Điểm tin báo chí về THADS tháng 12 năm 2020

31/12/2020


Điểm tin báo chí tháng 12/2020 của Văn phòng Tổng cục THADS
Ngày 01/12/2020
Báo bảo vệ pháp luật
Đăng bài: VKSND tối cao thông báo rút kinh nghiệm trong kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính
https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/vksnd-toi-cao-thong-bao-rut-kinh-nghiem-trong-kiem-sat-thi-hanh-an-dan-su-
hanh-chinh-98382.htm
Ngày 01/12/2020
Báo pháp luật
Đăng bài: Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Quang Thái làm việc tại Thái Nguyên
https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/tong-cuc-truong-tong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-nguyen-quang-thai-lam-viec-tai-thai-nguyen-d142135.html
 Ngày 03/12/2020
Báo Đầu Tư chứng khoán
Đăng bài: Vợ Phan Văn Anh Vũ xin hoãn thi hành án nhà, đất 319 Lê Duẩn, Đà Nẵng
https://tinnhanhchungkhoan.vn/vo-phan-van-anh-vu-xin-hoan-thi-hanh-an-nha-dat-319-le-duan-da-nang-post256555.html
 Ngày 04/12/2020
Báo Dân việt
Đăng bài: Có trường hợp sau 18 năm mới xác minh tài sản THA trong án tham nhũng
https://danviet.vn/co-truong-hop-sau-18-nam-moi-xac-minh-tai-san-tha-trong-an-tham-nhung-20201207154634565.htm
 Ngày 07/12/2020
Báo Hà nội mới
Đăng bài: Thi hành án hướng tới thực chất, bền vững
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/985453/thi-hanh-an-huong-toi-thuc-chat-ben-vung
 Ngày 07/12/2020
Báo Phú Yên
Đăng bài: Thi hành án dân sự năm 2021: Phấn đấu trên 81% về việc và trên 40% về tiền
http://www.baophuyen.com.vn/164/249649/thi-hanh-an-dan-su-nam-2021--phan-dau-tren-81-ve-viec-va-tren-40-ve-tien.html
 Ngày 08/12/2020
Báo Thanh niên
Đăng bài: Đà Nẵng sẽ có nghị quyết về xử lý các vấn đề liên quan vụ án Vũ 'nhôm' và sân Chi Lăng
https://thanhnien.vn/thoi-su/da-nang-se-co-nghi-quyet-ve-xu-ly-cac-van-de-lien-quan-vu-an-vu-nhom-va-san-chi-lang-1314829.html
 Ngày 08/12/2020
Báo Tiền Phong
Đăng bài: Gần 2 năm chưa nhận được tài sản mua đấu giá từ Chi cục thi hành án
https://www.tienphong.vn/ban-doc/gan-2-nam-chua-nhan-duoc-tai-san-mua-dau-gia-tu-chi-cuc-thi-hanh-an-1760634.tpo
 Ngày 07/12/2020
Báo Giao thông
Đăng bài: Chấp hành viên bị “tố” lợi dụng chức vụ, Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo nóng
https://www.baogiaothong.vn/chap-hanh-vien-bi-to-loi-dung-chuc-vu-chu-tich-quang-ngai-chi-dao-nong-d488429.html
 Ngày 06/12/2020
Báo PL TPHCM
Đăng bài: An Giang: 14 vụ chưa được giao tài sản trúng đấu giá
https://plo.vn/phap-luat/an-giang-14-vu-chua-duoc-giao-tai-san-trung-dau-gia-953850.html
 Ngày 08/12/2020
Báo Thanh niên
Đăng bài: Thi hành án vụ án lớn tại Đà Nẵng: Không vì lúng túng mà TP phải chờ!
https://thanhnien.vn/thoi-su/thi-hanh-an-vu-an-lon-tai-da-nang-khong-vi-lung-tung-ma-tp-phai-cho-1314668.html
 Ngày 10/12/2020
Cổng TT Hải phòng
Đăng bài: Tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 202
https://thanhphohaiphong.gov.vn/tong-ket-hoat-dong-ban-chi-dao-thi-hanh-an-dan-su-thanh-pho-nam-2020-trien-khai-nhiem-vu-cong-tac-nam-2021.html
 Ngày 14/12/2020
Báo Phú Yên
Đăng bài: Nâng cao công tác thi hành án dân sự
http://www.baophuyen.com.vn/164/249911/nang-cao-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su.html
 Ngày 15/12/2020
Báo Thương hiệu &Công luận
Đăng bài: Phú Thọ: Triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Thi hành án dân sự năm 2021
https://thuonghieucongluan.com.vn/phu-tho-trie-n-khai-thu-c-hie-n-chi-tie-u-nhie-m-vu-co-ng-ta-c-thi-ha-nh-a-n-da-n-su-na-m-2021-a121816.html
 Ngày 16/12/2020
Báo Vĩnh Long
Đăng bài: Năm 2020, thi hành xong hơn 70.800 việc dân sự
http://www.baovinhlong.com.vn/thoi-su/202012/nam-2020-thi-hanh-xong-hon-70800-viec-dan-su-3035124/#.X9qrprMSmM8
 Ngày 17/12/2020
báo PL TPHCM
Đăng bài: VKS thông tin vụ chấp hành viên làm sai, dân lãnh đủ
https://plo.vn/phap-luat/vks-thong-tin-vu-chap-hanh-vien-lam-sai-dan-lanh-du-955952.html
 Ngày 16/12/2020
Báo Dân việt
Đăg bài: Lâm Đồng: Công ty Phương Trang Đà Lạt trúng đấu giá hơn 10 năm vẫn chưa nhận được tài sản
https://danviet.vn/lam-dong-cong-ty-phuong-trang-da-lat-trung-dau-gia-hon-10-nam-van-chua-nhan-duoc-tai-san-20201215163413536.htm
 Ngày 16/12/2020
Báo kinh tế đô thị
Đăng bài: Quản lý kho vật chứng: Nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành
http://kinhtedothi.vn/quan-ly-kho-vat-chung-nang-cao-hieu-qua-phoi-hop-lien-nganh-404428.html
 Ngày 16/12/2020
Báo Đồng Nai
Đăng bài: Biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại
http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202012/bien-phap-cuong-che-thi-hanh-an-doi-voi-phap-nhan-thuong-mai-3035118/
 Ngày 16/12/2020
báo ptro times
Đăng bài: Thu hồi tài sản tham nhũng - Sự kiện nổi bật ngành tư pháp năm 2020?
https://petrotimes.vn/thu-hoi-tai-san-tham-nhung-su-kien-noi-bat-nganh-tu-phap-nam-2020-590725.html
 Ngày 17/12/2020
Báo Hà Tĩnh
Đăng bài: Gỡ khó trong thi hành án tín dụng, ngân hàng
https://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/go-kho-trong-thi-hanh-an-tin-dung-ngan-hang/203742.htm
 Ngày 18/12/2020
Báo tuổi trẻ
Đăng bài: Năm 2020 thi hành án hơn 62.230 tỉ đồng án tham nhũng, kinh tế
https://tuoitre.vn/nam-2020-thi-hanh-an-hon-62-230-ti-dong-an-tham-nhung-kinh-te-20201218162836222.htm
 Ngày 19/12/2020
Báo pháp luật TPHCM
Đăng bài: Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2021
https://tvphapluat.vn/video/hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-hanh-chinh-nam-2021-42590/
 Ngày 21/12/2020
Báo PL TPHCM
Đăng bài: tìm cách tiêu hủy hàng tấn ma túy tang vật
https://plo.vn/phap-luat/tim-cach-tieu-huy-hang-tan-ma-tuy-tang-vat-956950.html
 Ngày 21/12/2020
Báo quân đội
Đăng bài: Các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ năm 2021
https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-co-quan-don-vi-trien-khai-nhiem-vu-nam-2021-647112
 Ngày 21/12/2020
Báo Pháp luật
Đăng bài:Ngành Thi hành án dân sự: Thực hiện vượt kế hoạch, chỉ tiêu giao
http://baohoabinh.com.vn/217/148148/nganh-thi-hanh-an-dan-su-thuc-hien-vuot-ke-hoach,-chi-tieu-giao.htm
 Ngày 21/12/2020
Báo Đồng Nai
Đăng bài: Ai có quyền khởi kiện yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá
http://baodongnai.com.vn/bandoc/202012/ai-co-quyen-khoi-kien-yeu-cau-huy-ket-qua-ban-dau-gia-3035791/
 Ngày 22/12/2020
Báo Thanh tra
Đăng bài: Thu hồi kết luận nội dung tố cáo sau hơn 3 năm ban hành
https://thanhtra.com.vn/khieu-nai-to-cao/thu-hoi-ket-luan-noi-dung-to-cao-sau-hon-3-nam-ban-hanh-175869.html
 Ngày 22/12/2020
Báo Công an TPHCM
Đăng bài: Tạm dừng cưỡng chế để làm rõ dấu hiệu khuất tất thi hành án
http://congan.com.vn/doi-song/tam-dung-cuong-che-de-lam-ro-dau-hieu-khuat-tat-thi-hanh-an_104695.html
 Ngày 23/12/2020
Báo luật VN
Đăng bài: Quyết định 2546/QĐ-BTP xếp hạng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh thành năm 2020
https://luatvietnam.vn/tu-phap/quyet-dinh-2546-qd-btp-xep-hang-cuc-thi-hanh-an-dan-su-cac-tinh-nam-2020-196137-d1.html
 Ngày 23/12/2020
Thời báo tài chính
Đăng bài: Thủ tướng dự Hội nghị triển khai công tác tư pháp 2021
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2020-12-23/thu-tuong-du-hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-tu-phap-2021-97264.aspx
 Ngày 24/12/2020
Báo hà nội mới
Đăng bài: (HNMO) - Chiều 24-12, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2021.
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/986928/ha-noi-trien-khai-thuc-hien-chi-tieu-nhiem-vu-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-nam-2021
 Ngày 24/12/2020
Luật VN
Đăng bài: Quyết định 2558/QĐ-BTP Công tác trọng tâm của BTP về thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 2021
https://luatvietnam.vn/tu-phap/quyet-dinh-2558-qd-btp-cong-tac-trong-tam-cua-btp-ve-thi-hanh-an-dan-su-2021-196106-d1.html
 Ngày 24/12/2020
Báo Hà Tĩnh
Đăng bài: Khối thi đua nội chính góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh
https://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/khoi-thi-dua-noi-chinh-gop-phan-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-chinh-tri-cua-tinh/204139.htm
 Ngày 24/12/2020
Báo đồng nai
Đăng bài: Những bản án, quyết định được thi hành án theo quy định của pháp luật
http://baodongnai.com.vn/bandoc/202012/nhung-ban-an-quyet-dinh-duoc-thi-hanh-an-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-3036330/
 Ngày 25/12/2020
Báo PH TPHCM
Đăng bài: Hậu Giang: Thi hành án đúng thời hạn nhiều vụ việc
https://plo.vn/phap-luat/hau-giang-thi-hanh-an-dung-thoi-han-nhieu-vu-viec-957874.html
 Ngày 26/12/2020
Báo kiểm sát
Đăng bài: Kiểm sát chặt chẽ việc tiêu hủy vật chứng tại Chi cục thi hành án dân sự
https://kiemsat.vn/kiem-sat-chat-che-viec-tieu-huy-vat-chung-tai-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-60770.html
 Ngày 26/12/2020
báo bảo vệ pháp luật
Đăng bài: Tăng cường phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự, hành chính
https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/chinh-sach-moi/tang-cuong-phong-chong-tieu-cuc-tham-nhung-trong-thi-hanh-an-dan-su-hanh-chinh-99492.htm
 Ngày 27/12/2020
Báo Thanh tra
Đăng bài: Vì sao phải vội vàng cưỡng chế thi hành án?
https://thanhtra.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/vi-sao-phai-voi-vang-cuong-che-thi-hanh-an-176101.html
 Ngày 28/12/2020
Báo phú yên
Đăng bài: Đơn vị điển hình của ngành Thi hành án
http://www.baophuyen.com.vn/164/250453/don-vi-dien-hinh-cua-nganh-thi-hanh-an.html
 Ngày 28/12/2020
Cổng TT Hải phòng
Đăng bài: Cưỡng chế thu hồi nhà số 6 Cù Chính Lan
https://thanhphohaiphong.gov.vn/cuong-che-thu-hoi-nha-so-6-cu-chinh-lan.html
 Ngày 29/12/2020
Báo Dân việt
Đăng bài: Vụ Công ty Phương Trang Đà Lạt trúng đấu giá hơn 10 năm vẫn chưa nhận được tài sản: Đề xuất cưỡng chế!
https://danviet.vn/vu-cong-ty-phuong-trang-da-lat-trung-dau-gia-hon-10-nam-van-chua-nhan-duoc-tai-san-de-xuat-cuong-che-20201229093026569.htm
 Ngày 30/12/2020
Báo Xã luận
Đăng bài: Cưỡng chế thi hành án dân sự tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
https://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3025394
 Ngày 30/12/2020
Báo PLTPHCM
Đăng bài: Giải thể Chi cục Thi hành án dân sự quận 2, 9, Thủ Đức
https://plo.vn/phap-luat/giai-the-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-quan-2-9-thu-duc-958844.html
 Ngày 30/12/2020
Dân trí
Đăng bài: Nguyên thủ quỹ Cục Thi hành án lãnh án tù vì tham ô tài sản
https://dantri.com.vn/phap-luat/nguyen-thu-quy-cuc-thi-hanh-an-lanh-an-tu-vi-tham-o-tai-san-20201230194650327.htm
 Ngày 30/12/2020
báo PL TPHCM
Đăng bài: Nhân sự mới quận 1, TP.HCM
https://plo.vn/phap-luat/nhan-su-moi-quan-1-tphcm-958831.html
 Ngày 31/12/2020
Báo môi trường
Đăng bài: Yêu cầu thi hành án Bản án đã có hiệu lực
https://www.moitruongvadothi.vn/phap-luat/van-ban-chinh-sach-hoi-dap/yeu-cau-thi-hanh-an-ban-an-da-co-hieu-luc-a79616.html
 Ngày 31/12/2020
báo Nghệ an
Đăng bài: Phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài
https://baonghean.vn/phoi-hop-giai-quyet-dut-diem-cac-vu-viec-thi-hanh-an-dan-su-phuc-tap-keo-dai-279919.html
 Ngày 31/12/2020
báo Giao thông
Đăng bài: Tình tiết mới vụ chấp hành viên ở Quảng Ngãi bị "tố" lạm dụng quyền hạn
 https://www.baogiaothong.vn/tinh-tiet-moi-vu-chap-hanh-vien-o-quang-ngai-bi-to-lam-dung-quyen-han-d490989.html
 Ngày 31/12/2020
Báo pháp luật
Đăng bài: UBND tỉnh Nghệ An triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2021
https://truyenhinhnghean.vn/phap-luat/202012/ubnd-tinh-nghe-an-trien-khai-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-hanh-chinh-nam-2021-6480475/
 Ngày 31/12/2020
Báo dân trí
Đăng bài: Sai phạm tại Cục Thi hành án dân sự Đồng Nai đã được xử lý như thế nào?
https://dantri.com.vn/xa-hoi/sai-pham-tai-cuc-thi-hanh-an-dan-su-dong-nai-da-duoc-xu-ly-nhu-the-nao-20201231155414560.htm