Triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về thu hồi tài sản tham nhũng

17/06/2021
Ngày 15/6/2021, Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp đã có văn bản số 61- CV/BCSĐ gửi các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Văn bản nêu rõ: Để tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương quan tâm thực hiện

- Tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung Chỉ thị số 04-CT/TW đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW (gửi Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp, báo cáo);
- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW tại cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý; định kỳ hàng năm xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị, phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị theo quy định của Ban Bí thư Trung ương
Việc kịp thời có văn bản đôn đốc triển khai ngay sau khi Chỉ thị  được ban hành thể hiện tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp.
Văn phòng Bộ
File đính kèm