Danh sách các cơ quan THADS tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo được tuyển chọn người có trình độ cử nhân luật làm Chấp hành viên không qua thi tuyển

10/11/2009

Ngày 4/11/2009 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  đã ký Quyết định số 1777/ QĐ-TTg ban hành Danh sách các cơ quan thi hành án dân sự tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo được tuyển chọn người có trình độ cử nhân luật làm Chấp hành viên không qua thi tuyển.      Trong những năm qua, Chính phủ, Bộ Tư pháp, các cơ quan thi hành án dân sự đã đưa ra nhiều giải pháp, chính sách khuyến khích, động viên những người tại địa phương vào công tác ở cơ quan thi hành án dân sự, vừa có cơ chế để thu hút cán bộ từ nơi khác về tăng cường cho các đơn vị Thi hành án đóng tại địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo nhưng vẫn còn tình trạng thiếu Chấp hành viên ở những đơn vị này. Vì vậy, để phù hợp với điều kiện cụ thể về nguồn công chức làm công tác thi hành án tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo trong giai đoạn hiện nay, điểm 3 Nghị quyết số 24/2008/QH12 của Quốc hội về thi hành Luật Thi hành án dân sự giao Chính phủ quy định những cơ quan thi hành án dân sự cụ thể ở các địa bàn nêu trên được tuyển chọn người có trình độ cử nhân luật làm Chấp hành viên không qua thi tuyển trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày Luật Thi hành án dân sự có hiệu lực.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc Hội về thi hành Luật Thi hành án dân sự, Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự, ngày 04/11/2009 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng  đã ký Quyết định số 1777/ QĐ-TTg ban hành Danh sách các cơ quan thi hành án dân sự tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo được tuyển chọn người có trình độ cử nhân luật làm Chấp hành viên không qua thi tuyển.

NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUYẾT ĐỊNH

Quyết định gồm 03 điều và một Bản Danh sách, cụ thể như sau:

Về Điều 1 của Quyết định quy định Danh sách gồm 167 cơ quan thi hành án dân sự thuộc 32 tỉnh được tuyển chọn người có trình độ cử nhân luật làm Chấp hành viên không qua thi tuyển.

Về Điều 2, Quy định trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong thời hạn 5 năm từ ngày 01 tháng 7 năm 2009 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2014, định kỳ hàng năm nếu có thay đổi liên quan đến tiêu chí được quy định điểm a khoản 1 Điều 48 Nghị định 74/ 2009/NĐ-CP thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét quyết định việc sửa đổi hoặc bổ sung các cơ quan thi hành án dân sự tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo được tuyển chọn người có trình độ cử nhân luật làm Chấp hành viên không qua thi tuyển.

Về Điều 3, Quy định hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2009

Trên đây là nội dung cơ bản Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các cơ quan Thi hành án dân sự tại các địa bàn miền núi vùng sâu, vùng xa, hải đảo được tuyển chọn người có trình độ cử nhân Luật làm chấp hành viên không qua thi tuyển.

Trân trọng giới thiệu độc giả văn bản này. (Đính kèm Quyết định 1777/QĐ-TTg ngày 04/11/2009)

 Trần Minh Phượng - Tổng Cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp