Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế kiểm tra công tác THADS

14/06/2024
Tổng cục Thi hành án dân sự đang tiến hành soạn thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kiểm tra trong Thi hành án dân sự được ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-TCTHADS ngày 03/3/2021 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự.


Trên cơ sở ý kiến đề xuất của các đơn vị thuộc Tổng cục và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng cục Thi hành án dân sự đã xây dựng xong dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế nêu trên.
Để hoàn thiện Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế kiểm tra trong thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự gửi Dự thảo Quy chế sửa đổi, bổ sung, đề nghị các đơn vị thuộc Tổng cục và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, góp ý kiến bằng văn bản gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự để tổng hợp, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung.
Văn bản tham gia ý kiến góp ý của các cơ quan đề nghị gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự (Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo) trước ngày 19/6/2024.
Dự thảo Quyết định và các tài liệu liên quan được đăng tải tại mục LẤY Ý KIẾN VĂN BẢN trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thi hành án dân sự.
                                                                                                                        GQKNTC


Các tin khác