Cục Thi hành án dân sự chỉ đạo tổ chức đợt thi hành án cao điểm năm 2009

16/04/2009
Lập thành tích chào mừng ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2009) và chào mừng ngày thành lập ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2009, nhằm huy động sức mạnh của hệ thống chính trị vào việc tổ chức thi hành dứt điểm các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc chưa có hiệu lực pháp luật nhưng được thi hành ngay của Toà án và các quyết định khác theo quy định của pháp luật; phát huy sức mạnh, tính chủ động, sáng tạo của toàn thể Chấp hành viên, cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự trong tổ chức thi hành án.


Thực hiện Quyết định số 136/QĐ-BTP ngày 14/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2009, Kế hoạch công tác của Cục Thi hành án dân sự năm 2009, ngày 15/4/2009 Cục Thi hành án dân sự đã có Công văn số 661/THA-HC.TH.TV chỉ đạo Thi hành án dân sự địa phương tổ chức đợt thi hành án cao điểm. Nội dung gồm một số công việc trọng tâm sau:

- Lập kế hoạch thực hiện và tổ chức tuyên truyền, quán triệt rõ mục đích, ý nghĩa của đợt thi hành án cao điểm năm 2009;

- Tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền và Ban chỉ đạo thi hành án dân sự địa phương trong việc chỉ đạo phối hợp các cơ quan hữu quan trong thi hành án dân sự. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể có liên quan để vận động, giáo dục, thuyết phục người phải thi hành án và người được thi hành án thoả thuận biện pháp thi hành án, từ đó giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án thông qua tự nguyện thi hành án.

- Trong đợt thi hành án cao điểm năm 2009 yêu cầu Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thi hành dứt điểm đối với số việc có điều kiện thi hành án, đang trong quá trình giải quyết (việc thi hành dở dang và việc chưa thi hành được); rà soát, phân loại, phối hợp với các cơ quan hữu quan tích cực giải quyết khiếu nại, giải quyết những vướng mắc trong thi hành án để đưa ra thi hành đối với những việc thuộc loại lý do khác (án tuyên không rõ, chưa thống nhất ý kiến với cơ quan hữu quan trong giải quyết việc thi hành án, tài sản kê biên hoặc phải giao chưa xử lý được, tạm ngừng thi hành án để giải quyết khiếu nại). Phấn đấu đến 19/5/2009 thi hành xong 65% đến 70% về việc, 45 đến 50% về giá trị trên tổng số việc có điều kiện thi hành và giá trị có điều kiện thu; đến 28/8/2009 thi hành xong 80% về việc, 60% về giá trị trên tổng số việc có điều kiện thi hành, giá trị có điều kiện thu.

- Kiểm soát chặt chẽ việc phân loại việc và kết quả hoạt động của Chấp hành viên và các đơn vị thi hành án thông qua việc thực hiện Chế độ thống kê thi hành án dân sự. Xử lý nghiêm khắc đối với những trường hợp chuyển số liệu từ mục này sang mục khác, từ kỳ này sang kỳ khác nhằm nâng cao kết quả thi hành án,

- Hiện tại, kết quả thi hành án về giá trị đạt rất thấp, do đó, Cục Thi hành án dân sự yêu cầu Trưởng thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, kiểm tra kỹ kết quả thi hành án của từng đơn vị, từng Chấp hành viên để có điều chỉnh kịp thời, nhằm hoàn thành được cả chỉ tiêu về việc và về giá trị. Trước mắt những đơn vị hoặc Chấp hành viên có kết quả thi hành án về giá trị đạt thấp cần lựa chọn ngay những vụ việc có điều kiện thi hành có giá trị lớn để tổ chức thi hành dứt điểm nhằm nâng cao kết quả thi hành án về giá trị.

- Cương quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế cần thiết theo quy định của pháp luật để tổ chức thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, nhưng người phải thi hành án không tự nguyện thi hành.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Chấp hành viên trong việc tổ chức thi hành án; cương quyết xử lý những Chấp hành viên cố tình chây ỳ không tổ chức thi hành án đối với những vụ việc có điều kiện thi hành hoặc cố tình chuyển số liệu từ mục có điều kiện thi hành sang mục khác để trì hoãn việc thi hành án.

- Tập trung rà soát những khoản thu cho ngân sách nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng đã quá 5 năm mà không có điều kiện thi hành theo đúng hướng dẫn của Cục Thi hành án dân sự tại Công văn số 249/THA-HC.TH.TV ngày 13/02/2009 của Cục Thi hành án dân sự về “rà soát các khoản thu cho ngân sách Nhà nước có giá trị không quá 500.000 đồng”, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo thực hiện việc xét miễn theo quy định ngay sau khi Luật thi hành án dân sự có hiệu lực (01/7/2009).

- Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tế của địa phương mình, có thể đề ra các nội dung thi đua với thời gian thích hợp để đảm bảo kế hoạch chung của ngành. Giao chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ trong các đợt thi hành án có điểm cho từng đơn vị thi hành án, từng Chấp hành viên.

- Chỉ đạo Kế toán nghiệp vụ thi hành án phối hợp chặt chẽ với Chấp hành viên và các bộ phận có liên quan để thực hiện thu chi kịp thời theo đúng quy định của pháp luật về kế toán.

Hoàng Thế Anh - Cục Thi hành án dân sự