tin, bài: Gian truân với tranh chấp hợp đồng tín dụng: https://nld.com.vn/phap-luat/gian-truan-voi-tranh-chap-hop-dong-tin-dung-20210503205408105.htm

Ngày 03/05/2021, Báo Dân trí có đưa tin, bài: Vụ giảm án cho "trùm cờ bạc" Phan Sào Nam: Phớt lờ cơ quan thi hành án!: https://dantri.com.vn/xa-hoi/vu-giam-an-cho-trum-co-bac-phan-sao-nam-phot-lo-co-quan-thi-hanh-an-20210503085957460.htm

Ngày 02/05/2021, Báo Dân trí có đưa tin, bài: Cựu tướng Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa nộp đủ 900 triệu đồng thi hành án: https://dantri.com.vn/xa-hoi/cuu-tuong-phan-van-vinh-nguyen-thanh-hoa-nop-du-900-trieu-dong-thi-hanh-an-20210502084158618.ht

Ngày 05/05/2021, Báo Hà nội mới có đưa tin, bài: Phấn đấu giảm số việc phải bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/998255/phan-dau-giam-so-viec-phai-boi-thuong-trong-hoat-dong-thi-hanh-an-dan-su

Ngày 05/05/2021, Báo tuổi tre có đưa tin, bài: Nan giải thi hành án bất động sản liên quan Vũ 'nhôm': https://tuoitre.vn/nan-giai-thi-hanh-an-bat-dong-san-lien-quan-vu-nhom-20210504220433936.ht

Ngày 04/05/2021, Báo Kiểm sát có đưa tin, bài: Những kinh nghiệm rút ra từ một vụ án “tranh chấp đòi nhà”: https://kiemsat.vn/nhung-kinh-nghiem-rut-ra-tu-mot-vu-an-tranh-chap-doi-nha-61485.html

Ngày 26/04/2021, Báo Tài chính doanh nghiệp có đưa tin, bài: Thanh tra việc xây trụ sở Cục Thi hành án dân sự Đồng Nai: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/thanh-tra-viec-xay-tru-so-cuc-thi-hanh-an-dan-su-dong-nai-d20500.html

Ngày 28/04/2021, Báo Tuổi trẻ có đưa tin, bài: Bản án có hiệu lực, chủ tịch tỉnh không thi hành mà đề nghị giám đốc thẩm được không?: https://tuoitre.vn/ban-an-co-hieu-luc-chu-tich-tinh-khong-thi-hanh-ma-de-nghi-giam-doc-tham-duoc-khong-20210428131524593.htm

Ngày 05/05/2021, Báo Diễn đàn doanh nghiệp có đưa tin, bài: Thủ tục phá sản cản trở cải cách: https://enternews.vn/thu-tuc-pha-san-can-tro-cai-cach-196490.html

Ngày 29/04/2021, Báo Nghệ an có đưa tin, bài: Tăng cường phối hợp giữa Thi hành án dân sự và Tòa án nhân dân hai cấp ở Nghệ An: https://baonghean.vn/tang-cuong-phoi-hop-giua-thi-hanh-an-dan-su-va-toa-an-nhan-dan-hai-cap-o-nghe-an-285923.html

Ngày 06/05/2021, Báo PLTPHCM có đưa tin, bài: TP Thủ Đức có 6 phó chi cục trưởng thi hành án: https://plo.vn/phap-luat/tp-thu-duc-co-6-pho-chi-cuc-truong-thi-hanh-an-983098.html

Ngày 12/05/2021, Báo Bảo vệ pháp luật có đưa tin, bài: VKS kiến nghị khắc phục vi phạm trong hoạt động thi hành án dân sự: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/vks-kien-nghi-khac-phuc-vi-pham-trong-hoat-dong-thi-hanh-an-dan-su-105383.html

Ngày 10/05/2021, Báo Bảo vệ pháp luật có đưa tin, bài:  VKS kiến nghị trong hoạt động thi hành án dân sự: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/vks-kien-nghi-trong-hoat-dong-thi-hanh-an-dan-su-105208.html

Ngày 07/05/2021, Báo nhân dân luật có đưa tin, bài: Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định, đấu giá tài sản thi hành án: https://nhandan.com.vn/chinhtri/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-tham-dinh-dau-gia-tai-san-thi-hanh-an-644942/

Ngày 11/05/2021, Báo Thanh niên có đưa tin, bài: Ngân hàng vạ lây từ tranh chấp trả nợ thay: https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/ngan-hang-va-lay-tu-tranh-chap-tra-no-thay-1382072.html

Ngày 07/05/2021, Báo Tuổi trẻ có đưa tin, bài: Tòa buộc liên đới trả lại 1,7 tỉ đồng, ngân hàng nói không có tiền?: https://tuoitre.vn/toa-buoc-lien-doi-tra-lai-1-7-ti-dong-ngan-hang-noi-khong-co-tien-20210506222112897.htm

Ngày 11/05/2021, Báo sở hữu trí tuệ có đưa tin, bài: Dừng thi hành án - Có dấu hiệu xâm phạm các hoạt động tư pháp?: https://sohuutritue.net.vn/tranh-chap-thuong-mai-tai-truong-newton--cuc-thi-hanh-an-ha-noi-co-dau-hieu-xam-pham-cac-hoat-dong-tu-phap-d97778.html

Ngày 11/05/2021, Báo đấu thầu có đưa tin, bài: Bán đấu giá nhà xưởng của Thép Việt Nhật: https://baodauthau.vn/ban-dau-gia-nha-xuong-cua-thep-viet-nhat-post106520.html

Ngày 13/05/2021, Báo CA TPHCM có đưa tin, bài: An Giang: Mỏi mòn chờ thi hành bản án có hiệu lực 10 năm:  http://congan.com.vn/song-theo-phap-luat/an-giang-moi-mon-cho-thi-hanh-ban-an-co-hieu-luc-10-nam_112099.htm

Ngày 14/05/2021, Báo Đầu tư chứng khoán có đưa tin, bài: Thi hành án tín dụng, ngân hàng: Còn nhiều việc phải làm: https://tinnhanhchungkhoan.vn/thi-hanh-an-tin-dung-ngan-hang-con-nhieu-viec-phai-lam-post269203.html

Ngày 14/05/2021, Báo Dân việt có đưa tin, bài: Đà Nẵng tính lại giá hàng loạt nhà đất liên quan Phan Văn Anh Vũ: https://danviet.vn/da-nang-tinh-lai-gia-hang-loat-nha-dat-lien-quan-phan-van-anh-vu-20210514095141161.htm

Ngày 16/05/2021, Báo Lao động có đưa tin, bài: Bất thường trong đấu giá Công ty CP Xi măng Hoàng Liên Sơn: https://laodong.vn/ban-doc/bat-thuong-trong-dau-gia-cong-ty-cp-xi-mang-hoang-lien-son-908669.ldo

Ngày 16/05/2021, Báo Thanh tra có đưa tin, bài: Quảng An, Tây Hồ: Cần làm rõ hành vi đập phá tài sản của người dân: https://thanhtra.com.vn/dieu-tra/dieu-tra-theo-don-thu/quang-an-tay-ho-can-lam-ro-hanh-vi-dap-pha-tai-san-cua-nguoi-dan-181595.htm

Ngày 15/05/2021, Báo Bảo vệ pháp luật có đưa tin, bài: Kiến nghị hoàn thiện kháng nghị của Viện kiểm sát trong thi hành án dân sự: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/kien-nghi-hoan-thien-khang-nghi-cua-vien-kiem-sat-trong-thi-hanh-an-dan-su-105444.html

Ngày 16/05/2021, Báo Diễn đàn doanh nghiệp có đưa tin, bài: Hà Nội: Tự nguyện thi hành án vẫn bị cơ quan chức năng… “cản trở”: https://enternews.vn/ha-noi-tu-nguyen-thi-hanh-an-van-bi-co-quan-chuc-nang-can-tro-197196.html


Ngày 17/05/2021, Báo an ninh thủ đô có đưa tin, bài: Mua nhầm đất bị phong tỏa, kê biên thi hành án có được lấy lại tiền đặt cọc?: https://anninhthudo.vn/mua-nham-dat-bi-phong-toa-ke-bien-thi-hanh-an-co-duoc-lay-lai-tien-dat-coc-post466707.antd

Ngày 10/05/2021, Luật Việt Nam có đưa tin, bài: Quyết định 673/QĐ-BTP sơ kết 05 năm triển khai Nghị định 71/2016 về thi hành án hành chính: https://luatvietnam.vn/tu-phap/quyet-dinh-673-qd-btp-so-ket-05-nam-trien-khai-nghi-dinh-71-2016-ve-thi-hanh-an-hanh-chinh-201895-d1.html

Ngày 17/05/2021, Báo kiểm sát có đưa tin, bài: Tranh chấp tại Dự án phố Wall: Toà tuyên huỷ 14 hợp đồng mua bán nhà trái pháp luật: https://kiemsat.vn/tranh-chap-tai-du-an-pho-wall-toa-tuyen-huy-14-hop-dong-mua-ban-nha-trai-phap-luat-61552.html

Ngày 18/05/2021, Báo Việt nam net có đưa tin, bài: Toà nhà gần 600 tỷ, bán rẻ hơn 350 tỷ mãi không ai mua: https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/rao-ban-tai-san-dam-bao-no-xau-phien-cho-chieu-vang-khach-736874.html


Ngày 14/05/2021, Báo Tuổi trẻ online có đưa tin, bài:: Mẹ không mở lối đi, con phải chui rào: https://tuoitre.vn/me-khong-mo-loi-di-con-phai-chui-rao-20210513221920927.htm

Ngày 11/05/2021, Báo VN mới có đưa tin, bài: Hải Phòng đấu giá nhà máy của Công ty thép Việt Nhật: https://vietnammoi.vn/hai-phong-dau-gia-gan-9000-m2-dat-cua-cong-ty-thep-viet-nhat-20210511003237816.htm

Ngày 08/05/2021, Báo Bảo vệ pháp luật có đưa tin, bài: VKSND tỉnh Điện Biên: Kiểm sát tiêu hủy vật chứng, tài sản của 20 bản án có hiệu lực: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/vksnd-tinh-dien-bien-kiem-sat-tieu-huy-vat-chung-tai-san-cua-20-ban-an-co-hieu-luc-105152.html

Ngày 19/05/2021, Báo gia đình có đưa tin, bài: Toà nhà gần 600 tỷ, bán rẻ hơn 350 tỷ mãi không ai mua: https://giadinh.net.vn/thi-truong/toa-nha-gan-600-ty-ban-re-hon-350-ty-mai-khong-ai-mua-20210518142208378.htm

Ngày 20/05/2021, Báo VNXpres có đưa tin, bài: Tòa tuyên án, rồi sao?: https://vnexpress.net/toa-tuyen-an-roi-sao-4280933.html

Ngày 19/05/2021, Báo Công lý có đưa tin, bài: Tuyên huỷ 14 hợp đồng bán nhà trái pháp luật tại dự án Phố Wall: https://congly.vn/tuyen-huy-14-hop-dong-ban-nha-trai-phap-luat-tai-du-an-pho-wall-187538.html

Ngày 19/05/2021, Báo Đồng Tháp Online có đưa tin, bài: Khởi tố chấp hành viên lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản: http://www.baodongthap.vn/phap-luat/khoi-to-chap-hanh-vien-lam-dung-chuc-vu-quyen-han-chiem-doat-tai-san-97711.asp

Ngày 20/05/2021, Báo Chính phủ có đưa tin, bài: Thi hành án dân sự thu hồi được hơn 23.757 tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng: http://baochinhphu.vn/Phap-luat/Thi-hanh-an-dan-su-thu-hoi-duoc-hon-23757-ty-dong-tu-cac-vu-an-tham-nhung/431924.vgp


Ngày 21/05/2021, Báo Bảo vệ pháp luật có đưa tin, bài: VKSND tỉnh Gia Lai ban hành nhiều kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/vksnd-tinh-gia-lai-ban-hanh-nhieu-kien-nghi-yeu-cau-khac-phuc-vi-pham-phap-luat-trong-hoat-dong-tu-phap-105847.html

Ngày 20/05/2021, Báo Đại đoàn kết có đưa tin, bài: Lạ lùng thi hành án: Hàng ngàn học sinh trường Newton bị ảnh hưởng?: http://daidoanket.vn/la-lung-thi-hanh-an-hang-ngan-hoc-sinh-truong-newton-bi-anh-huong-5641164.htm

Ngày 20/05/2021, Báo pháp luật VN có đưa tin, bài: Ông Nguyễn Văn Nghiệp - Cục trưởng THADS Bến Tre: Nguyện vọng của cử tri là “mệnh lệnh” để hành động: https://baophapluat.vn/tu-phap/ong-nguyen-van-nghiep-cuc-truong-thads-ben-tre-nguyen-vong-cua-cu-tri-la-menh-lenh-de-hanh-dong-592109.html


Ngày 24/05/2021, Báo người lao động có đưa tin, bài: Phần dân sự các đại án: Xử lý ra sao?: https://nld.com.vn/thoi-su/phan-dan-su-cac-dai-an-xu-ly-ra-sao-20210523214132171.htm

Ngày 24/05/2021, Báo cafebit có đưa tin, bài: Ông Đặng Lê Nguyên Vũ hoàn tất thanh toán hơn 1.300 tỷ đồng tiền mặt cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo, chính thức đường ai nấy đi: https://cafebiz.vn/ong-dang-le-nguyen-vu-hoan-tat-thanh-toan-hon-1300-ty-dong-tien-mat-cho-ba-le-hoang-diep-thao-chinh-thuc-duong-ai-nay-di-20210524100454643.chn

Ngày 24/05/2021, Báo PLTPHCM có đưa tin, bài: Thắng kiện chồng, lại bị vợ tiếp tục cản địa: https://plo.vn/phap-luat/thang-kien-chong-lai-bi-vo-tiep-tuc-can-dia-987260.html

Ngày 23/05/2021, Báo Đầu tư chứng khoán có đưa tin, bài: Xác minh tài sản của Vũ “nhôm” và 2 cựu Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng tại Cần Thơ
https://tinnhanhchungkhoan.vn/xac-minh-tai-san-cua-vu-nhom-va-2-cuu-chu-tich-ubnd-tp-da-nang-tai-can-tho-post269984.html

Ngày 22/05/2021, Báo vnecolomy có đưa tin, bài: Đã thu hồi được 23.757 tỷ đồng từ các vụ án tham nhũng, kinh tế: https://vneconomy.vn/da-thu-hoi-duoc-23-757-ty-dong-tu-cac-vu-an-tham-nhung-kinh-te.htm

Ngày 24/05/2021, Báo PLTPHCM có đưa tin, bài: 17 lần đại hạ giá vẫn không có người mua khách sạn 5 sao: https://plo.vn/kinh-te/17-lan-dai-ha-gia-van-khong-co-nguoi-mua-khach-san-5-sao-987436.html

Ngày 26/05/2021, Báo người lao động có đưa tin, bài: Phần dân sự các đại án: Bịt các "khoảng trống pháp lý": https://nld.com.vn/phap-luat/bit-cac-khoang-trong-phap-ly-20210525220300169.htm

Ngày 26/05/2021, Báo đấu thầu có đưa tin, bài: Bán đấu giá tài sản “khiếu nại kéo dài” của Công ty TNHH Tây Đô: https://baodauthau.vn/ban-dau-gia-tai-san-khieu-nai-keo-dai-cua-cong-ty-tnhh-tay-do-post107225.htm

Ngày 26/05/2021, Báo đấu thầu có đưa tin, bài: 17 lần đại hạ giá vẫn không có người mua khách sạn 5 sao: https://baodauthau.vn/17-lan-dai-ha-gia-van-khong-co-nguoi-mua-khach-san-5-sao-post107280.html

Ngày 27/05/2021, Báo VNXpres có đưa tin, bài: Vợ mất năng lực hành vi dân sự, chồng tự bán tài sản được không?: https://vnexpress.net/vo-mat-nang-luc-hanh-vi-dan-su-chong-tu-ban-tai-san-duoc-khong-4284384.html

Ngày 27/05/2021, Báo Cafelan có đưa tin, bài: Thông tin mới vụ lình xình 14 căn biệt thự dự án phố Wall ở Hà Nội: https://cafeland.vn/tin-tuc/thong-tin-moi-vu-linh-xinh-14-can-biet-thu-du-an-pho-wall-o-ha-noi-99255.html


Ngày 25/05/2021, Báo Vĩnh Long có đưa tin, bài: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Tân trả lời bà Võ Thị Ánh và Nguyễn Thị Thảo
http://www.baovinhlong.com.vn/ban-doc/phan-hoi/202105/chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-huyen-binh-tan-tra-loi-ba-vo-thi-anh-va-nguyen-thi-thao-3058482/#.YK71nKESmM8

Ngày 27/05/2021, Báo Công an TPHCM có đưa tin, bài: Thi hành án làm sai, dân chịu đến bao giờ!:  http://congan.com.vn/song-theo-phap-luat/thi-hanh-an-lam-sai-dan-chiu-den-bao-gio_112849.html

Ngày 27/05/2021, Báo Thanh niên có đưa tin, bài: Bị dùng xăng đốt trước cửa nhà khi cưỡng chế di dời, 3 chiến sĩ bị thương:  https://thanhnien.vn/thoi-su/bi-dung-xang-dot-truoc-cua-nha-khi-cuong-che-di-doi-3-chien-si-bi-thuong-1389701.html

Ngày 27/05/2021, Báo Tuổi trẻ có đưa tin, bài: Chi cục trưởng thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm ra quyết định trái luật vụ Trường Newton: https://tuoitre.vn/chi-cuc-truong-thi-hanh-an-dan-su-quan-bac-tu-liem-ra-quyet-dinh-trai-luat-vu-truong-newton-2021052717551555.htm

Ngày 27/05/2021, Báo Công lý & xã hội có đưa tin, bài: Cục THADS Hà Nội: Bao giờ thi hành bản án có hiệu lực pháp luật?: https://m.conglyxahoi.net.vn/congly-24h/cuc-thads-ha-noi-bao-gio-thi-hanh-ban-an-co-hieu-luc-phap-luat-83493.ht

Ngày 28/05/2021, Báo xây dựng có đưa tin, bài: Vụ tranh chấp lô đất xây dựng trường học ở Bắc Từ Liêm:Trường Newton “tố” Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Hà Nội ra văn bản trái luật: https://xaydungtoday.vn/vu-tranh-chap-lo-dat-xay-dung-truong-hoc-o-bac-tu-liem-truong-newton-to-pho-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-ha-noi-ra-van-ban-trai-luat/

Ngày 29/05/2021, Báo điện tử chính phủ có đưa tin, bài: Những bước chuyển mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự: http://baochinhphu.vn/Phap-luat/Nhung-buoc-chuyen-manh-me-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su/432828.vgp