Bộ Tư pháp chỉ đạo thực hiện một số vấn đề về công tác tổ chức cán bộ ngành Thi hành án dân sự

03/12/2010
Thực hiện Luật Thi hành án dân sự 2008 và các văn bản có liên quan, vừa qua Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 17/2010/TT-BTP ngày 11 tháng 10 năm 2010 quy định về phân cấp quản lý công chức cơ quan quản lý thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự (sau đây gọi chung là Thông tư số 17/2010/TT-BTP); Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 10/2010/TT-BNV ngày 28 tháng 10 năm 2010 quy định mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chấp hành viên và thư ký thi hành án dân sự (sau đây gọi chung là Thông tư số 10/2010/TT-BNV).


Đây là những văn bản quan trọng có liên quan đến tổ chức, cán bộ của ngành Thi hành án dân sự. Để thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện, ngày 01 tháng 12 năm 2010, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 4227/BTP-TCTHA về thực hiện Thông tư phân cấp, Thông tư Mã số ngạch và một số vấn đề về tổ chức cán bộ thi hành án dân sự, với các nội dung sau đây:

1. Về triển khai thực hiện Thông tư phân cấp quản lý cán bộ

Thông tư số 17/2010/TT-BTP đã xác định rõ  nguyên tắc, cấp nào quản lý cán bộ thì chịu trách nhiệm toàn diện đối với đối tượng quản lý đó từ tuyển dụng, nhận xét, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, trừ một số ngạch công chức, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ quản lý một số khâu trong công tác cán bộ, các nhiệm vụ còn lại do Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh thực hiện. Vì vậy, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh cần nghiên cứu để thực hiện, bảo đảm đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Đối với một số trình tự thủ tục đặc thù liên quan đến quản lý công chức, công chức lãnh đạo ngành Thi hành án dân sự, trước mắt tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2008/TT-BTP ngày 26 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về tổ chức cán bộ các cơ quan thi hành án dân sự địa phương trừ trường hợp pháp luật cán bộ, công chức và pháp luật về thi hành án dân sự có quy định khác.

2. Về triển khai bổ nhiệm Chấp hành viên theo quy định mới

2.1. Rà soát, đề nghị bổ nhiệm lại Chấp hành viên theo quy định mới:

Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Luật Thi hành án dân sự, Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ (sau đây gọi chung là Nghị định số 74/2009/NĐ-CP) và tiêu chuẩn đối với từng ngạch Chấp hành viên quy định tại Thông tư số 10/2010/TT-BNV, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh và Cục trưởng Cục Thi hành án thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức rà soát, nhận xét, đánh giá lại lần cuối và có văn bản đề nghị chính thức việc bổ nhiệm vào ngạch Chấp hành viên đối với từng trường hợp cụ thể. Đây là một công việc quan trọng, liên quan đến quyền lợi ích của Chấp hành viên, đồng thời có liên quan đến việc thực hiện quy định mới của Luật Thi hành án dân sự nên việc rà soát, nhận xét, đánh giá và đề nghị bổ nhiệm ngạch Chấp hành viên mới phải bảo đảm dân chủ, khách quan theo các bước:

a) Đối với Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện:

+ Chấp hành viên làm Bản tự kiểm điểm nhận xét đánh giá quá trình công tác, mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong hai năm gần nhất (theo mẫu đánh giá kiểm điểm nhiệm kỳ Chấp hành viên), tự đề xuất việc bổ nhiệm ngạch Chấp hành viên tương ứng theo quy định.

+ Chi cục Thi hành án dân sự tổ chức nhận xét đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, khả năng đáp ứng nhiệm vụ và đề xuất việc bổ nhiệm ngạch Chấp hành viên mới đối với từng Chấp hành viên. Thành phần tham gia nhận xét, đánh giá có Lãnh đạo Chi cục, Chấp hành viên của đơn vị.

+ Trên cơ sở kết quả nhận xét, đánh giá, Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự có văn bản gửi Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự đề xuất bổ nhiệm ngạch Chấp hành viên (kèm theo Bản tự kiểm điểm của Chấp hành viên; Biên bản nhận xét, đánh giá của Chi cục).

b) Đối với Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh:

+ Chấp hành viên làm Bản tự kiểm điểm nhận xét đánh giá quá trình công tác, mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong hai năm gần nhất (theo mẫu đánh giá kiểm điểm nhiệm kỳ Chấp hành viên), tự đề xuất việc bổ nhiệm ngạch Chấp hành viên tương ứng theo quy định.

+ Để bảo đảm dân chủ và khách quan, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cần lập Hội đồng nhận xét, đánh giá và đề xuất việc bổ nhiệm vào ngạch Chấp hành viên mới đối với Chấp hành viên của các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện trực thuộc và của Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Hội đồng có từ 05 - 07 thành viên (đối với Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có thể có 09 thành viên), do Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự làm Chủ tịch. Các thành viên khác gồm có: Phó Cục trưởng, Đại diện cấp uỷ, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ (hoặc Chánh văn phòng đối với những nơi chưa có Phòng Tổ chức cán bộ riêng), Trưởng Phòng nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án, Trưởng phòng kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

+ Căn cứ đề xuất của Hội đồng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh xem xét, có văn bản đề nghị bổ nhiệm Chấp hành viên theo ngạch Chấp hành viên sơ cấp, Chấp hành viên trung cấp và Chấp hành viên cao cấp theo quy định. Trường hợp, ý kiến của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự khác ý kiến của Hội đồng thì Cục trưởng vẫn có quyền đề nghị hoặc không đề nghị bổ nhiệm Chấp hành viên nhưng phải nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về đề xuất của mình.

Do thời gian gấp nên các địa phương cần khẩn trương triển khai thực hiện và gửi kết quả về Tổng cục Thi hành án dân sự, chậm nhất là ngày 20/12/2010. Hồ sơ gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự gồm có:

- Bản tự kiểm điểm nhận xét đánh giá của Chấp hành viên;

- Biên bản nhận xét, đánh giá của Chi cục, của Cục Thi hành án dân sự;

- Biên bản họp Hội đồng nhận xét, đánh giá và đề xuất bổ nhiệm ngạch Chấp hành viên mới;

- Công văn đề nghị của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ của Chấp hành viên.

- Đối với những trường hợp trước đây là Chấp hành viên cấp tỉnh, do yêu cầu tổ chức cán bộ đã điều động và xếp lương Chấp hành viên cấp huyện thì cần phải báo cáo cụ thể và gửi kèm quyết định xếp lương Chấp hành viên cấp tỉnh trước khi chuyển xếp vào ngạch Chấp hành viên cấp huyện.

- Đối với những trường hợp Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện, có đủ điều kiện tiêu chuẩn để bổ nhiệm vào ngạch Chấp hành viên Trung cấp theo quy định tại Nghị định số 74/2009/NĐ-CP, nhưng do yêu cầu tổ chức đã điều động về Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh và vẫn giữ ngạch Chấp hành viên cấp huyện thì cần báo cáo và đề xuất cụ thể việc bổ nhiệm ngạch Chấp hành viên theo quy định mới.

c) Đối với Chấp hành viên cấp quân khu: việc rà soát, nhận xét, đánh giá và đề nghị bổ nhiệm Chấp hành viên thuộc các Phòng Thi hành án quân khu thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

2.2. Bổ nhiệm ngạch Thư ký thi hành án và Thư ký trung cấp thi hành án:

Căn cứ điều kiện, tiêu chuẩn, vị trí công tác của từng đơn vị, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh xem xét, bổ nhiệm Thư ký thi hành án.   

Việc bổ nhiệm ngạch Thư ký thi hành án, Thư ký trung cấp thi hành án phải đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 10/2010/TT-BNV và số lượng không được vượt quá tổng số Chấp hành viên và Thẩm tra viên của đơn vị đó. Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh thực hiện rà soát cán bộ, xác định rõ vị trí công tác, nhu cầu bổ nhiệm Thư ký thi hành án, Thư ký trung cấp thi hành án của từng đơn vị. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm ngạch Thư ký thi hành án, Thư ký trung cấp thi hành án thực hiện theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 13/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Thời gian hoàn thành trước ngày 31/01/2011.

3. Việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng

Những địa phương Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán của các cơ quan thi hành án dân sự tuy vẫn còn trong nhiệm kỳ nhưng chưa bổ nhiệm lại cho phù hợp với tên gọi của đơn vị mới thì Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh cần chỉ đạo, tổ chức rà soát và đề nghị bổ nhiệm lại.

Căn cứ thẩm quyền đã được phân cấp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng, giao Phụ trách kế toán của Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện.

Thời gian thực hiện xong trước ngày 31/12/2010.

Đối với Kế toán trưởng và Phụ trách kế toán Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, đề nghị Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thực hiện xong việc rà soát và gửi văn bản đề nghị về Tổng cục Thi hành án dân sự.

Hồ sơ gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự gồm có:

+ Bản tự kiểm điểm, đánh giá về mức độ hoàn thành nhiệm vụ Kế toán thời gian qua;

+ Nhận xét đánh giá của Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự;

+ Các văn bằng chứng chỉ của Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán.

Thời gian hoàn thành và gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự chậm nhất là ngày 20/12/2010.

4. Việc đánh giá công chức

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc  tổ chức họp để phổ biến đến toàn thể công chức đơn vị nội dung Quyết định số 286-QĐ-TW ngày 08 tháng 2 năm 2010 của Bộ Chính trị (khoa X) về việc ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức.

Căn cứ quy định nêu trên của Đảng và quy định của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh tổ chức triển khai việc đánh giá cán bộ công chức và gửi kết quả về Tổng cục Thi hành án dân sự (đối với những trường hợp thuộc diện quản lý của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

Thời gian hoàn thành (năm 2010) trước ngày 31 tháng 12 năm 2010. Từ năm 2011 trở đi, việc đánh giá công chức thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

5. Việc ra quyết định hưởng phụ cấp thâm niên

Căn cứ đề nghị của các địa phương, Bộ Tư pháp đã rà soát, gửi Bộ Tài chính thẩm định, cấp kinh phí. Bộ Tư pháp uỷ quyền Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh ra quyết định cho công chức (kể cả những trường hợp đã nghỉ hưu, nghỉ thôi việc, nghỉ theo diện tinh giản biên chế) hưởng chế độ thâm niên trên cơ sở kết quả thẩm định của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự. Đồng thời giao Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự phối hợp với các cơ quan có liên quan ở địa phương để giải quyết các chế độ chính sách có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

6. Về việc tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên

Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, sửa đổi bổ sung Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên (trong đó có liên quan chặt chẽ tới việc áp dụng quy định mới về các ngạch Chấp hành viên và việc bổ sung ngạch Thư ký thi hành án), sau khi thống nhất với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp giao Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh tổ chức tổng kết 05 năm việc thực hiện Quyết định nêu trên. Việc tổng kết được thực hiện thông qua hình thức tổng kết bằng văn bản theo các tiêu chí và nội dung gửi kèm Công văn này. Kết quả tổng kết gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự trước ngày 31/12/2010.

Nguyễn Văn Nghĩa