Điểm tin báo chí về THADS tháng 10 năm 2020

05/11/2020


Điểm tin báo chí tháng 10/2020 của Văn phòng Tổng cục THADS

Ngày 01/10/2020
Báo công luận
Đăng bài: Kỷ luật cảnh cáo Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk Bùi Đăng Thủ
https://congluan.vn/ky-luat-canh-cao-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-dak-lak-bui-dang-thuy-post99153.html
 
Ngày 02/10/2020
Báo nông nghiệp
Đăng bài: Công trình 6,7 tỷ của Thi hành án Bắc Kạn bị tố thông thầu
https://nongnghiep.vn/cong-trinh-67-ty-cua-thi-hanh-an-bac-kan-bi-to-thong-thau-d274246.html
 
Ngày 02/10/2020
Báo thanh niên
Đăng bài: Bán đấu giá nhà đất cho dân mà không giao sổ đỏ: Yêu cầu giải quyết dứt điểm
https://thanhnien.vn/doi-song/ban-dau-gia-nha-dat-cho-dan-ma-khong-giao-so-do-yeu-cau-giai-quyet-dut-diem-1286046.html
 
Ngày 03/10/2020
Báo mới
Đăng bài: Người thi hành án không ký biên bản, chấp hành viên 'viết tên hộ
https://baomoi.com/nguoi-thi-hanh-an-khong-ky-bien-ban-chap-hanh-vien-viet-ten-ho/c/36576584.epi?utm_source=iapp&utm_medium=zalomsg&utm_campaign=share
 
Ngày 04/10/2020
Báo bảo vệ pháp luật
Đăng bài: Kỹ năng kiểm sát việc xác minh điều kiện thi hành án dân sự
https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/ky-nang-kiem-sat-viec-xac-minh-dieu-kien-thi-hanh-an-dan-su-95351.html
 
Ngày 05/10/2020
Báo Pháp luật
Đăng bài: Năm 2020, Thi hành án dân sự Lạng Sơn vượt chỉ tiêu
https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/nam-2020-thi-hanh-an-dan-su-lang-son-vuot-chi-tieu-d136907.html
 
Ngày 05/10/2020
Đăng bài: trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại huyện Đầm Hà
https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/truc-tiep-kiem-sat-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-tai-huyen-dam-ha-95613.html
 
Ngày 06/10/2020
Báo thanh niên
Đăng bài: Án bị hủy, tiền đã chi làm sao thu hồi ?
https://thanhnien.vn/thoi-su/an-bi-huy-tien-da-chi-lam-sao-thu-hoi-1287626.html
 
Ngày 06/10/2020
Báo đấu thầu
Đăng bài: Gói thầu xây kho vật chứng tại Thạnh Hóa, tỉnh Long An: 2 lần gia hạn, HSMT vẫn hạn chế nhà thầu
https://baodauthau.vn/goi-thau-xay-kho-vat-chung-tai-thanh-hoa-tinh-long-an-2-lan-gia-han-hsmt-van-han-che-nha-thau-post96683.html
 
Ngày 06/10/2020
Báo đấu thầu
Đăng bài: Gói thầu xây kho vật chứng tại Thạnh Hóa, tỉnh Long An: 2 lần gia hạn, HSMT vẫn hạn chế nhà thầu
https://baodauthau.vn/goi-thau-xay-kho-vat-chung-tai-thanh-hoa-tinh-long-an-2-lan-gia-han-hsmt-van-han-che-nha-thau-post96683.html
 
Ngày 07/10/2020
Báo pháp luật TPHCM
Đăng bài: Tài sản bị tẩu tán, thi hành án nhận lỗi
https://plo.vn/phap-luat/tai-san-bi-tau-tan-thi-hanh-an-nhan-loi-942400.html
 
Ngày 07/10/2020
Báo người lao động
Đăng bài: Cơ quan thi hành án gặp khó vì đương sự tạo tranh chấp giả để "né"
https://nld.com.vn/thoi-su/co-quan-thi-hanh-an-gap-kho-vi-duong-su-tao-tranh-chap-gia-de-ne-20201007122557372.htm
 
Ngày 07/10/2020
Báo Xã luận
Đăng bài: Năm 2020, Hưng Yên giải quyết nhiều vụ thi hành án phức tạp
https://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=2939100
 
Ngày 08/10/2020
Báo pháp luật
Đăng bài: TPHCM giám sát thực hiện Luật Thi hành án dân sự
https://tvphapluat.vn/video/tphcm-giam-sat-thuc-hien-luat-thi-hanh-an-dan-su-39195/
 
Ngày 08/10/2020
Báo Thanh niên
Đăng bài: Thi hành án dân sự kéo dài không tạo được niềm tin ở người dân
https://thanhnien.vn/thoi-su/thi-hanh-an-dan-su-keo-dai-khong-tao-duoc-niem-tin-o-nguoi-dan-1288565.html
 
Ngày 08/10/2020
Báo Thanh tra
Đăng bài: Chủ tịch UBND không tham gia đối thoại phiên tòa hành chính “ngày càng tăng”
https://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/chu-tich-ubnd-khong-tham-gia-doi-thoai-phien-toa-hanh-chinh-ngay-cang-tang-172297.html
 
Ngày 09/10/2020
Báo Tiền phong
Đăng bài: Chủ tịch UBND các cấp vẫn lười đối thoại, né dự tò
https://www.tienphong.vn/xa-hoi/chu-tich-ubnd-cac-cap-van-luoi-doi-thoai-ne-du-toa-1732677.tpo
 
Ngày 11/10/2020
Báo pháp luật
Đăng bài: Tiền chưa thi hành án gửi vào ngân hàng, ai sẽ hưởng lãi?
https://plo.vn/phap-luat/tien-chua-thi-hanh-an-gui-vao-ngan-hang-ai-se-huong-lai-942936.html
 
Ngày 11/10/2020
Báo diễn đàn doanh nghiệp
Đăng bài: “Lùm xùm” chuyện đấu thầu tại Cục Thi hành án dân sự Bắc Kạn
https://enternews.vn/lum-xum-chuyen-dau-thau-tai-cuc-thads-bac-kan-183032.html
 
Ngày 12/10/2020
Báo pháp luật
Đăng bài: Thi hành án dân sự tiếp tục có những chuyển biến rõ rệt
https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/thi-hanh-an-dan-su-tiep-tuc-co-nhung-chuyen-bien-ro-ret-d137536.html
 
Ngày 14/10/2020
Báo dân trí
Đăng bài: Cục thi hành án dân sự lên tiếng về vụ thi hành án tại Dệt Long An
https://dantri.com.vn/ban-doc/cuc-thi-hanh-an-dan-su-len-tieng-ve-vu-thi-hanh-an-tai-det-long-an-20201013164901039.htm
 
Ngày 14/10/2020
Đăng bài: Kiến nghị khắc phục vi phạm trong công tác Thi hành án hình sự
https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/kien-nghi-khac-phuc-vi-pham-trong-cong-tac-thi-hanh-an-hinh-su-95950.html
 
Ngày 15/10/2020
Báo bảo vệ pháp luật
Đăng bài: Tăng cường trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án và giải quyết khiếu nại, tố cáo
https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/tang-cuong-truc-tiep-kiem-sat-hoat-dong-thi-hanh-an-va-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-96087.html
 
Ngày 16/10/2020
Báo Thanh tra
Đăng bài: Thu hồi hơn 1.000 tỷ đồng tài sản tham nhũng
https://thanhtra.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/thu-hoi-hon-1-000-ty-dong-tai-san-tham-nhung-172754.html
 
Ngày 16/10/2020
Báo đấu thầu
Đăng bài: Ngày 5/11/2020, đấu giá khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tân Phát
https://baodauthau.vn/ngay-5-11-2020-dau-gia-khoan-no-phai-thu-cua-datc-tai-cong-ty-tnhh-xay-dung-va-thuong-mai-tan-phat-post97199.htm
 
Ngày 17/10/2020
Báo diễn đàn doanh nghiệp
Đăng bài: Sau khi Diễn đàn doanh nghiệp có loạt bài “Chi cục Thi hành án Hoa Lư “bức tử” doanh nghiệp?”, mới đây Công ty TNHH Minh Thoa đã có đơn khởi kiện Chi cục THADS huyện Hoa Lư ra TAND TP Ninh Bình.
https://enternews.vn/cong-ty-minh-thoa-khoi-kien-chi-cuc-thads-huyen-hoa-lu-183711.htm
 
Ngày 20/10/2020
Báo Việt nam FINANCE
Đăng bài: 'Khơi dòng' nợ xấu bằng Nghị quyết 42: Vẫn còn nhiều điểm nghẽn
https://vietnamfinance.vn/khoi-dong-no-xau-bang-nghi-quyet-42-van-con-nhieu-diem-nghen-20180504224245168.htm
 
Ngày 21/10/2020
Báo pháp luật Plus
Đăng bài: Cần thống nhất quy định xử lý tài sản của người phải thi hành án trong khối tài sản chung
https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/can-thong-nhat-quy-dinh-xu-ly-tai-san-cua-nguoi-phai-thi-hanh-an-trong-khoi-tai-san-chung-d138407.html
 
Ngày 21/10/2020
Báo NDH
Đăng bài: 'Khơi dòng' nợ xấu bằng Nghị quyết 42: Vẫn còn nhiều điểm nghẽn
https://ndh.vn/ngan-hang/khoi-dong-no-xau-bang-nghi-quyet-42-van-con-nhieu-diem-nghen-1278428.html
 
Ngày 22/10/2020
Báo Xã luận
Đăng bài: Tổng cục Thi hành án dân sự tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng
https://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=marticle&sid=2957264
 
Ngày 23/10/2020
Báo Tiền phong
Đăng bài: Dấu hiệu sai phạm tại Chi cục THADS Hà Tiên: Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm
https://www.tienphong.vn/phap-luat/dau-hieu-sai-pham-tai-chi-cuc-thads-ha-tien-kiem-diem-lam-ro-trach-nhiem-1739317.tpo
 
Ngày 23/10/2020
Báo bảo vệ pháp luật
Đăng bài: Trực tiếp kiểm sát việc phân loại án chưa có điều kiện thi hành
https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/truc-tiep-kiem-sat-viec-phan-loai-an-chua-co-dieu-kien-thi-hanh-96574.html
 
Ngày 23/10/2020
Báo pháp luật
Đăng bài: Thi hành án dân sự Tuyên Quang hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020
https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/thi-hanh-an-dan-su-tuyen-quang-huong-ung-ngay-phap-luat-nam-2020-d138676.html
 
Ngày 23/10/2020
Báo pháp luật
Đăng bài: Gỡ vướng thanh toán tiền thi hành án trong trường hợp phải ủy thác
https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/go-vuong-thanh-toan-tien-thi-hanh-an-trong-truong-hop-phai-uy-thac-d138650.html
 
Ngày 23/10/2020
Báo pháp luật
Đăng bài: Bình Dương: Mang tài sản đang bị thi hành án đi góp vốn?
https://www.phapluatplus.vn/dieu-tra-ban-doc/binh-duong-mang-tai-san-dang-bi-thi-hanh-an-di-gop-von-d138576.html
 
Ngày 23/10/2020
Báo đầu tư
Đăng bài: Gần 154.000 tỷ đồng phải thi hành án liên quan đến thu hồi nợ của ngân hàng
https://baodautu.vn/gan-154000-ty-dong-phai-thi-hanh-an-lien-quan-den-thu-hoi-no-cua-ngan-hang-d131948.html
 
Ngày 26/10/2020
Báo đầu tư
Đăng bài: Đến hết tháng 9/2020, chưa thi hành án với pháp nhân thương mại
https://tinnhanhchungkhoan.vn/den-het-thang-9-2020-chua-thi-hanh-an-voi-phap-nhan-thuong-mai-post253492.html
 
Ngày 26/10/2020
Báo pháp luật
Đăng bài: Đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng trốn tránh, chây ỳ, chống đối thi hành án
https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/de-nghi-xu-ly-nghiem-cac-doi-tuong-tron-tranh-chay-y-chong-doi-thi-hanh-an-d138939.html
 
Ngày 27/10/2020
Báo công luận
Đăng bài: nhiều khuất tất cần làm rõ trong kê biên, bán đấu giá tài sản
https://congluan.vn/nhieu-khuat-tat-can-lam-ro-trong-ke-bien-dau-gia-tai-san-o-chi-cuc-tha-tp-cao-lanh-post102301.html
 
Ngày 27/10/2020
Báo Thanh tra
Đăng bài: Xử lý nghiêm những vi phạm trong tổ chức thi hành án tại Bình Thuận
https://thanhtra.com.vn/thanh-tra/ket-luan-thanh-tra/xu-ly-nghiem-nhung-vi-pham-trong-to-chuc-thi-hanh-an-tai-binh-thuan-173259.html
 
Ngày 28/10/2020
Báo pháp luật TPHCM
Đăng bài: Mỏi mòn kiện đòi thi hành án bồi thường
https://plo.vn/phap-luat/moi-mon-kien-doi-thi-hanh-an-boi-thuong-946630.html
 
Ngày 28/10/2020
Báo Công an TPHCM
Đăng bài: Vụ Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận 5 bị tố: quyết thi hành đến cùng bản án đã bị hủy?
http://congan.com.vn/thong-tin-ban-doc/quyet-thi-hanh-den-cung-ban-an-da-bi-huy_101960.html
 
Ngày 28/10/2020
Báo điện tử CP
Đăng bài: Dự thảo quy định về phối hợp trong thống kê thi hành án dân sự
http://baochinhphu.vn/Chinh-sach-moi/Du-thao-quy-dinh-ve-phoi-hop-trong-thong-ke-thi-hanh-an-dan-su/412285.vgp
 
Ngày 29/10/2020
Báo đấu thầu
Đăng bài: Long An hủy gói thầu hạn chế nhà thầu
https://baodauthau.vn/long-an-huy-goi-thau-han-che-nha-thau-post97917.html
 
Ngày 30/10/2020
Báo Dân Việt
Đăng bài: Trả đủ 2,5 tỷ nhưng không nhận được tài sản trúng đấu giá ở Hậu Giang: Hồ sơ thi hành án sai "rất trầm trọng"
https://danviet.vn/tra-du-25-ty-nhung-khong-nhan-duoc-tai-san-trung-dau-gia-o-hau-giang-ho-so-thi-hanh-an-sai-rat-tram-trong-20201029092733608.htm
 
Ngày 29/10/2020
Báo bảo vệ pháp luật
Đăng bài: VKSND huyện Đắk R’lấp trực tiếp kiểm sát tại Chi cục THADS
https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/vksnd-huyen-dak-r-lap-truc-tiep-kiem-sat-tai-chi-cuc-thads-96883.html
 
 
Ngày 31/10/2020
Báo PL TPHCM
Đăng bài: Thi hành án tự kiện cho rằng mình bán đất ẩu
https://plo.vn/phap-luat/thi-hanh-an-tu-kien-cho-rang-minh-ban-dat-au-947296.html
 
Ngày 31/10/2020
Truyền hình pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Đắk Nông: Xung quanh nghi vấn việc người dân tố cáo Chấp hành viên không kê biên tài sản, áp đặt ký biên bản thỏa thuận giá
https://tvphapluat.vn/video/dak-nong-xung-quanh-nghi-van-vie%CC%A3c-nguoi-dan-to-cao-chap-hanh-vien-khong-ke-bien-tai-san-ap-dat-ky-bien-ban-thoa-thuan-gia-40236/