Giao ban cấp Vụ thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự Quý II/2020

12/06/2020
Chiều ngày 12/6/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức hội nghị giao ban cấp Vụ về kết quả công tác Quý II/2020, nhiệm vụ trọng tâm Quý III/2020. Tổng Cục trưởng Nguyễn Quang Thái chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Lực, Trần Thị Phương Hoa và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục.

Báo cáo tại Hội nghị, Văn phòng Tổng cục đã thông tin một số chỉ đạo của Chính phủ, Lãnh đạo Bộ liên quan đến công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự trong Quý II/2020, nhiệm vụ trọng tâm Quý III/2020. Theo đó, 08 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh tổng số phải giải quyết của Hệ thống Thi hành án dân sự tăng cả về việc (701.891 việc) và về tiền (trên 260.252 tỷ  đồng) - tăng 7,24% về việc và tăng 22,74% về tiền, sự tác động tiêu cực bước đầu của dịch bệnh Covid - 19 (từ tháng 02/2020), nhưng Tổng cục Thi hành án dân sự đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương nỗ lực tổ chức thi hành án, kết quả đã thi hành xong 322.093/552.659 việc có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 58,28%; tương ứng với số tiền đã thi hành xong là trên 29.968 tỷ đồng/150.413 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đạt tỉ lệ 19,92%.
 

Các mặt công tác của Tổng cục tiếp tục được triển khai kịp thời, toàn diện theo Chương trình trọng tâm và Kế hoạch công tác năm 2020:
Về công tác xây dựng đề án, văn bản: Tổng cục tiếp tục tập trung bám sát tiến độ xây dựng các văn bản, đề án trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các văn bản thuộc thẩm quyền (đã ban hành 01 văn bản, đề án thuộc thẩm quyền; đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện 02 văn bản, đề án từ Quý I chuyển sang và 04 văn bản, đề án trong Quý II).

Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành bảo đảm thống nhất, thông suốt, kịp thời và hiệu quả. Công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ được quan tâm chỉ đạo thực hiện (đã giải quyết xong 114/130 văn bản xin ý kiến, 16 văn bản đang trong thời hạn giải quyết); công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo được chú trọng; đã thực hiện 03 đoàn kiểm tra chuyên đề trong đó có 02 đoàn về công tác xác minh, phân loại án kết hợp kiểm tra công tác văn phòng và chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự tại Vĩnh Long và Quảng Nam, 01 đoàn về công tác quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ và công tác bồi thường nhà nước tại Tây Ninh.
 
Công tác tổ chức cán bộ được củng cố kiện toàn, công tác đào tạo bồi dưỡng được quan tâm, tính đến 31/5/2020, Tổng cục Thi hành án dân sự đã và đang phối hợp với Học viện Tư pháp tổ chức 11 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ (Thư ký, Thẩm tra viên; Thẩm tra viên chính; Chấp hành viên trung cấp) cho 629 công chức Thi hành án dân sự. Công tác tài chính, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng đạt được nhiều kết quả. Công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh. Đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thi hành án dân sự và Đại hội Công đoàn Tổng cục Thi hành án dân sự nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Hệ thống.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự vẫn còn một số nhiệm vụ chưa đảm bảo tiến độ, các đơn vị cần tiếp tục tập trung giải quyết.
 

Để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình công tác trọng tâm năm 2020, trên cơ sở ý kiến phát biểu, đề xuất của các đơn vị thuộc Tổng cục, phát biểu các đồng chí Phó Tổng cục trưởng, đồng chí Nguyễn Quang Thái - Tổng Cục trưởng yêu cầu các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục trong Quý III/2020 cần tập trung tham mưu, chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành, các vụ việc phức tạp, kéo dài; nâng cao chất lượng hướng dẫn nghiệp vụ; chủ động, tích cực đôn đốc các cơ quan Thi hành án dân sự tổ chức thi hành các vụ án tham nhũng, kinh tế để thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản, đề án theo kế hoạch; triển khai thực hiện hiệu quả trong toàn Hệ thống Thi hành án dân sự Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra; thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những vi phạm, tham nhũng, tiêu cực và khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động Thi hành án dân sự. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan Thi hành án dân sự. Tiếp tục tập trung rà soát, triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng quy định dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020 và các nhiệm vụ khác theo chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ./.