Giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2011 cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương

19/01/2011
Ngày 19/01/2011 Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 48/QĐ-BTP về việc giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2011 cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương. Quyết định gồm 5 điều, cụ thể:


Điều 1. Giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án năm 2011 cho các cơ quan Thi hành án dân sự các địa phương theo Phụ lục 1 và 2 gửi kèm.

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu được giao, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự  giao chỉ tiêu cụ thể cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh), Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện).

Trên cơ sở chỉ tiêu giao cho các đơn vị, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện giao chỉ tiêu cụ thể cho từng Chấp hành viên thuộc đơn vị, đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao chung cho tỉnh, thành phố mình.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc; thẩm tra việc phân loại việc, tiền thi hành án và kết quả thực hiện chỉ tiêu của Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của toàn tỉnh, thành phố; xem xét, đề xuất với Lãnh đạo Bộ Tư pháp điều chỉnh chỉ tiêu giao cho các địa phương trong trường hợp cần thiết.

Trung tâm Dữ liệu, thông tin và Thống kê thi hành án dân sự có trách nhiệm giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc; thẩm tra việc phân loại việc thi hành án và kết quả thực hiện chỉ tiêu đối với Chấp hành viên thi hành án dân sự cấp tỉnh và Chi cục Thi hành án dân sự thuộc địa phương mình.

Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc; thẩm tra việc phân loại việc thi hành án và kết quả thực hiện chỉ tiêu đối với Chấp hành viên thi hành án dân sự thuộc quyền quản lý của Chi cục mình.

Điều 4. Cục trưởng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ tại mỗi địa phương để giao chỉ tiêu cụ thể, nhưng không thấp hơn mức sàn 81% về việc, 61% về giá trị, giảm tối thiểu 10% việc, 5% về tiền thi hành án dân sự chuyển sang năm 2012 so với năm 2010 chuyển sang năm 2011 và phải đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu chung của tỉnh được Bộ Tư pháp giao.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu được giao là căn cứ để xét quyết toán kinh phí và bình xét thi đua khen thưởng hàng năm của Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh; Vụ trưởng vụ Kế hoạch – Tài chính Bộ Tư pháp; Vụ trưởng Vụ Thi đua – khen thưởng và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.