Quy định mới về phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo ngành thi hành án dân sự

12/10/2010
Tiếp tục kế hoạch thực hiện Luật Thi hành án dân sự và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật này và nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý ngành, phân công, phân cấp trách nhiệm rõ ràng.  Ngày 11/10 /2010, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 17/2010/TT-BTP quy định phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự (Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2010).


Thông tư  gồm 3 chương 10 điều. 

Chương I: Quy định chung, gồm các quy định về nội dung quản lý công chức và nguyên tắc phân cấp quản lý công chức

Chương II: Phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo ngành thi hành án dân sự, gồm các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu.

Chương III: Trách nhiệm thực hiện và hiệu lực thi hành gồm các quy định cụ thể về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan được phân cấp quản lý công chức tại các Điều 6 (Trách nhiệm của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự); Điều 7 (Trách nhiệm của Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp); Điều 8 (Trách nhiệm của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh); Điều 9 (Trách nhiệm của Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện).

Thông tư này ra đời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo điều hành kịp thời và nhu cầu quản lý trong ngành thi hành án dân sự. Việc phân cấp quản lý gắn liền với trách nhiệm, phân công, phân nhiệm rõ ràng đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra của cấp trên đối với trách nhiệm của người đứng đầu của cơ quan, đơn vị được phân cấp quản lý công chức, công chức lãnh đạo. /.

Tổng Cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp, trân trọng giới thiệu Thông tư này đến độc giả và công chức trong ngành.

                                                                                   Trần Minh Phượng