Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Lực làm việc với Cục THADS tỉnh Ninh Thuận

03/07/2024Sáng ngày 02/7/2024, Đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) do Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, nắm bắt tình hình kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS, thi hành án hành chính 09 tháng năm 2024; kết quả công tác thi hành án tín dụng ngân hàng và việc triển khai thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự tại tỉnh Ninh Thuận. Cùng tham gia Đoàn công tác có đồng chí Hoàng Thế Anh-Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 3 và 01 Thẩm tra viên chính của Vụ Nghiệp vụ 1. Về phía cơ quan THADS tỉnh Ninh Thuận có đồng chí Lê Hữu Hồng-Cục trưởng, các đồng chí Phó Cục trưởng; các đồng chí Trưởng phòng chuyên môn và tương đương; Chi cục trưởng các Chi cục THADS thành phố, huyện trực thuộc.
Theo báo cáo của Cục THADS tinh Ninh Thuận, trong 09 tháng năm 2024, đơn vị đã thi hành xong 3.110 việc, thu được số tiền 183 tỷ 827 triệu 986 nghìn đồng (tăng 283 việc (9,09%) và tăng 21 tỷ 186 triệu 224 nghìn đồng (11,53%) so với cùng kỳ năm 2023), đạt tỷ lệ 66,92% về việc và 39,70% về tiền. Về kết quả thi hành các vụ việc liên quan đến án tín dụng ngân hàng, đã thi hành xong 50 việc thu được số tiền 60 tỷ 364 triệu 595 nghìn đồng (tăng 09 việc và tăng 13 tỷ 497 triệu 379 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2023), đạt tỷ lệ 18,59% về việc và 30,38% về tiền. Các mặt công tác khác cũng đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, tương đối hiệu quả, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận không phát sinh vụ việc liên quan đến công tác bồi thường nhà nước và bảo đảm tài chính; không có công chức bị xử lý kỷ luật, đơn thư khiếu nại, tố cáo; đội ngũ công chức lãnh đạo ổn định, được kiện toàn cơ bản đầy đủ; Cục đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác THADS năm 2024 gồm: Tự kiểm tra; Kiểm tra nội bộ tại Cục; Kiểm tra các Chi cục; thực hiện tiếp công dân, hướng dẫn nghiệp vụ theo quy định, các mặt công tác khác như văn phòng, tài chính - kế toán đáp ứng yêu cầu và ngày càng đi vào nề nếp… đặc biệt đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự.
Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực đã yêu cầu Cục, các Chi cục THADS, đặc biệt là các đơn vị có kết quả thấp báo cáo, làm rõ về tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ, kết quả thi hành các vụ việc liên quan đến án tín dụng ngân hàng trong 09 tháng năm 2024, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đặc biệt phân tích, làm rõ các nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến kết quả chưa đạt yêu cầu; đồng thời, đề xuất các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác và hoàn thành nhiệm vụ được giao của năm 2024.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Đồng chí Phó Tổng cục trưởng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận (biên chế ít và còn thiếu, trong khi khối lượng việc, tiền nhiều và tiếp tục tăng, địa bàn có đặc thù nhiều đồng bào dân tộc, nhiều vụ việc thi hành án khó khăn, vướng mắc do liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo…); đồng thời ghi nhận sự nỗ lực cố gắng và biểu dương kết quả đạt được trong 09 tháng năm 2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận. Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Tổng cục trưởng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế: kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về việc của Ninh Thuận giảm 3,68% so với cùng kỳ năm 2023 và vẫn còn thiếu tới 16,73% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao; kết quả thi hành các vụ việc liên quan đến án tín dụng, ngân hàng tuy tăng so với cùng kỳ nhưng số việc, tiền đã thi hành xong vẫn còn ít so với tổng số việc, tiền phải thi hành loại này và chưa đạt yêu cầu; kết quả công tác thi hành án hành chính còn chưa cụ thể; việc thực hiện công tác tự kiểm tra theo Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự vẫn còn phải chỉnh lý về số liệu báo cáo thống kê, một số nội dung vẫn còn thiếu so với Đề cương mẫu gửi kèm theo…
Để tiếp tục tạo sự chuyển biến cơ bản, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác Thi hành án dân sự, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2024 và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp giao tại Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ và Công văn số 693-CV/BCSĐ, Phó Tổng cục trưởng đề nghị cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, nỗ lực, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng cũng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận lưu ý tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Thường xuyên rà soát toàn bộ chương trình, kế hoạch công tác năm 2024, trên cơ sở đó bám sát và chỉ đạo tổ chức thực hiện triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các mặt công tác để phấn đấu, quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS, thi hành án hành chính năm 2024 được giao.
- Tại cuộc họp giao ban sắp tới, đề nghị Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Chi cục THADS phải thảo luận kỹ, đưa ra các giải pháp cụ thể, hiệu quả, trong đó có giải pháp về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, công tác “phân án” giữa các Chấp hành viên để bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn ở từng địa bàn; thường xuyên kiểm tra, rà soát và nắm bắt tình hình, tiến độ, kết quả giải quyết án của Chấp hành viên, của Chi cục, nhất là các vụ việc thi hành án tín dụng ngân hàng để kịp thời có chỉ đạo, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ Chấp hành viên, Chi cục hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
- Đối với việc thi hành các vụ việc liên quan đến án tín dụng, ngân hàng: Yêu cầu Cục THADS tỉnh Ninh Thuận và các Chi cục trực thuộc phải tiếp tục quan tâm chỉ đạo đối với công tác thi hành án tín dụng ngân hàng, coi đây là một trong những giải pháp trọng yếu để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò của Thủ trưởng đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, kịp thời và hiệu quả, phấn đấu nâng cao kết quả thi hành án tín dụng, ngân hàng trong năm 2024. Cục trưởng Cục THADS tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thi hành án các vụ việc tín dụng ngân hàng, kinh doanh thương mại trong phạm vi toàn tỉnh; Chi cục trưởng có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc đối với các vụ việc tín dụng ngân hàng, kinh doanh thương mại thuộc địa bàn quản lý, báo cáo tiến độ thường xuyên với Cục trưởng. Lãnh đạo đơn vị được phân công phụ trách địa bàn chịu trách nhiệm về tiến độ và hiệu quả tổ chức thi hành án tín dụng ngân hàng của địa bàn mình phụ trách; đôn đốc, chỉ đạo Chấp hành viên phải tập trung rà soát kỹ những vụ việc còn tồn đọng liên quan đến xử lý tài sản bảo đảm, xây dựng kế hoạch chi tiết, đề ra các giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành; đối với những vụ việc chậm thi hành án do nguyên nhân chủ quan cần phải nghiêm túc chấn chỉnh, xem xét trách nhiệm, bảo đảm thực hiện kịp thời nhiệm vụ được giao và đúng quy định của pháp luật.
Chủ động báo cáo và kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp thực hiện nghiêm các quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP, trong đó, chú trọng việc tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thi hành kịp thời, nghiêm túc các bản án hành chính; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với TAND, VKSND, các cơ quan hữu quan để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án hành chính (THAHC), theo dõi THAHC trên địa bàn; chủ động tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm các vụ việc THAHC trên địa bàn.
- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm việc tự kiểm tra theo đúng chỉ đạo và đề cương hướng dẫn tại Công văn số 693-CV/BCSĐ với tinh thần “tự soi, tự sửa, tự bảo vệ chính minh”; yêu cầu từng Chấp hành viên, từng công chức, người lao động của ngành THADS tỉnh Ninh Thuận phải tiếp tục tự rà soát, kiểm tra, sắp xếp hồ sơ công việc của mình đảm bảo khoa học, thống nhất và đúng quy định pháp luật. Đối với công tác đảng, cần phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát, nghiên cứu kỹ các quy định của đảng về tổ chức, sinh hoạt đảng để triển khai thực hiện theo đúng quy định.
 Trước đó, trong buổi chiều ngày 01/7/2024, Đoàn công tác đã làm việc với Cục THADS tỉnh Bình Thuận về tình hình kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ về THADS, THAHC 09 tháng năm 2024; kết quả công tác thi hành án tín dụng ngân hàng; việc triển khai thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác Thi hành án dân sự và một số vụ việc có nguy cơ phát sinh trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
 Huy Hùng-Vụ Nghiệp vụ 1


Các tin khác