Bộ Tư pháp kiểm tra công tác tài chính năm 2007 tại T.H.A DS tỉnh Bình Định

25/04/2008

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư pháp về tăng cường công tác kiểm tra quản lý tài chính của các đơn vị dự toán thuộc Bộ, ngày 20/4/2008 Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp do bà Hoàng Kim Thủy, Phó Vụ trưởng vụ Kế hoạch-Tài chính, làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý tài chính tại Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định. Trong thời gian dự kiến là 02 ngày, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra công tác quản lý tài chính tại Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định với các nội dung chủ yếu sau:

- Kiểm tra việc thực hiện thu-chi, quản lý, sử dụng phí thi hành án theo thông tư liên tịch số 43/2006/TTLT-BTC-BTP ngày 19/5/2006 của liên Bộ Tài chính-Tư pháp, Thông tư liên tịch số 19/2008TTLT-BTC-BTP ngày 19/2/2008 của liên Bộ Tài chính- Tư pháp; công văn số 452/BTP-KH-TC ngày 31/10/2006 của Bộ Tư pháp và công văn số 218/BTP-KHTC ngày 03/3/2008 của Bộ Tư pháp;

- Kiểm tra và đánh giá việc thực hiện Quyết định số 572/2004/QĐ-BTP ngày 25/10/2004 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành chế độ kế toán thi hành án và việc triển khai thực hiện Quyết định số 09/QĐ-THA của Bộ Tư pháp sửa đổi bổ sung Quyết định số 572;

- Kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện phần mềm kế toán nghiệp vụ thi hành án theo Quyết định số 559/QĐ-BTP ngày 27/9/2005 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp;

- Kiểm tra công tác quản lý tài sản theo quy định, đánh giá sơ bộ tình hình quản lý, sử dụng tài sản tại đơn vị;

- Kiểm tra công tác quản lý tài chính cấp huyện của Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định;

- Kiểm tra công tác quản lý tài chính đối với.

Thực hiện yêu cầu của Đoàn kiểm tra Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã chuẩn bị đầy đủ các báo cáo để phục vụ cho công tác kiểm tra. Tại cuộc họp triển khai  công tác của Đoàn kiểm tra, Ông Hồ Quang Vinh, Trưởng thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, đã báo cáo chi tiết và nêu lên một số vấn đề vướng mắc trong công tác quản lý tài chính tại Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định và công tác quản lý tài chính cấp huyện, đồng thời đề đạt nguyện vọng sau khi kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra có những đánh giá khách quan và hướng dẫn khắc phục những tồn tại để Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định hoàn thiện công tác quản lý tài chính của đơn vị, cũng như để thực hiện công tác quản lý tài chính đối với Thi hành án dân sự các huyện, Thành phố trong tỉnh.

Tiến Dũng