Mức phí mới cho người có đơn yêu cầu thi hành án

25/07/2008

Người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án sẽ phải nộp 2,5% trên số tiền hoặc giá trị tài sản thực nhận nhưng tối đa không vượt quá 100 triệu đồng. Đó là một trong những nội dung sửa đổi căn bản của Thông tư số 68/2008/TTLT-BTC-BTP vừa được Liên bộ Tài chính và Tư pháp ban hành ngày 21/7 vừa qua.Trước đây, tuỳ thuộc vào số tiền và mức giá trị tài sản khác nhau, người có đơn yêu cầu thi hành án phải nộp số % tương ứng, chẳng hạn: Mức 5% áp dụng đối với những tài sản có giá trị từ 1 triệu đến dưới 100 triệu đồng; đối với tài sản từ 100 triệu đến 200 triệu đồng, người được thi hành án phải nộp 5 triệu đồng + 4% của phần tiền hoặc giá trị tài sản thực nhận vượt quá 100 triệu đồng...(Thông tư số 43/2006/TTLT-BTC-BTP ngày 19/5/2006)

Không thu phí thi hành án đối với các khoản: Tiền cấp dưỡng; tiền bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm; tiền lương, tiền công lao động; tiền trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc; tiền bảo hiểm xã hội; tiền bồi thường thiệt hại vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động; trường hợp người yêu cầu thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án với tổng số tiền hoặc giá trị tài sản dưới 1 triệu đồng. Ngoài ra, những trường hợp sau cũng không thu phí thi hành án: Người được thi hành án nhận hiện vật chỉ có ý nghĩa tinh thần, gắn với nhân thân người nhận, không có khả năng trao đổi và không tính được giá trị vật chất; tiền được thi hành án là khoản kinh phí thực hiện chương trình chính sách xã hội của Nhà nước, như: xoá đói, giảm nghèo, hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, các khoản kinh phí trực tiếp phục vụ việc chăm sóc sức khoẻ, giáo dục của nhân dân mà không vì mục đích kinh doanh, các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm của Nhà nước; việc chi trả cho các chủ nợ thực hiện theo Luật Phá sản ngày 15/6/2004; các trường hợp Toà án xác định không có giá ngạch và không thu án phí có giá ngạch khi xét xử.

Những trường hợp được miễn, giảm phí thi hành án

Giảm 50% phí thi hành án đối với người được thi hành án là người có khó khăn về kinh tế. Người có khó khăn về kinh tế được giảm phí thi hành án là người thuộc chuẩn nghèo theo quy định tại Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2006 – 2010. Miễn phí thi hành án đối với các đối tượng được quy định tại Điều 2 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với Cách mạng ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Miễn phí thi hành án đối với người được thi hành án là người thuộc diện neo đơn, tàn tật, ốm đau kéo dài.

Ngoài ra, Thông tư cũng hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc thu phí của cơ quan thi hành án. Cụ thể, khi nộp đơn yêu cầu thi hành án, người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án chưa phải nộp phí thi hành án. Cơ quan thu phí chỉ được thu phí thi hành án khi chi trả tiền hoặc tài sản được thi hành án cho người được thi hành án. Đối với trường hợp giao tài sản, nếu quyết định của Toà án không tuyên giá trị tài sản hoặc có tuyên nhưng không còn phù hợp (thay đổi quá 20%) so với giá thị trường tại thời điểm thu phí thì cơ quan thu phí lập Hội đồng định giá tài sản để xác định phí thi hành án phải nộp của người được thi hành án. Chi phí định giá do cơ quan thi hành án chi trả từ nguồn phí thi hành án được để lại.

Nguyễn Đình Thơ


Các tin khác