Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân dân sự

08/08/2008
Thực hiện Chỉ thị số 21/2008/CT-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân dân sự”, ngày 07 tháng 8 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra Quyết định số 1414/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị này. Nội dung Kế hoạch nêu trên xác định những công việc và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp và các cơ quan thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thực hiện Chỉ thị, với những nội dung cơ bản sau đây:


1. Cục Thi hành án dân sự:

          1.1. Tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo địa phương kịp thời tháo gỡ vướng mắc về thi hành án. Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo, đề xuất với Lãnh đạo Bộ Tư pháp để có biện pháp xử lý kịp thời.

Xây dựng quy trình tiếp nhận, trả lời thỉnh thị nghiệp vụ chuyên môn của các cơ quan thi hành án đảm bảo việc hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời, chất lượng.

          1.2. Giúp lãnh đạo Bộ phối hợp với Bộ Công an xây dựng văn bản chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự thực hiện thí điểm việc uỷ quyền cho các trại giam trực tiếp đôn đốc thi hành các khoản phải thi hành án nộp ngân sách nhà nước (án phí, tiền phạt, tiền tịch thu sung công, bồi thường cho Nhà nước, truy thu thuế, thu lợi bất chính...) mà người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tại các trại giam, trại tạm giam để tạo điều kiện thuận lợi cho người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù thực hiện nghĩa vụ thi hành án về dân sự, làm căn cứ xét đặc xá hàng năm.

1.3. Chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự đúng thời hạn, đúng pháp luật, hạn chế đến mức tối đa những khiếu nại phức tạp mới phát sinh, khiếu nại vượt cấp; tăng cường công tác kiểm tra về thi hành án, nhất là đối với những nơi có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

1.4. Giúp lãnh đạo Bộ trong năm 2008 xây dựng xong Quy chế phối hợp trong thi hành án dân sự giũa Bộ Tư pháp và Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao để kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn về thi hành án dân sự, thực hiện tốt công tác miễn, giảm thi hành án; xây dựng Quy chế mẫu và chỉ đạo các cơ quan thi hành án thực hiện Quy chế dân chủ với dân trong thi hành án dân sự.

1.5. Giúp Lãnh đạo Bộ phối hợp với Ban Thường vụ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và chính sách đối với cán bộ lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó của cơ quan thi hành án dân sự; kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan thi hành án; phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên nghề và các chế độ, chính sách ưu đãi nhằm tạo tâm lý ổn định công tác của các cán bộ, công chức thi hành án dân sự, đồng thời thu hút những người có trình độ, năng lực, tâm huyết với nghề thi hành án; đề xuất bổ sung biên chế hợp lý để khắc phục tình trạng quá tải của cơ quan thi hành án.

1. 6. Giúp Lãnh đạo Bộ phối hợp với Bộ Tài chính có biện pháp thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ tài chính để thi hành án cho các đối tượng là cơ quan, tổ chức do Nhà nước thành lập, hoạt động hoàn toàn bằng kinh phí do ngân sách nhà nước, góp phần giải quyết án tồn đọng.

Trước mắt, rà soát và đề xuất biện pháp hỗ trợ tài chính để thi hành án đối với những bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực trước ngày 01/7/2004.

          1.7. Giúp lãnh đạo Bộ hoàn thành việc xây dựng Đề án thừa phát lại báo cáo Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương và Chính phủ trong quý III năm 2008 để xem xét, thông qua; phối hợp với Thành uỷ, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện thí điểm tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời theo dõi việc triển khai, kịp thời rút kinh nghiệm, sơ kết, tổng kết, đề xuất phương án triển khai ở một số địa phương khác.

          1.8. Giúp lãnh đạo Bộ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng, bảo hiểm xã hội và các tổ chức tín dụng khác tăng cường công tác phối hợp thi hành án; thực hiện quyết định của cơ quan thi hành án về cưỡng chế trừ vào thu nhập, khấu trừ tài khoản, trừ vào tiền, thu hồi giấy tờ có giá của người phải thi hành án theo quy định của Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004.

2. Vụ Kế hoạch Tài chính:

          2.1. Giúp lãnh đạo Bộ phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án về tăng cường cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động, xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự, để đến năm 2010 phải xây dựng xong trụ sở và đến năm 2015 phải xây dựng xong kho vật chứng của các cơ quan thi hành án dân sự.

          2.2. Giúp lãnh đạo Bộ phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc thu, nộp, quản lý, sử dụng khoản tiền thi hành án do các trại giam, trại tạm giam đôn đốc thi hành.

2.3. Giúp lãnh đạo Bộ phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đề xuất biện pháp nhằm bổ sung phương tiện, điều kiện làm việc đáp ứng yêu cầu hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự.

3. Thanh tra Bộ:

Giúp Bộ trưởng giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thời hạn, đúng pháp luật, hạn chế đến mức tối đa những khiếu nại, tố cáo phức tạp mới phát sinh, khiếu nại vượt cấp; tăng cường công tác thanh tra về thi hành án, nhất là đối với những nơi có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm. 

          4. Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Trang thông tin điện tử của Bộ:

Tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, nhất là các cơ quan, tổ chức phải gương mẫu trong việc thi hành nghiêm chỉnh các bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, nếu cố tình dây dưa, cản trở hoạt động thi hành án cần được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

5. Văn phòng Bộ:

Giúp lãnh đạo Bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị này.

6. Giám đốc Sở Tư pháp Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

6.1. Điều động, luân chuyển Chấp hành viên ở địa phương, giải quyết triệt để tình trạng cơ quan thi hành án dân sự chỉ có 01 Chấp hành viên. Chủ động tìm nguồn, làm thủ tục tuyển chọn, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét bổ nhiệm Trưởng Thi hành án dân sự.

          Thí điểm tuyển dụng một tỷ lệ nhất định người đã trải qua công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân hoặc các chức danh chủ chốt khác ở cấp xã, có trình độ trung cấp luật, kiến thức xã hội, hiểu biết địa bàn, dân cư và có khả năng làm tốt công tác dân vận, thuyết phục vào các cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa có khó khăn về nguồn cán bộ có trình độ cử nhân luật.  

6.2. Tham mưu với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan hữu quan thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ tài chính để thi hành án, chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã tăng cường công tác phối hợp với cơ quan thi hành án để thi hành có hiệu quả các việc thi hành án trên địa bàn; tăng cường chỉ đạo sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan, đoàn thể ở địa phương với cơ quan thi hành án trong việc thi hành án, thực hiện kịp thời việc chuyển dịch, đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật; bố trí đất đai, hỗ trợ đền bù, đảm bảo giải phóng nhanh mặt bằng cho các cơ quan thi hành án để xây dựng trụ sở, kho vật chứng.

Phát huy hơn nữa vai trò của Ban Chỉ đạo thi hành án các cấp làm tốt công tác tham mưu giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp và cấp trên tăng cường sự chỉ đạo phối hợp trong công tác thi hành án dân sự địa phương.

Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội tham mưu với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan hữu quan đến năm 2009 phải thực hiện xong việc bố trí đất đai, hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng để các cơ quan thi hành án dân sự xây dựng trụ sở, kho vật chứng.

Phối hợp với các cơ quan hữu quan triển khai có hiệu quả việc thực hiện thí điểm Đề án Thừa phát lại tại địa bàn thành phố sau khi Đề án được hoàn thành.

7. Các cơ quan thi hành án:

7.1. Thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm giảm dần số việc thi hành án tồn đọng hàng năm. Trước mắt thực hiện ngay đợt tổng rà soát, xác minh và phân loại án và tổ chức các đợt cao điểm giải quyết việc thi hành án tồn đọng để đến hết năm 2008 làm giảm ít nhất 10% đến 15% số việc thi hành án dân sự tồn đọng so với năm 2007.

7.2. Dừng chuyển giao việc thi hành án có giá trị không quá 500.000 đồng cho Uỷ ban nhân dân cấp xã trực tiếp đôn đốc thi hành.

Đối với những vụ việc thi hành án đã chuyển giao, Uỷ ban nhân dân cấp xã tiếp tục đôn đốc thi hành án dứt điểm, những địa phương đôn đốc thi hành án không hiệu quả thì Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh rút hồ sơ để trực tiếp thi hành.

          7.3. Thực hiện thí điểm việc uỷ quyền cho các trại giam trực tiếp đôn đốc thi hành các khoản phải thi hành án nộp ngân sách nhà nước (án phí, tiền phạt, tiền tịch thu sung công, bồi thường cho Nhà nước, truy thu thuế, thu lợi bất chính...) mà người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tại các trại giam, trại tạm giam để tạo điều kiện thuận lợi cho người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù thực hiện nghĩa vụ thi hành án về dân sự, làm căn cứ xét đặc xá hàng năm theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

          7.4. Chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thời hạn, đúng pháp luật ngay từ cơ sở, hạn chế đến mức tối đa những khiếu nại, tố cáo phức tạp mới phát sinh, khiếu nại vượt cấp; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về thi hành án, nhất là đối với những nơi có nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

          7.5. Trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh tích cực tham mưu với Giám đốc Sở Tư pháp trong việc thực hiện uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về công tác kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan thi hành án; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thi hành án; bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, điều động, luân chuyển Chấp hành viên, giải quyết triệt để tình trạng cơ quan thi hành án dân sự không có Trưởng thi hành án hoặc chỉ có 01 Chấp hành viên; kịp thời giải quyết chế độ, chính sách và khen thưởng đối với đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác thi hành án dân sự;

Tích cực tìm và giới thiệu nguồn để thí điểm tuyển dụng một tỷ lệ nhất định người đã trải qua công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân hoặc các chức danh chủ chốt khác ở cấp xã, có trình độ trung cấp luật, kiến thức xã hội, hiểu biết địa bàn, dân cư và có khả năng làm tốt công tác dân vận, thuyết phục vào các cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện ở miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa có khó khăn về nguồn cán bộ có trình độ cử nhân luật.

Anh Tuấn