Hội nghị triển khai công tác năm 2013 của Tổng cục Thi hành án dân sự.

28/01/2013
Chiều ngày 25/01 tại trụ sở Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2013. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hà Hùng Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Đức Chính - Thứ trưởng Bộ Tư pháp; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ (Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tư pháp, Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Thi đua - khen thưởng, Cục Công nghệ thông tin, Báo pháp luật Việt Nam); về phía Tổng cục Thi hành án dân sự có lãnh đạo Tổng cục, lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Tổng cục Thi hành án dân sự.

Hội nghị đã nghe và thảo luận Báo cáo tổng kết công tác năm 2012, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013; tham luận của các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và một số đơn vị thuộc Bộ. Hội nghị đã tập trung đánh giá ưu điểm, hạn chế sau một năm công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự để tìm ra các giải pháp khắc phục; tại Hội nghị, cán bộ công chức, người lao động cũng thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 và các nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện chỉ tiêu Quốc hội giao cho ngành Thi hành án dân sự năm 2013. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, hội nghị đã diễn ra theo đúng kế hoạch và đạt được hiệu quả cao.

 

 

Theo báo cáo của Tổng cục Thi hành án dân sự, năm 2012 công tác Thi hành án dân sự bị ảnh hưởng không nhỏ bởi tình hình kinh tế của đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng Tổng cục Thi hành án dân sự đã có sự đổi mới trong công tác quản lý và điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt hơn, thể hiện rõ nét vai trò của cơ quan quản lý Ngành, tổ chức thi hành án xong được số việc và tiền nhiều hơn và đạt tỷ lệ cao hơn năm 2011. Tổng số việc phải thi hành là 642.885 việc, tăng 10.340 việc so với năm 2011, đã thi hành xong 395.284 việc/446.255 việc có điều kiện thi hành chiếm 88,58%, vượt 3,58 % so với chỉ tiêu được giao năm 2012. Số việc còn phải thi hành chuyển sang năm 2013 là 229.714 việc, giảm 2,08% so với số việc còn phải thi hành của năm 2011 chuyển sang 2012. Tổng số tiền phải thi hành là 43.219 tỷ đồng (lấy số tròn), tăng gần 8 nghìn tỷ đồng so với năm 2011, đã thi hành được 10.344 tỷ/13.400 tỷ đồng đạt tỷ lệ 76,97% vượt 6,97% so với chỉ tiêu được giao năm 2012. Số tiền còn phải thi hành chuyển sang năm 2013 là trên 28.000 tỷ đồng, tăng gần 7.000 tỷ so với năm 2011.

 

 

Năm 2012, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 văn bản; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền xây dựng, ban hành 6 Thông tư và Thông tư liên tịch; tính đến ngày 30/9/2012, Tổng cục đã ban hành 316 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ và đôn đốc tổ chức thi hành án đối với các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương; đã tổ chức họp liên ngành, trực tiếp kiểm tra hồ sơ thi hành án hoặc xác minh hiện trạng tài sản để có hướng chỉ đạo, đồng thời, tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm chung về quá trình giải quyết các vụ án lớn, phức tạp.

Cũng trong năm 2012 Tổng cục Thi hành án dân sự đã tiếp 686 lượt công dân, tiếp nhận tổng số 3.932 đơn thư khiếu nại, tố cáo tăng 3% so với năm 2011, số đơn trùng là 2.071 đơn, số đơn thực tế phải giải quyết là 1.861 đơn, đã giải quyết 1.585 đơn/1.715 đơn khiếu nại và 146/146 đơn tố cáo. Bên cạnh đó, Tổng cục Thi hành án dân sự đang tham mưu cho Lãnh đạo Bộ hoàn thiện Đề án mở rộng thực hiện thí điểm Thừa phát lại tại một số địa phương khác ngoài thành phố Hồ Chí Minh… Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng; quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản; thi đua, khen thưởng; báo cáo, thống kê và một số mặt công tác khác đã được chú trọng và nâng cao chất lượng.

 

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác năm 2012 của Tổng cục Thi hành án dân sự vẫn còn một số hạn chế như: kết quả thi hành án về tiền của một số địa phương vẫn còn thấp; số việc chuyển kỳ sau tuy có giảm nhưng vẫn còn cao; việc việc xây dựng các đề án, văn bản còn chậm so với kế hoạch;  số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài vẫn còn nhiều

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự năm 2013 Hội nghị đã thống nhất tiếp tục bám sát Chương trình công tác của Bộ và Kế hoạch công tác năm 2013 của Ngành, tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ trong việc giao chỉ tiêu thi hành án cho ngành Thi hành án dân sự năm 2013; thực hiện việc giao chỉ tiêu cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu giao; xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp và triển khai các công việc để tiếp tục thực hiện thí điểm Thừa phát lại; hoàn thiện và trình Quốc hội Đề án ”Miễn thi hành đối với một số khoản thu cho ngân sách Nhà nước không có điều kiện thi hành”; xây dựng Kế hoạch kiểm tra năm 2013, tập trung kiểm tra công tác thụ lý xác minh, phân loại án; tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm giải quyết có hiệu quả, dứt điểm, hạn chế phát sinh mới các vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp, kéo dài.

 

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Hà Hùng Cường ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của lãnh đạo và cán bộ, công chức của Tổng cục Thi hành án dân sự. Qua báo cáo năm 2012, Tổng cục đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, có chuyển biến mới, cơ bản đúng định hướng thể hiện qua các mặt công tác: hoàn thiện thể chế, kiện toàn công tác cán bộ, kiểm tra phân loại án, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản,… đáp ứng nhiệm vụ chính trị của cả hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao trong toàn Ngành, góp phần thiết thực bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, củng cố niềm tin nhân dân đối với Quốc hội, Chính phủ và ngành Thi hành án dân sự.

Bộ trưởng cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phụ như: xây dựng thể chế còn chậm, lúng túng, ảnh hưởng lớn đến công tác thi hành án dân sự; công tác hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ còn chậm, hiệu quả chưa cao nhất là trong việc chỉ đạo những vụ án lớn phức tạp, được dư luận quan tâm; công tác kiểm tra, thanh tra chưa đáp ứng yêu cầu. Một số vụ án khiếu nại kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm; công tác tổ chức cán bộ còn nhiều hạn chế, chậm so với kế hoạch…

Để tiếp tục nâng cao kết quả thi hành án  dân sự năm 2013, Bộ trưởng Hà Hùng Cường nhấn mạnh, năm 2013 Tổng cục Thi hành án dân sự cần tập trung bám sát vào chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ và nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về Thi hành án dân sự nhất là các Thông tư, Thông tư liên tịch, quy chế phối hợp, kiên quyết không để “nợ” UBTVQH; sơ kết Luật Thi hành án dân sự, nghiên cứu, sửa đổi các văn bản hiện hành tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ, tháo gỡ khó khăn cho địa phương… Công tác chỉ đạo điều hành cần sâu sắc, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc. Có giải pháp đột phá để thực hiện Thi hành án hiệu quả, kiên quyết chống “bệnh thành tích”. Chú trọng đẩy mạnh hơn nữa và có lộ trình cụ thể việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thi hành án dân sự, chỉ đạo điều hành, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, thống kê báo cáo theo dõi thi hành án... Qua tổng hợp kết quả công tác Thi hành án dân sự của các địa phương cần rút kinh nghiệm để chỉ đạo các đơn vị còn khó khăn, yếu kém.

Tiếp tục tham mưu cho Ban Cán sự, Lãnh đạo Bộ trong việc phối hợp với địa phương, các đơn vị, cơ quan liên quan thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, thực hiện chỉ tiêu thi hành án dân sự, thống nhất pháp luật về thi hành án dân sự; Tăng cường chỉ đạo Thi hành án đối với các vụ án lớn, những vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài. Công tác tổ chức cán bộ cần tiếp tục kiện toàn đảm bảo cơ bản đủ về số lượng và chất lượng theo quy định. Sớm tổ chức thí điểm thi chấp hành viên sơ cấp từ nguồn bên ngoài. Siết chặt kỷ cương kỷ luật hành chính và tiến tới kỷ cương kỷ luật được như lực lượng vũ trang. Tăng cường kiểm tra, phát hiện vi phạm xử lý nghiêm những vi phạm, từng bước đưa công tác cán bộ vào nề nếp, sắp xếp bố trí công việc phù hợp, đúng năng lực cán bộ. Chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện việc mở rộng thí điểm Thừa phát lại, chủ động phối hợp và tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp với Thanh tra Bộ, Viện Kiểm sát; lắng nghe nhiều hơn ý kiến của người dân. Cần tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đạo đức nghề nghiệp, Nghị quyết TW 4, xây dựng Tổng cục Thi hành án dân sự là đơn vị đoàn kết, thống nhất.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng chỉ rõ, Tổng cục Thi hành án dân sự  cần nhận thức đúng đắn hơn vai trò của mình trước toàn Ngành, lãnh đạo Bộ, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân, thực hiện chỉ đạo đúng đắn, sát sao các cơ quan Thi hành án dân sự, phối hợp tốt với các đơn vị, cơ quan liên quan. Bộ trưởng tin tưởng rằng với những thành quả đã đạt được Tổng cục Thi hành án dân sự  sẽ tiếp tục phát huy và gặt hái nhiều thành công hơn nữa, không phụ lòng tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ đã trao tặng 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 11 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các cá nhân và 04 Bằng khen cho Tập thể lao động xuất sắc.

 

 

Thay mặt toàn thể cán bộ, công chức Tổng cục Thi hành án dân sự, đồng chí Hoàng Sỹ Thành, Q.Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng đối với công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự và tiếp thu các ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu đã phát biểu tại Hội nghị để chỉ đạo việc triển khai trong năm 2013.

Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê