THADS tỉnh Bình Định: Kiểm tra công tác thi hành án dân sự

Thực hiện chương trình công tác năm 2008 của Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, ngày 23/01/2008, Trưởng thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành Kế hoạch số: 10/KH-THA về việc kiểm tra công tác thi hành án dân sự tại Thi hành án dân sự các huyện, thành phố trong tỉnh.

Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi triển khai tổng rà soát án đang tổ chức thi hành và xây dựng kế hoạch giải quyết án tồn đọng năm 2008.

Thực hiện Quyết định số 49/QĐ-BTP ngày 16/01/2008 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp trong lĩnh vực Thi hành án dân sự năm 2008; đồng thời để tập trung giải quyết một cách có căn bản số việc thi hành án dân sự tồn đọng và mới thụ lý nhằm hướng đến mục tiêu thi hành xong hoàn toàn đạt 75% về việc và 55% về tiền trong tổng số việc và tiền có điều kiện thi hành theo chỉ tiêu của Bộ Tư pháp đề ra; ngày 29/02/2008, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi có Thông báo số 594/TB-THA triển khai tổng rà soát án đang tổ chức thi hành và xây dựng kế hoạch giải quyết án tồn đọng và án mới thụ lý năm 2008.

Nâng cao năng lực hướng dẫn, chỉ đạo và tổng kết phong trào thi đua của Hội đồng thi đua của Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên năm 2008

Ngày 26 tháng 02 năm 2008, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên  đã ban hành Kế hoạch công tác năm 2008 của Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên, trong đó nhấn mạnh yêu cầu công tác thi đua khen thưởng năm 2008 phải phát huy vai trò là công cụ quản lý, khuyến khích công chức nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

THADS tỉnh Bình Định: Sau 5 năm thực hiện công tác chuyển giao án cho UBND cấp xã thực hiện việc đôn đốc thi hành án

Thực hiện Chỉ thị số: 20/2001/CT-TTg ngày 11/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự; Thông tư số: 05/2002/TT-BTP, ngày 27/02/2002 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chuyển giao một số vụ việc trong thi hành án dân sự cho UBND xã, phường, thị trấn (UBND cấp xã) trực tiếp đôn đốc thi hành và Thông tư liên tịch số: 15/2002/TT-LT-BTC-BTP, ngày 08/02/2002 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự, kinh phí để lại cho UBND xã, phường, thị trấn tham gia thực hiện công tác thi hành án đã thu nộp vào ngân sách nhà nước.

THADS tỉnh Bình Định: Tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức cơ quan

Thực hiện Chỉ thị số: 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở; Nghị định số: 71/1998/NĐ-CP, ngày 08/9/1998 của Chính phủ ban hành Qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan và Nghị định số: 99/2005/NĐ-CP, ngày 28/7/2005 của Chính phủ, qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; ngày 22/02/2008, Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan nhằm đánh giá các mặt hoạt động trong năm 2007 và đề ra chương trình công tác năm 2008.

Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch kiểm tra công tác kế toán và nghiệp vụ tổ chức thi hành án dân sự trong toàn tỉnh

Ngày 25/02/2008, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Quyết định số 583/QĐ-THA ban hành kế hoạch kiểm tra công tác kế toán (kế toán Ngân sách và kế toán nghiệp vụ thi hành án) và nghiệp vụ tổ chức thi hành án dân sự năm 2008.

T.H.A DS tỉnh Bình Định ban hành quy chế hoạt động của cơ quan

Nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo của cán bộ, công chức trong Cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định, đồng thời để tăng cường công tác quản lý tài sản nhà nước; đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản công đúng mục đích, đúng chế độ, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

THADS Lào Cai: Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác THADS năm 2008

Năm 2007, với những đổi mới cơ bản trong kiểm tra kết hợp chỉ đạo nghiệp vụ công tác thi hành án dân sự các đơn vị. Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã thu được kết quả cao. Để tiếp tục phát huy hơn nữa kết quả năm 2007; để đảm bảo các bản án, quyết định của toà án và các yêu cầu thi hành án của công dân được thi hành triệt để, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân, tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác thi hành án trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Năm 2008 Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự đối với các đơn vị Thi hành án dân sự cấp huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

THADS An Giang tổng kết hoạt động năm 2007 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2008

Vừa qua, cơ quan thi hành án dân sự tỉnh An Giang đã tổ chức tổng kết tình hình, kết quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh năm 2007 và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2008. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Huỳnh Chánh Huy Giám đốc Sở Tư pháp.

T.H.A DS tỉnh Bình Định đánh giá kết quả công tác Quý I/2008

Vừa qua Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị trực báo công tác thi hành án dân sự Quý I/2008. Tham dự hội nghị có ông Hoàng Đồng, Giám đốc Sở Tư pháp Bình Định; ông Hồ Quang Vinh, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh; các Chấp hành viên; các chuyên viên của Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh và các đồng chí Trưởng, Phó Trưởng Thi hành án dân sự của 12 huyện, Thành phố trên địa bàn tỉnh.