Điểm tin báo chí về THADS tháng 12 năm 2021

05/01/2022


Ngày 01/12/2021, Báo Haquangtv.vn có đưa tin, bài: Tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2021: http://haquangtv.vn/tin-tuc/Chinh-tri-Thoi-su/Tong-ket-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-nam-2021-3463.html

Ngày 01/12/2021, Báo Báo Pháp luật Plus có đưa tin, bài: Nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp phong tỏa để thi hành án: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/nang-cao-hieu-qua-ap-dung-bien-phap-phong-toa-de-thi-hanh-an-d171812.html

Ngày 01/12/2021, Báo Pháp luật Việt Nam 
có đưa tin, bài: Nâng cao hiệu quả áp dụng biện pháp phong tỏa để thi hành án: https://baophapluat.vn/nang-cao-hieu-qua-ap-dung-bien-phap-phong-toa-de-thi-hanh-an-post424188.html

Ngày 02/12/2021, Báo Viện kiểm sát Hải Dương 
có đưa tin, bài: Kết luận trực tiếp kiểm sát cơ quan Thi hành án hình sự huyện Cẩm Giàng: http://vienkiemsat.haiduong.gov.vn/ArticleDetail/5234/ket-luan-truc-tiep-kiem-sat-co-quan-thi-hanh-an-hinh-su-huyen-cam-giang.aspx

Ngày 04/12/2021, Báo Đảng bộ thành phố HCM 
có đưa tin, bài: Phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan để thực hiện thi hành án, đảm bảo đúng pháp luật: https://www.hcmcpv.org.vn/tin-tuc/phoi-hop-chat-che-voi-cac-nganh-co-lien-quan-de-thuc-hien-thi-hanh-an-dam-bao-dung-phap-luat-1491887981

Ngày 04/12/2021, Báo Pháp luật Việt Nam 
có đưa tin, bài: Thi hành án dân sự năm 2022: Quận 1 sẽ tập trung thi hành án kinh tế, tham nhũng: https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-nam-2022-quan-1-se-tap-trung-thi-hanh-an-kinh-te-tham-nhung-post424741.html

Ngày 04/12/2021: Báo Pháp luật Việt Nam 
có đưa tin, bài: Lào Cai hoàn thành 90,6% các việc thi hành án dân sự: https://baophapluat.vn/lao-cai-hoan-thanh-90-6-cac-viec-thi-hanh-an-dan-su-post424744.html

Ngày 04/11/2021, Báo plo.vn 
có đưa tin, bài: Quận 1: Chú trọng thi hành án liên quan tổ chức tín dụng ngân hàng: https://plo.vn/phap-luat/quan-1-chu-trong-thi-hanh-an-lien-quan-to-chuc-tin-dung-ngan-hang-1031574.html

Ngày 03/12/2021, Báo Dân việt 
có đưa tin, bài: Gia đình Cục trưởng Cục THADS tỉnh Yên Bái khai thác tài nguyên đất trái phép, chínhquyền đùn đẩy trách nhiệm?: https://danviet.vn/gia-dinh-cuc-truong-cuc-thads-tinh-yen-bai-khai-thac-tai-nguyen-dat-trai-phep-chinh-quyen-dun-day-trach-nhiem-20211130184321754.htm

Ngày 05/12/2021, Báo Pháp luật Việt Nam 
có đưa tin, bài: Ban Pháp chế HĐND tỉnh Thái Nguyên làm việc với Cục Thi hành án dân sự: https://baophapluat.vn/ban-phap-che-hdnd-tinh-thai-nguyen-lam-viec-voi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-post424829.html

Ngày 05/12/2021, Báo Hà Nội mới 
có đưa tin, bài: Chủ động thích ứng trong giai đoạn mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1019094/chu-dong-thich-ung-trong-giai-doan-moi

Ngày 06/12/2021, Báo sggp.org.vn 
có đưa tin, bài: TPHCM thu hồi gần 3.100 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế: https://www.sggp.org.vn/tphcm-thu-hoi-gan-3100-ty-dong-trong-cac-vu-an-tham-nhung-kinh-te-780170.html

Ngày 06/12/2021
Báo Bắc Giang
Đăng bài: Bắc Giang: Không còn án dân sự trọng điểm phải thi hành
http://m.baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/372877/bac-giang-khong-con-an-dan-su-trong-diem-phai-thi-hanh.html

Ngày 06/12/2021
Báo Vietnamfinance.vn
Đăng bài: TP. HCM: Tỷ lệ thu hồi tiền trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt 10,5%, tương đương 3.095 tỷ đồng
https://vietnamfinance.vn/tp-hcm-ty-le-thu-hoi-tien-trong-cac-vu-an-tham-nhung-kinh-te-dat-105-tuong-duong-3095-ty-dong-20180504224262194.htm

Ngày 07/12/2021
Báo Công an TP. Hồ Chí Minh
Đăng bài: Hơn một năm vẫn chưa thi hành được bản án dân sự
https://congan.com.vn/song-theo-phap-luat/hon-mot-nam-van-chua-thi-hanh-duoc-ban-an-dan-su_124131.html

Ngày 07/12/2021
Báo Ngày mới online
Đăng bài: Đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh vào cuộc làm rõ
https://ngaymoionline.com.vn/de-nghi-cac-co-quan-chuc-nang-cua-tinh-vao-cuoc-lam-ro-29004.html

Ngày 07/12/2021
Báo Pháp Luật Việt Nam
Đăng bài: Năm 2022, Cục THADS tỉnh Quảng Ninh tiếp tục hướng về cơ sở
https://baophapluat.vn/nam-2022-cuc-thads-tinh-quang-ninh-tiep-tuc-huong-ve-co-so-post425111.html

Ngày 07/12/2021
Báo Đầu Tư
Đăng bài: Ai “hô biến” tài sản khủng của cựu tử tù Liên Khui Thìn? - Bài 4: Lập “sân sau”, tẩu tán tài sản, trốn thi hành án
phản ánh liên quan đến THADS vụ ông Liên Khui Thìn
https://baodautu.vn/ai-ho-bien-tai-san-khung-cua-cuu-tu-tu-lien-khui-thin---bai-4-lap-san-sau-tau-tan-tai-san-tron-thi-hanh-an-d156921.html

Ngày 07/12/2021
Báo htv.com.vn
Đăng bài: TP.HCM thụ lý gần 90 ngàn án dân sự trong năm 2021
http://www.htv.com.vn/tphcm-thu-ly-gan-90-ngan-an-dan-su-trong-nam-2021

Ngày 07/12/2021
Trang TTĐT Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Sơn La
Đăng bài: CỤC THI HÀNH ÁN DẤN SỰ TỈNH SƠN LA TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG QUYÊN GÓP ỦNG HỘ, PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID19
https://duk.sonla.gov.vn/index.php?module=news&act=view&id=1018

Ngày 07/12/2021
Báo Vinhphuctv.vn
Đăng bài: Triển khai công tác THADS năm 2022
http://vinhphuctv.vn/Qu%E1%BA%A3n-tr%E1%BB%8B/Tin-t%E1%BB%A9c-chung/ID/314382/Trien-khai-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-nam-2022

Ngày 08/12/2021
Báo Vieện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia lai
https://vksnd.gialai.gov.vn/VKSND-huyen-thi-xa-thanh-pho/vien-ksnd-thanh-pho-pleiku-kien-nghi-yeu-cau-khac-phuc-06-dang-vi-pham-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-1641.html

Ngày 08/12/2021
Báo Bacyen.sonla.gov.vn
Đăng bài: Công tác thi hành án dân sự đạt hiệu quả cao
https://bacyen.sonla.gov.vn/1304/31707/59873/625967/an-ninh-quoc-phong/cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-dat-hieu-qua-cao

Ngày 09/12/2021
Báo Đà Nẵng
Đăng bài: Tăng cường công tác thi hành án dân sự
https://baodanang.vn/channel/5399/202112/tang-cuong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-3897883/

Ngày 09/12/2021
Báo Pháp luật
Đăng bài: Cục Thi hành án dân sự TP.HCM nói về vụ ném 'bom xăng' ở Phú Nhuận
https://plo.vn/phap-luat/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tphcm-noi-ve-vu-nem-bom-xang-o-phu-nhuan-1032521.html

Ngày 09/12/2021
Báo Người lao động
Đăng bài: Thông tin mới vụ 4 công an bị thương tại căn nhà đang bị cưỡng chế
https://nld.com.vn/phap-luat/thong-tin-moi-vu-4-cong-an-bi-thuong-tai-can-nha-dang-bi-cuong-che-20211209095802452.htm

Ngày 09/12/2021
Báo 24h.com
Đăng bài: Cục Thi hành án dân sự TP.HCM nói về vụ ném "bom xăng" ở Phú Nhuận
https://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tphcm-noi-ve-vu-nem-bom-xang-o-phu-nhuan-c46a1313814.html

Ngày 09/12/2021
Báo tiền phong
Đăng bài: Cơ quan thi hành án báo cáo về vụ cưỡng chế khiến 4 cán bộ công an bị thương
https://tienphong.vn/co-quan-thi-hanh-an-bao-cao-ve-vu-cuong-che-khien-4-can-bo-cong-an-bi-thuong-post1399837.tpo

Ngày 10/12/2021
Báo Đồng Nai
Đăng bài: Tập trung thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện ngay từ đầu năm
http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202112/tap-trung-thi-hanh-dut-diem-nhung-vu-viec-co-dieu-kien-ngay-tu-dau-nam-3093392/

Ngày 11/12/2021
Báo Tuổi trẻ
đăng bài: Gia đình ông Nguyễn Đức Chung nộp 10 tỉ để bảo lãnh nghĩa vụ thi hành án
https://tuoitre.vn/gia-dinh-ong-nguyen-duc-chung-nop-10-ti-de-bao-lanh-nghia-vu-thi-hanh-an-2021121117092056.htm

Ngày 11/12/2021
Báo Vietnamplus
Đăng bài: Gia đình Nguyễn Đức Chung nộp 10 tỷ đồng bảo lãnh nghĩa vụ thi hành án
https://www.vietnamplus.vn/gia-dinh-nguyen-duc-chung-nop-10-ty-dong-bao-lanh-nghia-vu-thi-hanh-an/760259.vnp

Ngày 11/12/2021
Báo Đảng cộng sản
Đăng bài: Gia đình ông Nguyễn Đức Chung nộp 10 tỷ đồng bảo lãnh nghĩa vụ thi hành án
https://dangcongsan.vn/nong-trong-ngay/gia-dinh-ong-nguyen-duc-chung-nop-10-ty-dong-bao-lanh-nghia-vu-thi-hanh-an-599420.html

Ngày 11/12/2021
Báo Tin tức
Đăng bài: Vụ mua chế phẩm Redoxy - 3C: Gia đình bị cáo Nguyễn Đức Chung nộp 10 tỷ đồng để bảo lãnh nghĩa vụ thi hành án
https://baotintuc.vn/phap-luat/vu-mua-che-pham-redoxy-3c-gia-dinh-bi-cao-nguyen-duc-chung-nop-10-ty-dong-de-bao-lanh-nghia-vu-thi-hanh-an-20211211164509416.htm

Ngày 13/12/2021
Báo Dân trí
Đăng bài: Đề xuất "xử nhanh" các vụ thi hành án kinh doanh thương mại tồn đọng
https://dantri.com.vn/xa-hoi/de-xuat-xu-nhanh-cac-vu-thi-hanh-an-kinh-doanh-thuong-mai-ton-dong-20211213101126394.htm?gidzl=Vldq4tgvVrvuuVGIVQvwN7tfyXzbgd46Dh_pJMBnUrPjjV5DQljz1sYrfaXlfIzKE-UW7Z8sThfwURntKG

Ngày 13/12/2021
Báo kythuatchonghanggia.vn
Đăng bài: Chấp hành viên “giúp” người phải thi hành án tẩu tán tài sản
http://kythuatchonghanggia.vn/gian-lan-thuong-mai/chap-hanh-vien-giup-nguoi-phai-thi-hanh-an-tau-tan-tai-san-5001

Ngày 13/12/2021
Báo Thanh tra
Đăng bài: Cục THADS Vĩnh Phúc: Năm 2022 phấn đấu xử lý 97% đơn thư khiếu nại, tố cáo trở lên
https://thanhtra.com.vn/khieu-nai-to-cao/cuc-thads-vinh-phuc-nam-2022-phan-dau-xu-ly-97-don-thu-khieu-nai-to-cao-tro-len-192092.html

Ngày 13/12/2021
Báo tinhuygialai.org.vn
đăng bài: Cần sớm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành
https://tinhuygialai.org.vn/tintuc/can-som-thao-go-nhung-vuong-mac-kho-khan-trong-viec-thuc-hien-luat-thi-hanh-an-dan-su-va-cac-van-ban-huong-dan-thi-hanh/vi-vn-49030-360.html

Ngày 13/12/2021
Báo đời sống pháp luật
Đăng bài:
Bắc Giang: Quan điểm của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh đối với vụ “cưỡng chiếm” tại Nhà máy Cà phê Trung Nguyên
https://www.doisongphapluat.com/bac-giang-quan-diem-cua-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-doi-voi-vu-cuong-chiem-tai-nha-may-ca-phe-trung-nguyen-a522357.html

Ngày 13/12/2021
Báo Viện kiểm sát Lạng Sơn
Đăng bài: Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn
https://vienkiemsatlangson.gov.vn/hoat-dong-nghiep-vu/2380/kiem-sat-viec-tieu-huy-vat-chung-tai-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-lang-son.htm#.Ybf5U1kSnIU

Ngày 13/12/2021
Báo Viện kiểm sát Nghệ An
Đăng bài: Kiểm sát việc xác minh, kiểm kê hiện trạng tài sản thi hành án
http://vienkiemsat.nghean.gov.vn/tin-hoat-dong/kiem-sat-viec-xac-minh-kiem-ke-hien-trang-tai-san-thi-hanh-an-366880

Ngày 14/12/2021
Báo Hagiangtv.vn
Đăng bài: Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2022
http://hagiangtv.vn/thoi-su-chinh-tri/202112/hoi-nghi-trien-khai-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-hanh-chinh-nam-2022-b6120fc/

Ngày 14/12/2021
Báo hà giang
Đăng bài: Cục Thi hành án dân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022
http://baohagiang.vn/thoi-su-chinh-tri/202112/cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-trien-khai-nhiem-vu-nam-2022-785460/

Ngày 14/12/2021
Báo Pháp luật
Đăng bài: Hà Giang hoàn thành 92,05% việc thi hành án dân sự
https://baophapluat.vn/ha-giang-hoan-thanh-92-05-viec-thi-hanh-an-dan-su-post426238.html

Ngày 14/12/2021
Báo infornet.vietnamnet.vn
Đăng bài: Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tố cáo Nhà máy cà phê bị 'cưỡng chiếm' trong đêm: Cục THADS tỉnh Bắc Giang nói gì?
https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/ba-thao-to-cao-nha-may-ca-phe-bi-cuong-chiem-trong-dem-cuc-thads-tinh-bac-giang-noi-gi-400325.html

Ngày 14/12/2021
Đăng bài: Bắc Giang: Quan điểm của Cục Thi hành án Dân sự tỉnh đối với vụ “cưỡng chiếm” tại Nhà máy Cà phê Trung Nguyên
https://linkvàok8.com/bac-giang-quan-diem-cua-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-doi-voi-vu-cuong-chiem-tai-nha-may-ca-phe-trung-nguyen/

Ngày 14/12/2021
Báo Phụ nữ Việt Nam
Đăng bài: Vụ tranh chấp Nhà máy cà phê Trung Nguyên Bắc Giang: Chỉ cơ quan Thi hành án mới được tổ chức thi hành án
https://phunuvietnam.vn/vu-tranh-chap-nha-may-ca-phe-trung-nguyen-bac-giang-chi-co-quan-thi-hanh-an-moi-duoc-to-chuc-thi-hanh-an-20211214113505757.htm

Ngày 14/12/2021
Báo 24money.vn
Đăng bài: Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tố cáo Nhà máy cà phê bị 'cưỡng chiếm' trong đêm: Cục THADS tỉnh Bắc Giang nói gì?
https://24hmoney.vn/news/ba-le-hoang-diep-thao-to-cao-nha-may-ca-phe-bi-cuong-chiem-trong-dem-cuc-thads-tinh-bac-giang-noi-gi--c26a1274393.html

Ngày 15/12/2021
Báo Gialai.gov.vn
Đăng bài: Gia Lai khen thưởng 34 tập thể, cá nhân về thi hành án dân sự
https://gialai.gov.vn/tin-tuc/gia-lai-khen-thuong-34-tap-the-ca-nhan-ve-thi-hanh-an-dan-su.71052.aspx

Ngày 15/12/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Lâm Đồng: Kết quả thi hành án ngày càng thực chất, bền vững
https://baophapluat.vn/lam-dong-ket-qua-thi-hanh-an-ngay-cang-thuc-chat-ben-vung-post426259.html

Ngày 15/12/2021
Báo Quảng Nam
Đăng bài: Nỗ lực gỡ khó thi hành án dân sự
https://baoquangnam.vn/quoc-phong-an-ninh/no-luc-go-kho-thi-hanh-an-dan-su-121202.html

Ngày 15/12/2021
Báo Long An
Đăng bài: Kết quả thi hành án dân sự năm 2021 đạt và vượt so với yêu cầu
https://baolongan.vn/ket-qua-thi-hanh-an-dan-su-nam-2021-dat-va-vuot-so-voi-yeu-cau-a127144.html

Ngày 16/12/2021
Báo Kontum.gov.vn
Đăng bài: Triển khai công tác THAHC trên địa bàn
https://kontum.gov.vn/pages/detail/39642/Trien-khai-cong-tac-thi-hanh-an-hanh-chinh-tren-dia-ban-tinh.html

17/12/2021
Báo Phap luật Việt Nam
Diễn đàn công tác thi hành án dân sự trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
https://baophapluat.vn/media/dien-dan-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-trong-xay-dung-nha-nuoc-phap-quyen-xa-hoi-chu-nghia-viet-nam-post7395.html

Ngày 17/12/2021
Báo Đại Biểu nhân dân
Đăng bài: Diễn đàn pháp luật về THADS
https://daibieunhandan.vn/dien-dan-phap-luat-ve-thi-hanh-an-dan-su-0g5hj9g1nz-67974

Ngày 17/12/2021
Báo VOV
Đăng bài: Nhiều tỷ đồng ở các vụ án tham nhũng không được thu hồi
https://vov.vn/phap-luat/nhieu-ty-dong-o-cac-vu-an-tham-nhung-khong-duoc-thu-hoi-post912386.vov

Ngày 17/12/2021
Báo Hậu Giang
Đăng bài: Phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án dân sự
https://www.baohaugiang.com.vn/thoi-su-trong-tinh/phan-dau-no-luc-hon-nua-de-hoan-thanh-cac-chi-tieu-thi-hanh-an-dan-su-103325.html

Ngày 17/12/2021
Báo Thanh niên
Đăng bài: 28 tài sản có liên quan Vũ ‘nhôm’: Các bên liên quan khởi kiện, khiếu nại
https://thanhnien.vn/28-tai-san-co-lien-quan-vu-nhom-cac-ben-lien-quan-khoi-kien-khieu-nai-post1412500.html

Ngày 17/12/2021
Báo zingnew
Đăng bài: TAND TP Đà Nẵng nói về 28 tài sản liên quan Phan Văn Anh Vũ
https://zingnews.vn/tand-tp-da-nang-noi-ve-28-tai-san-lien-quan-phan-van-anh-vu-post1283913.html

Ngày 17/12/2021
Báo Thời nay
Đăng bài: 28 bất động sản liên quan Vũ 'nhôm': Bản án có hiệu lực, không giải quyết khiếu nại
https://thoibaongaynay.vn/28-bat-dong-san-lien-quan-vu-nhom-ban-an-co-hieu-luc-khong-giai-quyet-khieu-nai-a6952.html

Ngày 17/12/2021
Báo Bạc Liêu
Đăng bài: Lý và tình trong một vụ thi hành án
https://www.baobaclieu.vn/phap-luat/ly-va-tinh-trong-mot-vu-thi-hanh-an-74833.html

Ngày 17/12/2021
Báo Hải dương tv
Đăng bài: THANH MIỆN CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở XÃ TÂN TRÀO
http://www.haiduongtv.com.vn/xem-tin-tuc/thanh-mien-cuong-che-thi-hanh-an-dan-su-o-xa-tan-trao-126090.html

Ngày 17/12/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Thi hành án dân sự quận Tân Bình triển khai công tác năm 2022
https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-quan-tan-binh-trien-khai-cong-tac-nam-2022-post426798.html

Ngày 17/12/2021
Báo Hòa Bình
Đăng bài: Cục Thi hành án dân sự tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022
http://www.baohoabinh.com.vn/217/160725/Cuc-Thi-hanh-an-dan-su-tinh-trien-khai-nhiem-vu-nam-2022.htm

Ngày 17/12/2021
Báo Hậu Giang
Đăng bài: Phấn đấu, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án dân sự
https://www.baohaugiang.com.vn/thoi-su-trong-tinh/phan-dau-no-luc-hon-nua-de-hoan-thanh-cac-chi-tieu-thi-hanh-an-dan-su-103325.html

Ngày 18/12/2021
Thongcaobaochi.net
Đăng bài: 28 bất động sản liên quan Vũ ‘nhôm’: Bản án có hiệu lực, không giải quyết khiếu nại
https://thongcaobaochi.net/phap-luat/28-bat-dong-san-lien-quan-vu-nhom-ban-an-co-hieu-luc-khong-giai-quyet-khieu-nai/

Ngày 19/12/2021
Báo Kinh tế và dự báo
Đăng bài: Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong xây dựng nhà nước pháp quyền
https://kinhtevadubao.vn/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-trong-xay-dung-nha-nuoc-phap-quyen-20662.html

Ngày 19/12/2021
Báo Chính phủ
Đăng bài: Ngành tư pháp với những con số biết nói
http://baochinhphu.vn/Utilities/PrintView.aspx?distributionid=456507

Ngày 20/12/2021
Báo Tinhuygialai.org.vn
Đăng bài: Cần sớm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành
https://tinhuygialai.org.vn/phap-luat--noi-chinh/can-som-thao-go-nhung-vuong-mac-kho-khan-trong-viec-thuc-hien-luat-thi-hanh-an-dan-su-va-cac-van-ban-huong-dan-thi-hanh/vi-VN-49030-360.html

Ngày 20/12/2021
Báo VKSND tỉnh Sóc Trăng
Đăng bài: Trực tiếp kiểm sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Đề
https://vkssoctrang.gov.vn/1004-tnks-chitiettin.html


Ngày 20/12/2021
báo Pháp luật Việt Nam
đăng bài: Tập trung hoàn thiện thể chế về thi hành án hành chính
https://baophapluat.vn/tap-trung-hoan-thien-the-che-ve-thi-hanh-an-hanh-chinh-post426911.html

Ngày 20/12/2021
Báo Dân trí
Đăng bài: Cục Thi hành án dân sự Hải Phòng thừa nhận "sơ suất" trong đấu giá tài sản
https://dantri.com.vn/xa-hoi/cuc-thi-hanh-an-dan-su-hai-phong-thua-nhan-so-suat-trong-dau-gia-tai-san-20211220175442609.htm

Ngày 20/12/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Tiền Giang: Ghi nhận về công tác Thi hành án dân sự năm 2021
https://baophapluat.vn/tien-giang-ghi-nhan-ve-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-nam-2021-post426994.html

Ngày 20/12/2021
Chuyên trang truyền hình pháp luật của Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Quận Tân Bình: Hội nghị đánh giá kết quả công tác Thi hành án dân sự năm 2021, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp năm 2022
https://tvphapluat.vn/video/quan-tan-binh-hoi-nghi-danh-gia-ket-qua-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-nam-2021-phuong-huong-nhiem-vu-va-giai-phap-nam-2022-57750/

Ngày 21/12/2021
Báo Chính Phủ
Đăng bài: Giải pháp thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng
http://baochinhphu.vn/Phap-luat/Giai-phap-thu-hoi-tai-san-trong-cac-vu-an-tham-nhung/456677.vgp

Ngày 21/12/2021
Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam
Đăng bài: Cần sớm ban hành Luật Thi hành án hành chính
https://lsvn.vn/can-som-ban-hanh-luat-thi-hanh-an-hanh-chinh1640015772.html

Ngày 21/12/2021
Báo Thanh tra
Đăng bài: đến bao giờ mới được thi hành án
https://thanhtra.com.vn/dieu-tra/dieu-tra-theo-don-thu/den-bao-gio-moi-duoc-thi-hanh-an-192281.html

Ngày 21/12/2021
Báo Pháp luật
Đăng bài: Phú Thọ tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Thi hành án dân sự
https://baophapluat.vn/phu-tho-tap-trung-hoan-thanh-cac-chi-tieu-nhiem-vu-thi-hanh-an-dan-su-post427139.html

Ngày 22/12/2021
Báo Bảo vệ pháp luật
Đăng bài: Thủ tướng yêu cầu tăng cường tiến độ, chất lượng thi hành án dân sự
https://baovephapluat.vn/thoi-su/thu-tuong-yeu-cau-tang-cuong-tien-do-chat-luong-thi-hanh-an-dan-su-116539.html

Ngày 22/12/2021
Báo Hà Nội mới
Đăng bài: Phấn đấu tỷ lệ thi hành án xong trên 81,5% về việc, trên 40,1% về tiền
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1020635/phan-dau-ty-le-thi-hanh-an-xong-tren-815-ve-viec-tren-401-ve-tien

Ngày 23/12/2021
Báo Dân trí
Đăng bài: Những vụ thu hồi tài sản gây "đau đầu" cơ quan thi hành án
https://dantri.com.vn/xa-hoi/nhung-vu-thu-hoi-tai-san-gay-dau-dau-co-quan-thi-hanh-an-20211223152816073.htm

Ngày 23/12/2021
Báo plo.vn
Đăng bài: Chủ tịch UBND TP Thủ Đức chỉ đạo về công tác thi hành án
https://plo.vn/phap-luat/chu-tich-ubnd-tp-thu-duc-chi-dao-ve-cong-tac-thi-hanh-an-1035263.html

Ngày 23/12/2021
Báo Đất mũi online
Đăng bài: Vụ lập bàn thờ trước cơ quan thi hành án để gây áp lực: “Khiếu nại, tố cáo là quyền của công dân nhưng phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật”
https://baoanhdatmui.vn/vu-lap-ban-tho-truoc-co-quan-thi-hanh-an-de-gay-ap-luc-khieu-nai-to-cao-la-quyen-cua-cong-dan-nhung-phai-dam-bao-dung-quy-dinh-cua-phap-luat.html

Ngày 23/12/2021
Báo Đại Đoàn kết
Đăng bài: Đại gia Phát ‘dầu’ chưa nộp 122 tỷ đồng thi hành án
http://daidoanket.vn/dai-gia-phat-dau-chua-nop-122-ty-dong-thi-hanh-an-5676052.html

Ngày 23/12/2021
Báo Lamdong.vn
Đăng bài: Bảo Lộc: Tỷ lệ thi hành án dân sự đạt trên 83%
http://baolamdong.vn/doi-song/202112/bao-loc-ty-le-thi-hanh-an-dan-su-dat-tren-83-3095444/

Ngày 24/12/2021
Báo Dongthap.gov.vn
Đăng bài: Đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong thi hành án dân sự
https://dongthap.gov.vn/chi-tiet-bai-viet/-/asset_publisher/1mOzUrGkrdAE/content/id/9281891?plidlayout=104

Ngày 25/12/2021
Báo Tuổi trẻ
Đăng bài: Vụ ‘tráo gỗ tang vật’ ở Đắk Lắk: Chưa xử lý lãnh đạo cục vì đang bị bệnh
https://tuoitre.vn/vu-trao-go-tang-vat-o-dak-lak-chua-xu-ly-lanh-dao-cuc-vi-dang-bi-benh-20211225150533702.htm

Ngày 25/12/2021
Báo công an nhân dân
Đăng bài: Cục thi hành án dân sự Đắk Lắk: Nhiều cán bộ bị kỷ luật, chưa xử lý lãnh đạo vì… đang bị bệnh
https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/cuc-thi-hanh-an-dan-su-dak-lak-nhieu-can-bo-bi-ky-luat-chua-xu-ly-lanh-dao-vi-dang-bi-benh-i639274/

Ngày 26/12/2021
Báo Công an TP. Hồ Chí Minh
Đăng bài: Kỷ luật hàng loạt cựu cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk
https://congan.com.vn/doi-song/dak-lak-ky-luat-hang-loat-can-bo-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh_125097.html

Ngày 26/12/2021
Báo Dân trí
Đăng bài: Kỷ luật loạt cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk
https://dantri.com.vn/xa-hoi/ky-luat-loat-can-bo-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-dak-lak-20211225172312591.htm

Ngày 26/12/2021
Báo Công luận
Đăng bài: Kỷ luật nhiều cán bộ tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk
https://congluan.vn/ky-luat-nhieu-can-bo-tai-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-dak-lak-post174235.html

Ngày 26/12/2021
Báo Mới
Đăng bài: Kỷ luật hàng loạt cựu cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk
https://baomoi.com/ky-luat-hang-loat-cuu-can-bo-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-dak-lak/c/41321375.epi

Ngày 26/12/2021
Báo Bảo vệ pháp luật
Đăng bài: Kiểm sát chặt chẽ hoạt động cưỡng chế Thi hành án dân sự
https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/kiem-sat-chat-che-hoat-dong-cuong-che-thi-hanh-an-dan-su-116679.html

Ngày 26/12/2021
Báo Viện kiểm sát Sơn La
Đăng bài: Tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự tại xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
https://vkssonla.gov.vn/index.php?module=tinhoatdong&act=view&id=1594&cat=40

Ngày 27/12/2021
Báo Lai Châu
Đăng bài: Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2022
https://baolaichau.vn/ph%C3%A1p-lu%E1%BA%ADt/c%E1%BB%A5c-thi-h%C3%A0nh-%C3%A1n-d%C3%A2n-s%E1%BB%B1-t%E1%BB%89nh-tri%E1%BB%83n-khai-nhi%E1%BB%87m-v%E1%BB%A5-n%C4%83m-2022

Ngày 27/12/2021
Tỉnh ủy Lai Châu
Đăng bài: Hội nghị triển khai chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2022
http://laichau.dcs.vn/ban-can-su-dang-dang-doan/hoi-nghi-trien-khai-chi-tieu-nhiem-vu-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-thi-hanh-an-hanh-chinh-nam-2022-6067.html

Ngày 28/12/2021
Báo mới
Đăng bài: Thi hành án dân sự Lai Châu vượt chỉ tiêu
https://baomoi.com/thi-hanh-an-dan-su-lai-chau-vuot-chi-tieu/c/41336181.epi

Ngày 28/12/2021
Báo Pháp luật Việt Nam
Đăng bài: Thi hành án dân sự Lai Châu vượt chỉ tiêu
https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-lai-chau-vuot-chi-tieu-post428200.html

Ngày 28/12/2021
Báo Cà Mau
Đăng bài: Nỗ lực thực hiện vượt chỉ tiêu
https://www.baocamau.com.vn/phap-luat/no-luc-thuc-hien-vuot-chi-tieu-71375.html

Ngày 29/12/2021
Báo mới
Đăng bài: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành án dân sự
https://baomoi.com/nang-cao-hieu-luc-hieu-qua-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su/c/41353623.epi

Ngày 29/12/2021
Báo Bình Định
Đăng bài: Giải quyết dứt điểm một số vụ việc khiếu nại kéo dài
https://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=15&macmp=15&mabb=224065

Ngày 29/12/2021
Báo Viện kiểm sát Cần Thơ
Đăng bài: Huyện Vĩnh Thạnh:Trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự
http://vkscantho.vn/vkscantho/index.php/news/VKSND-TP-Can-Tho/Huyen-Vinh-Thanh-Truc-tiep-kiem-sat-hoat-dong-thi-hanh-an-dan-su-4278/

Ngày 20/12/2021
Báo Dân Trí
Đăng bài: phản ánh Cục Thi hành án dân sự Hải Phòng thừa nhận có "sơ suất" và đang "xử lý triệt để đối với tài sản" để kịp thời giao cho bên trúng đấu giá là Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn theo quy định.
https://dantri.com.vn/xa-hoi/cuc-thi-hanh-an-dan-su-hai-phong-thua-nhan-so-suat-trong-dau-gia-tai-san-20211220175442609.htm