Điểm tin báo chí về THADS tháng 10 năm 2022

02/11/2022


Ngày 02/10/2022, Báo Tây Ninh có đưa tin, bài: Gò Dầu: Tổ chức hoạt động giải trình về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện: https://baotayninh.vn/go-dau-to-chuc-hoat-dong-giai-trinh-ve-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-tren-dia-ban-huyen-a150088.html

Ngày 01/10/2022, Youtube có đưa tin bài: Gian nan thi hành án dân sự ở miền núi, vùng cao| VTC1: https://www.youtube.com/watch?v=yGEak0HGOBo

Ngày 03/10/2022, Báo VNxpress có đưa tin, bài: sống khổ vì bị chây ì thi hành án: https://vnexpress.net/song-kho-vi-bi-chay-i-thi-hanh-an-4518319.html

Ngày 03/10/2022, Báo Hà Nội mới có đưa tin, bài: ông tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án đạt chất lượng cao: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1043680/cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-theo-doi-thi-hanh-an-dat-chat-luong-cao

Ngày 03/10/2022, Cổng TTĐT tỉnh Khánh Hòa có đưa tin, bài: Giải quyết vướng mắc trong thi hành án dân sự đối với 2 doanh nghiệp: https://www.khanhhoa.gov.vn/vi/tin-hoat-dong-trong-tinh-0331/giai-quyet-vuong-mac-trong-thi-hanh-an-dan-su-doi-voi-2-doanh-nghiep

Ngày 03/10/2022, Báo Khánh Hòa online có đưa tin, bài: Giải quyết vướng mắc trong thi hành án dân sự đối với 2 doanh nghiệp: https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202210/giai-quyet-vuong-mac-trong-thi-hanh-an-dan-su-doi-voi-2-doanh-nghiep-8264802/

Ngày 03/10/2022, Báo Công an TPHCM có đưa tin, bài: Xử lý người cố tình không thi hành án: https://congan.com.vn/song-theo-phap-luat/xu-ly-nguoi-co-tinh-khong-thi-hanh-an_137808.html

Ngày 04/10/2022, Báo PLTPHCM có đưa tin, bài: Pháp luật về đấu giá tài sản bộc lộ một số bất cập: https://plo.vn/phap-luat-ve-dau-gia-tai-san-boc-lo-mot-so-bat-cap-post701469.html

Ngày 04/10/2022, Báo Chính phủ có đưa tin, bài: Xếp lương đối với công chức chuyên ngành thi hành án dân sự: https://baochinhphu.vn/xep-luong-doi-voi-cong-chuc-chuyen-nganh-thi-hanh-an-dan-su-102221004152917326.htm

Ngày 05/10/2022, Báo đại biểu nhân dân có đưa tin, bài: Gỡ nút thắt thi hành án, thu hồi tài sản tham nhũng tăng cao: https://daibieunhandan.vn/dien-dan-quoc-hoi-va-cu-tri/go-nut-that-thi-hanh-an-thu-hoi-tai-san-tham-nhung-tang-cao-i302576/

Ngày 06/10/2022, Youtube có đưa tin, bài: Bị đơn cố tình trốn tránh thi hành án dân sự, giải quyết thế nào? | THẤU LÝ THẤM TÌNH | TayNinhTVE: https://www.youtube.com/watch?v=YI2nfzFkwSs

Ngày 06/10/2022, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Hoàn thiện pháp luật về kê biên, xử lý tài sản trong Thi hành án dân sự: https://baophapluat.vn/hoan-thien-phap-luat-ve-ke-bien-xu-ly-tai-san-trong-thi-hanh-an-dan-su-post453863.html

Ngày 07/08/2022, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Nghiên cứu xây dựng định hướng chính sách lớn để sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự: https://baophapluat.vn/nghien-cuu-xay-dung-dinh-huong-chinh-sach-lon-de-sua-doi-bo-sung-luat-thi-hanh-an-dan-su-post454201.html

Ngày 11/07/2022, Báo Nhân dân có đưa tin, bài: Cần xử lý dứt điểm các hành vi tái chiếm sau thi hành án ở Cà Mau: https://nhandan.vn/can-xu-ly-dut-diem-cac-hanh-vi-tai-chiem-sau-thi-hanh-an-o-ca-mau-post719401.html

Ngày 12/10/2022, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Đà Nẵng: Số việc, tiền trong các vụ án kinh tế, tham nhũng tăng cao: https://baophapluat.vn/da-nang-so-viec-tien-trong-cac-vu-an-kinh-te-tham-nhung-tang-cao-post454840.html

Ngày 12/10/2022, Báo TIền phong có đưa tin, bài: Thi hành án bàn giao khu đất 'vàng' 2-4-6 Hai Bà Trưng cho TPHCM quản lý: https://tienphong.vn/thi-hanh-an-ban-giao-khu-dat-vang-2-4-6-hai-ba-trung-cho-tphcm-quan-ly-post1477165.tpo

Ngày 12/10/2022, Báo Đà Nẵng có đưa tin, bài: Bao giờ bản án được thi hành: https://baodanang.vn/channel/5428/202210/bao-gio-ban-an-dan-su-duoc-thi-hanh-3926167/

Ngày 13/10/2022, Báo Thanh niên có đưa tin, bài: Khởi tố, bắt giam Phó chi cục Thi hành án dân sự TP.Đà Lạt: https://thanhnien.vn/khoi-to-bat-giam-pho-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tpda-lat-post1509945.html?fbclid=IwAR16mjbv0KkezpVdW3v_kUcu5rD4_lwPH0wtKy9KTTMlCBSP2Ahk5hGo5jI

Ngày 13/10/2022, Báo người lao động có đưa tin, bài: Cử tri Đà Nẵng nóng lòng trước tiến độ thi hành án sân vận động Chi Lăng: https://nld.com.vn/thoi-su/cu-tri-da-nang-nong-long-truoc-tien-do-thi-hanh-an-san-van-dong-chi-lang-20221013131929484.htm

Ngày 17/10/2022, Cổng TTĐT tỉnh Thái Nguyên có đưa tin, bài: Họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh: https://thainguyen.gov.vn/vi_VN/thoi-su/-/asset_publisher/L0n17VJXU23O/content/hop-ban-chi-ao-thi-hanh-an-dan-su-ti-1/20181

Ngày 20/10/2022, Trang TTĐT Đảng bộ thành phó Hồ Chí Minh có đưa tin, bài: Phú Nhuận: Tiến hành giám sát Chi cục Thi hành án dân sự quận theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị: https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/phu-nhuan-tien-hanh-giam-sat-chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-quan-theo-quyet-dinh-217-cua-bo-chinh-tri-1491900439

Ngày 24/10/2022, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Thi hành án dân sự Đồng Tháp: Bám sát phương châm “hướng về cơ sở”: https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-dong-thap-bam-sat-phuong-cham-huong-ve-co-so-post456134.html

Ngày 24/10/2022, vneconomy.vn có đưa tin, bài: Chi cục thi hành án Ba Đình đã bán 8,5 triệu cổ phiếu OCH: https://vneconomy.vn/autonews/chi-cuc-thi-hanh-an-ba-dinh-da-ban-8-5-trieu-co-phieu-och.htm

Ngày 24/10/2022, Báo Ngày mới online có đưa tin, bài: Đương sự tự nguyện nhưng cơ quan thi hành án chưa giải quyết dứt điểm!: https://ngaymoionline.com.vn/duong-su-tu-nguyen-nhung-co-quan-thi-hanh-an-chua-giai-quyet-dut-diem-38575.html

Ngày 26/10/2022, Báo Vietnamplus.vn có đưa tin, bài: Lâm Đồng thành công thi hành bản án kéo dài gần 30 năm: https://www.vietnamplus.vn/lam-dong-thanh-cong-thi-hanh-ban-an-keo-dai-gan-30-nam/825718.vnp

Ngày 26/10/2022, Báo công an nhân dân có đưa tin, bài: Cưỡng chế thành công bản án kỷ lục kéo dài 30 năm: https://cand.com.vn/Ban-doc-cand/cuong-che-thanh-cong-ban-an-ky-luc-keo-dai-30-nam-i672158/

Ngày 26/10/2022, Báo Pháp luật plus có đưa tin, bài: Vĩnh Phúc: Cưỡng chế thi hành án dân sự về tài sản gắn liền với đất hết hạn thầu 6 năm: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-24h/vinh-phuc-cuong-che-thi-hanh-an-dan-su-ve-tai-san-gan-lien-voi-dat-het-han-thau-6-nam-d185836.html

Ngày 26/10/2022, Cổng TTĐT VKSND tỉnh Nghệ An có đưa tin, bài: Liên ngành tư pháp thị xã Thái Hòa tổ chức Ký Quy chế phối hợp công tác Thi hành án Dân sự : http://vienkiemsat.nghean.gov.vn/tin-hoat-dong/lien-nganh-tu-phap-thi-xa-thai-hoa-to-chuc-ky-quy-che-phoi-hop-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-528930

Ngày 27/10/2022, Truyền hình Lâm Đồng có đưa tin, bài: Đà Lạt : Cưỡng chế thi hành án nhà ở: http://lamdongtv.vn/tin-tuc-n16758/da-lat--cuong-che-thi-hanh-an-nha-o.html

Ngày 27/10/2022, Youtube.com có đưa tin, bài: Phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự trong các vụ việc khó khăn: https://www.youtube.com/watch?v=KekDBwQAnFk

Ngày 27/10/2022, Báo Sóc trăng có đăng tin, bài: Thi hành án dân sự Sóc Trăng tiếp nhận 12 công chức được tuyển dụng: https://www.baosoctrang.org.vn/chinh-tri/thi-hanh-an-dan-su-soc-trang-tiep-nhan-12-cong-chuc-duoc-tuyen-dung-61178.html

Ngày 27/10/2022, Báo pháp luật việt nam có đăng tin, bài: Cục Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc tổng kết công tác năm 2022: https://baophapluat.vn/cuc-thi-hanh-an-dan-su-vinh-phuc-tong-ket-cong-tac-nam-2022-post456496.html

Ngày 28/10/2022, Báo Bạc Liêu có đăng tin, bài: Để công tác thi hành án dân sự ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả: Cần tháo gỡ những vướng mắc, bất cập: https://www.baobaclieu.vn/toa-soan-ban-doc/de-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-ngay-cang-di-vao-nen-nep-hieu-qua-can-thao-go-nhung-vuong-mac-bat-cap-81695.html

Ngày 29/10/2022, Báo Nhân dân có đăng tin, bài: Tổng cục Thi hành án dân sự thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo của công dân: https://nhandan.vn/tong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-thong-bao-ket-qua-giai-quyet-don-to-cao-cua-cong-dan-post722268.html

Ngày 29/10/2022, Báo Tiền Phong có đăng tin, bài: Thu gần 16.000 tỷ đồng liên quan đến án tham nhũng, kinh tế: https://tienphong.vn/thu-gan-16000-ty-dong-lien-quan-den-an-tham-nhung-kinh-te-post1482112.tpo

Ngày 30/10/2022, Báo Bảo vệ pháp luật có đăng tin, bài: 75.000 tỉ đồng đã thi hành án xong trong năm 2022: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/theo-dong/75-000-ti-dong-da-thi-hanh-an-xong-trong-nam-2022-130704.html

Ngày 30/10/2022, Báo Dân trí có đăng tin, bài: Vì sao thu hồi tài sản tham nhũng tăng vọt?: https://dantri.com.vn/xa-hoi/vi-sao-thu-hoi-tai-san-tham-nhung-tang-vot-20221029170026493.htm

Ngày 30/10/2022, Báo Dân trí có đăng tin, bài: Vì sao thu hồi tài sản tham nhũng tăng vọt?: https://dantri.com.vn/xa-hoi/vi-sao-thu-hoi-tai-san-tham-nhung-tang-vot-20221029170026493.htm

Ngày 28/10/2022, Báo Vietnamnet có đăng tin, bài: Truy tìm tài sản trong các vụ án tham nhũng bị che giấu: https://vietnamnet.vn/truy-tim-tai-san-trong-cac-vu-an-tham-nhung-bi-che-giau-2074890.html

Ngày 31/10/2022, Báo Pháp luật có đăng tin, bài: Vĩnh Phúc cưỡng chế thi hành án dân sự, buộc trả lại gần 117 nghìn m2 đất: https://baophapluat.vn/vinh-phuc-cuong-che-thi-hanh-an-dan-su-buoc-tra-lai-gan-117-nghin-m2-dat-post456872.html

Ngày 31/10/2022, Báo hoianrt.vn có đăng tin, bài: Chi cục Thi hành án dân sự TP.Hội An cưỡng chế thi hành án dân sự: http://hoianrt.vn/tin-tuc/an-ninh-quoc-phong/chi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tp-hoi-an-cuong-che-thi-hanh-an-dan-su.html

Ngày 31/10/2022, Báo vtc new có đăng tin, bài: Năm 2022 phải thi hành án gần 4.000 vụ tham nhũng, thu hồi hơn 89.600 tỷ đồng: https://vtc.vn/nam-2022-phai-thi-hanh-an-gan-4-000-vu-tham-nhung-thu-hoi-hon-89-600-ty-dong-ar710660.html

Ngày 31/10/2022, Báo Pháp luật Việt Nam có đăng tin, bài: Quảng Nam: Giải pháp “then chốt” trong công tác thi hành án hành chính: https://baophapluat.vn/quang-nam-giai-phap-then-chot-trong-cong-tac-thi-hanh-an-hanh-chinh-post456877.html

Ngày 31/10/2022, Báo Công an nhân dân có đăng tin, bài: Thu hồi gần 16.000 tỷ đồng từ các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/thu-hoi-gan-16-000-ty-dong-tu-cac-vu-an-hinh-su-ve-tham-nhung-kinh-te-i672633/