Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

07/03/2023

Sáng ngày 07/8/2023, Ban Cán sự Đảng - Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị[1] nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến chuyên sâu và triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 71 điểm cầu với sự tham dự của 530 đại biểu. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Báo cáo viên tại Hội nghị là TS. Nguyễn Cảnh Lam, Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp, Ban Nội chính Trung ương.
Hội nghị do đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp chủ trì.
Điểm cầu 62 Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng tham dự Hội nghị[2]  
Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Cảnh Lam thông tin nội dung cơ bản và các điểm mới của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; các hoạt động và nhiệm vụ chủ yếu Bộ, Ngành Tư pháp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu triển khai thực hiện.

Tiếp đó, Hội nghị đã thảo luận dự thảo Chương trình hành động của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW nhằm xác định rõ nội dung, nhiệm vụ chủ yếu nhằm cụ thể hóa, thực hiện các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết số 27-NQ/TW và Kế hoạch số 11-KH/TW, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện, tình hình thực tiễn của Bộ, ngành Tư pháp trong giai đoạn mới.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục THADS phát biểu góp ý đề nghị đơn vị chủ trì bổ sung vào Chương trình hành động một số nội dung liên quan đến công tác THADS và theo dõi THAHC đảm bảo phải thực hiện hết nội dung của Nghị quyết. Đề nghị chỉnh lý, bổ sung tại mục II.1.5 của dự thảo nội dung: Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính; tăng cường kiểm soát quyền lực, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, cần tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan thi hành án; hoàn thiện cơ chế nâng cao chất lượng, hiệu quả thi hành án dân sự, hành chính theo hướng rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí; phát triển nguồn nhân lực làm công tác thi hành án dân sự đủ số lượng, đảm bảo chất lượng; mở rộng nguồn thi tuyển các chức danh Tư pháp, ...
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Lê Thành Long đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp Viện Khoa học pháp lý chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động, nghiên cứu kỹ, đảm bảo sự phù hợp khi phân công thực hiện nhiệm vụ cho các đơn vị. Bộ trưởng lưu ý, các nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình hành động cần đề cao tính thực tiễn, đi sâu vào những khó khăn, vướng mắc mà Bộ, ngành Tư pháp đang phải tháo gỡ …
Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị các đơn vị tiếp tục quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 27-NQ/TW, Kế hoạch số 11-KH/TW và nội dung được quán triệt tại Hội nghị đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị; Tiếp tục rà soát, xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu nhằm cụ thể hóa, thực hiện các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết số 27-NQ/TW, Kế hoạch số 11-KH/TW để triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện, tình hình thực tiễn của Bộ, ngành trong giai đoạn mới và của từng đơn vị. 
Thu Hằng
 

[1] Kế hoạch số 50-KH/ĐU ngày 17/02/2023 và Công văn số 297-CV/ĐU ngày 02/3/2023 của Đảng ủy Bộ Tư pháp
[2] Tham dự theo Công văn số 626/TCHADS-VP ngày 06/3/2023 của Tổng cục THADS