Công văn về việc áp dụng quy định chuyển tiếp

07/11/2009
Thực hiện Luật THADS, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS về cơ quan quản lý THADS cơ quan THADS và công chức làm công tác THADS (sau đây gọi chung là Nghị định số 74/2009/NĐ-CP), có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2009. Trong khi chờ kiện toàn tổ chức, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, bổ nhiệm Chấp hành viên theo ngạch mới v.v, Bộ Tư pháp đề nghị các đồng chí lưu ý thực hiện một số nội dung sau đây:


1. Về con dấu

Căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh và Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện, Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự cấp tỉnh khẩn trương phối hợp với cơ quan Công an có thẩm quyền để làm thủ tục khắc lại con dấu cho phù hợp với tên gọi mới của cơ quan thi hành án dân sự ở địa phương mình, bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ trong hoạt động của cơ quan.

2. Về lãnh đạo cơ quan thi hành án dân sự

Kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2009 (ngày Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện có hiệu lực thi hành), những địa phương chưa có Quyết định về việc bổ nhiệm Cục trưởng, Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (đối với cấp tỉnh), Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (đối với cấp huyện) thì tạm thời áp dụng như sau:

a) Trường hợp ban hành văn bản, quyết định liên quan đến hoạt động nghiệp vụ thi hành án

Văn bản, quyết định liên quan đến hoạt động nghiệp vụ thi hành án do Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện ký là Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự.

Đối với trường hợp cơ quan thi hành án dân sự không có Trưởng Thi hành án mà do một Phó trưởng Thi hành án phụ trách thì văn bản, quyết định liên quan đến hoạt động nghiệp vụ thi hành án do Phó trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện ký là Phó thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự.

b) Trường hợp ban hành văn bản, quyết định về hành chính

Văn bản, quyết định liên quan đến hoạt động hành chính và các hoạt động khác của cơ quan thi hành án dân sự do Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện hoặc Phụ trách cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện (trong trường hợp cơ quan thi hành án không có Trưởng Thi hành án mà do một Phó trưởng Thi hành án dân sự phụ trách) ký là Phụ trách Cục Thi hành án dân sự hoặc Chi cục Thi hành án dân sự.

Nội dung nêu tại điểm 2 Công văn này được áp dụng cho đến khi có Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng, Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện.

3. Về Chấp hành viên

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng căn cứ quy định của Luật Thi hành án dân sự, Điều 52 của Nghị định số 74/2009/NĐ-CP để rà soát, đánh giá đội ngũ Chấp hành viên hiện có, hoàn tất thủ tục trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định bổ nhiệm từ ngạch Chấp hành viên cấp huyện, Chấp hành viên cấp tỉnh, Chấp hành viên cấp quân khu sang ngạch Chấp hành viên sơ cấp, Chấp hành viên trung cấp và Chấp hành viên cao cấp.

Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Chấp hành viên vào ngạch Chấp hành viên mới gồm có: Bản nhận xét đánh giá về mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với Chấp hành viên của Trưởng Thi hành án, các văn bằng chứng chỉ để xác định đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, Công văn đề nghị của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, kèm theo danh sách trích ngang (theo mẫu gửi kèm).

Những trường hợp không đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm lại Chấp hành viên theo ngạch mới thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh cần báo cáo cụ thể hướng xử lý, bảo đảm thực hiện đúng quy định của Nghị định số 74/2009/NĐ-CP.

Thời gian thực hiện: gửi Hồ sơ về Tổng cục Thi hành án dân sự chậm nhất trước ngày 20 tháng 12 năm 2009.

Trong khi chờ Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm Chấp hành viên sơ cấp, Chấp hành viên trung cấp và Chấp hành viên cao cấp, những người đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm ngạch Chấp hành viên cấp huyện, Chấp hành viên cấp tỉnh, Chấp hành viên cấp quân khu vẫn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.

Đối với các trường hợp Chấp hành viên cấp huyện, Chấp hành viên cấp tỉnh và Chấp hành viên quân khu đến thời hạn phải bổ nhiệm lại theo quy định của Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên theo quy định của Luật Thi hành án dân sự cho đến khi có quyết định bổ nhiệm vào ngạch Chấp hành viên mới.

4. Về Kế toán trưởng

Trong khi chờ bổ nhiệm lại cho phù hợp với đơn vị mới, Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán của cơ quan thi hành án dân sự tiếp tục làm nhiệm vụ Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán của Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện cho đến khi có Quyết định bổ nhiệm lại của cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là một số nội dung chỉ đạo của Bộ Tư pháp liên quan đến việc thực hiện chuyển tiếp Nghị định số 50/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ sang thực hiện Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ, yêu cầu các đồng chí quán triệt triển khai thực hiện.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Công văn này, đồng thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để có biện pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời.