Điểm tin báo chí về THADS tháng 1 năm 2022

11/02/2022


Ngày 03/01/2022, Báo Vĩnh Phúc online có đưa tin, bài: Chuyển biến mạnh mẽ từ các phong trào thi đua của ngành Thi hành án dân sự: http://baovinhphuc.com.vn/phap-luat/72169/chuyen-bien-manh-me-tu-cac-phong-trao-thi-dua-cua-nganh-thi-hanh-an-dan-su.html
 
Ngày 04/01/2022, Báo Dân trí có đưa tin, bài: Giao chỉ tiêu thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về ham nhũng, kinh tế:https://dantri.com.vn/xa-hoi/giao-chi-tieu-thu-hoi-tai-san-trong-cac-vu-an-tham-nhung-kinh-te-20220103182814055.htm
 
Ngày 04/01/2022, Báo Đầu tư online có đưa tin, bài: Sửa những gì trong Luật sửa đổi, bổ sung 8 luật: https://baodautu.vn/sua-nhung-gi-trong-luat-sua-doi-bo-sung-8-luat-d158740.html
 
Ngày 04/11/2022, Tạp chí Kiemsat.vn có đưa tin, bài: Tăng cường kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế: https://kiemsat.vn/tang-cuong-kiem-sat-thi-hanh-an-dan-su-ve-thu-hoi-tai-san-trong-cac-vu-an-hinh-su-ve-tham-nhung-kinh-te-63015.html
 
Ngày 04/01/2022, Báo Người lao động có đưa tin, bài: Đại gia Phát "dầu" chưa thi hành 122 tỉ đồng thu lợi bất chính:https://nld.com.vn/phap-luat/dai-gia-phat-dau-chua-thi-hanh-122-ti-dong-thu-loi-bat-chinh-20220104132300724.htm
 
Ngày 04/01/2021, Báo kinh tế đô thị có đưa tin, bài: Đại gia Phát “dầu” chưa nộp nốt số tiền 122 tỷ đồng cho Cục Thi hành án dân sự: https://kinhtedothi.vn/dai-gia-phat-dau-chua-nop-not-so-tien-122-ty-dong-cho-cuc-thi-hanh-an-dan-su.html
 
Ngày 05/01/2022, Báo Công lý có đưa tin, bài: Thông tin thêm vụ ủy thác thi hành án quyền nuôi con: https://congly.vn/thong-tin-them-vu-uy-thac-thi-hanh-an-quyen-nuoi-con-201818.html
 
Ngày 05/01/2022, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Tăng cường kiểm tra lĩnh vực có nguy cơ phát sinh vi phạm cao trong Thi hành án dân sự: https://baophapluat.vn/tang-cuong-kiem-tra-linh-vuc-co-nguy-co-phat-sinh-vi-pham-cao-trong-thi-hanh-an-dan-su-post429204.html
 
Ngày 05/01/2021, Cổng TT Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng có đưa tin, bài: Viện kiểm sát nhân quận Liên Chiểu kiến nghị Chi cục thi hành án dân sự quận Liên Chiểu trong công tác xử lý vật chứng: https://vksdanang.gov.vn/web/guest/tin-tuc/dm-thong-tin-kiem-sat/chi-tiet?id=46538&_c=67,76,77
 
Ngày 05/01/2022, Báo Nhân dân có đưa tin, bài: Thật rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thu hồi tài sản: https://nhandan.vn/thoi-su-phap-luat/that-ro-trach-nhiem-trong-lanh-dao-chi-dao-thuc-hien-cong-tac-thu-hoi-tai-san-681146/
 
Ngày 06/01/2022, Báo plo.vn có đưa tin, bài: Chỉ sửa 3 điều của Luật Thi hành án dân sự là chưa đủ: https://plo.vn/phap-luat/chi-sua-3-dieu-cua-luat-thi-hanh-an-dan-su-la-chua-du-1037724.html
 
Ngày 06/01/2022, Báo Nghệ An có đưa tin, bài: Tập trung giải quyết các vụ việc tham nhũng kinh tế, án tín dụng ngân hàng: https://baonghean.vn/tap-trung-giai-quyet-cac-vu-viec-tham-nhung-kinh-te-an-tin-dung-ngan-hang-300517.html
 
Ngày 06/01/2022, VKSND tỉnh Sơn La có đưa tin, bài: Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát việc cưỡng chế, kê biên quyền sử dụng đất trong thi hành án dân sự: https://vkssonla.gov.vn/index.php?module=tinhoatdong&act=view&id=1604&cat=67
 
Ngày 07/01/2022, Báo Sóc trăng online có đưa tin, bài: Cần linh động, nhạy bén và chủ động trong thi hành án dân sự: https://www.baosoctrang.org.vn/phap-luat-ban-doc/can-linh-dong-nhay-ben-va-chu-dong-trong-thi-hanh-an-dan-su-54372.html
 
Ngày 08/01/2022, VKSND tỉnh Sơn La có đưa tin, bài: Liên Chi đoàn Chi cục thi hành án dân sự - Tòa án nhân dân - Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sơn La ủng hộ, quyên góp, tặng quà cho trẻ em, bệnh nhân đang điều trị Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh: https://vkssonla.gov.vn/index.php?module=tinhoatdong&act=view&id=1608&cat=40
 
Ngày 10/01/2022, Báo Chính phủ có đưa tin, bài: Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thi hành án dân sự: http://baochinhphu.vn/Phap-luat/Nang-cao-hon-nua-hieu-qua-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su/458413.vgp
 
Ngày 10/01/2022, Báo Đồng Khởi có đưa tin, bài: Ngành Thi hành án dân sự tỉnh hoàn thành đạt, vượt nhiều chỉ tiêu: https://baodongkhoi.vn/nganh-thi-hanh-an-dan-su-tinh-hoan-thanh-dat-vuot-nhieu-chi-tieu-10012022-a95594.html
 
Ngày 10/01/2022, Truyền hình Quốc hội Việt Nam có đưa tin, bài: Xem xét đẩy mạnh xã hội hóa trong thi hành án dân sự: https://quochoitv.vn/thao-go-ach-tac-thi-hanh-an-dan-su
 
Ngày 10/01/2022, Cổng thông tin điện tử tinht Sóc Trăng có đưa tin, bài: Cần linh động, nhạy bén và chủ động trong thi hành án dân sự: https://www.soctrang.gov.vn/Default.aspx?sname=ubnd-stg&sid=4&pageid=469&catid=37057&id=341981&catname=Tin+s%u1edf+ng%u00e0nh&title=can-linh-dong-nhay-ben-va-chu-dong-trong-thi-hanh-an-dan-su
 
Ngày 10/01/2021, Báo Tiền phong có đưa tin, bài: Đại án tham nhũng kinh tế, tài sản phải thu hồi rất lớn, trải dài ở nhiều tỉnh: https://tienphong.vn/dai-an-tham-nhung-kinh-te-tai-san-phai-thu-hoi-rat-lon-trai-dai-o-nhieu-tinh-post1408450.tpo
 
Ngày 10/01/2021, Báo Bình Phước có đưa tin, bài: Cần bổ sung quy định làm rõ ủy thác thi hành án và ủy thác tài sản: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/129727/can-bo-sung-quy-dinh-lam-ro-uy-thac-thi-hanh-an-va-uy-thac-tai-san
 
Ngày 10/01/2022, Youtube có đưa tin, bài: Xem xét đẩy mạnh xã hội hóa trong thi hành án dân sự: https://www.youtube.com/watch?v=0KshzYQcXOc
 
Ngày 10/01/2022, Báo Pháp luật Việt Nam: Bổ sung cơ chế ủy thác xử lý tài sản có đưa tin, bài: Nâng cao tỷ lệ thi hành án dân sự: https://baophapluat.vn/bo-sung-co-che-uy-thac-xu-ly-tai-san-nang-cao-ty-le-thi-hanh-an-dan-su-post430063.html
 
Ngày 11/01/2022, Báo Chính phủ có đưa tin, bài: Thêm cơ chế ủy thác xử lý tài sản trong thi hành án dân sự: http://baochinhphu.vn/Phap-luat/Them-co-che-uy-thac-xu-ly-tai-san-trong-thi-hanh-an-dan-su/458479.vgp
 
Ngày 11/01/2022, Báo Vĩnh Phúc online có đưa tin, bài: Giao ban công tác thi hành án dân sự quý I/2022: http://baovinhphuc.com.vn/thoi-su/72488/giao-ban-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-quy-i2022.html
 
Ngày 11/01/2022, Báo Lạng Sơn có đưa tin, bài: Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh: https://baolangson.vn/phap-luat/474124-lanh-dao-tong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-lam-viec-voi-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh.html
 
Ngày 12/01/2021, Báo công an nhân dân có đưa tin, bài: Vì sao 15 năm chưa thi hành án xong một bản án? phản ánh của ông Nguyễn Thanh Phú, Giám đốc Nông trường Sông Hậu TP Cần Thơ về việc chậm thi hành án của Chi cục THADS tp Vũng Tàu: https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/vi-sao-15-nam-chua-thi-hanh-an-xong-mot-ban-an--i641192/
 
Ngày 12/01/2022, Báo Bảo vệ Pháp luật có đưa tin, bài: Kiểm sát tiêu hủy vật chứng trong công tác thi hành án dân sự: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/kiem-sat-tieu-huy-vat-chung-trong-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-117387.html
Ngày 12/01/2022, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Tổng cục trưởng Nguyễn Quang Thái làm việc với các cơ quan THADS TP. Hồ Chí Minh: https://baophapluat.vn/tong-cuc-truong-nguyen-quang-thai-lam-viec-voi-cac-co-quan-thads-tp-ho-chi-minh-post430310.html
 
Ngày 12/01/2022, Báo Bắc Giang có đưa tin, bài : Quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo, giảm án tồn: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/375069/quan-tam-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-giam-an-ton.html
 
Ngày 12/01/2022, Báo Bắc Giang có đưa tin, bài: Cần xem xét lại toàn diện, khách quan việc kê biên thiếu tài sản phải thi hành án ở Hiệp Hòa: http://baobacgiang.com.vn/bg/nhip-cau-ban-doc/375070/can-xem-xet-lai-toan-dien-khach-quan-viec-ke-bien-thieu-tai-san-phai-thi-hanh-an-o-hiep-hoa.html
 
Ngày 12/01/2022, Báo Sơn La có đưa tin, bài: Hiệu quả thi hành án dân sự ở Sốp Cộp: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/hieu-qua-thi-hanh-an-dan-su-o-sop-cop-46914
 
Ngày 12/0/2022, VKSND Hải Dương có đưa tin, bài: Thanh Miện kiểm sát cưỡng chế thi hành án dân sự: http://vienkiemsat.haiduong.gov.vn/ArticleDetail/5282/thanh-mien-kiem-sat-cuong-che-thi-hanh-an-dan-su.aspx
 
Ngày 12/01/2022, Trang thông tin điện tử thành phố Tuyên Quang có đưa tin, bài: Cưỡng chế thi hành án chuyển giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại phường An Tường: http://thanhphotuyenquang.gov.vn/DetailView/72478/8/Cuong-che-thi-hanh-an-chuyen-giao-quyen-su-dung-dat-va-tai-san-gan-lien-tren-dat-tai-phuong-An-Tuong.html
 
Ngày 13/01/2022, VKSND Hải Dương: Gia Lộc có đưa tin, bài: Kiểm sát việc cưỡng chế thi hành án dân sự: http://vienkiemsat.haiduong.gov.vn/ArticleDetail/5286/gia-loc-kiem-sat-viec-cuong-che-thi-hanh-an-dan-su.aspx
 
Ngày 13/01/2022, Cổng thông tin điện tử huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên có đưa tin, bài: Tổ chức cưỡng chế thi hành án tại xóm Hải Hà, xã Khe Mo: http://donghy.thainguyen.gov.vn/tin-moi/-/asset_publisher/Pd5HkZs9ZQIG/content/to-chuc-cuong-che-thi-hanh-an-tai-xom-hai-ha-xa-khe-mo
 
Ngày 14/01/2022, Báo Lao động thủ đô có đưa tin, bài: Thêm cơ chế ủy thác, thuận lợi hơn trong thu hồi tài sản thi hành án: https://laodongthudo.vn/them-co-che-uy-thac-thuan-loi-hon-trong-thu-hoi-tai-san-thi-hanh-an-135173.html
 
Ngày 14/01/2022, Báo đại biểu nhân dân có đưa tin, bài: Xử lý đồng thời nhiều tài sản: https://daibieunhandan.vn/xu-ly-dong-thoi-nhieu-tai-san-wg3wwcvy4e-79043
 
Ngày 14/01/2022, Tạp chí tài chính có đưa tin, bài: Cơ chế ủy thác xử lý tài sản: Xử lý đồng thời nhiều tài sản: https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-phap-luat/co-che-uy-thac-xu-ly-tai-san-xu-ly-dong-thoi-nhieu-tai-san-344441.html
 
Ngày 16/01/2021, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài; Sông Lô (Vĩnh Phúc): Triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2022: https://baophapluat.vn/song-lo-vinh-phuc-trien-khai-cong-tac-thi-hanh-an-dan-su-nam-2022-post430658.html
 
Ngày 16/01/2021, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Thi hành án dân sự TP. Quy Nhơn vượt chỉ tiêu: https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-tp-quy-nhon-vuot-chi-tieu-post430792.html
 
Ngày 16/01/2021, Báo mới: Bình Định có đưa tin, bài: Hội nghị đối thoại công chức, người lao động các cơ quan THADS: https://baomoi.com/binh-dinh-hoi-nghi-doi-thoai-cong-chuc-nguoi-lao-dong-cac-co-quan-thads/c/41522691.epi
 
Ngày 17/01/2022, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá tài sản: https://baophapluat.vn/day-manh-kiem-tra-giam-sat-viec-lua-chon-to-chuc-tham-dinh-gia-ban-dau-gia-tai-san-post430903.html
 
Ngày 17/01/2022, Nội chính Phú Yên có đưa tin, bài: Mười bốn năm chưa thi hành được một bản án dân sự: http://noichinhphuyen.vn/nghien-cuu-trao-doi/muoi-bon-nam-chua-thi-hanh-duoc-mot-ban-an-dan-su-879.html
 
Ngày 17/01/2022, Quangninh.gov.vn có đưa tin, bài: TX Quảng Yên: Triển khai nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2022: https://www.quangninh.gov.vn/donvi/TXQuangYen/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=12172
 
Ngày 17/01/2022, Bacgiang.gov.vn có đưa tin, bài: Thêm trường hợp lưu đơn tố cáo trong thi hành án dân sự: https://pbgdpl.bacgiang.gov.vn/chi-tiet-tin-tuc/-/asset_publisher/ctFINBWOJ3XS/content/them-truong-hop-luu-on-to-cao-trong-thi-hanh-an-dan-su/214277
 
Ngày 18/01/2022, Báo Công luận có đưa tin, bài: Đẩy mạnh xã hội hóa thi hành án dân sự và hoạt động bổ trợ tư pháp: https://congluan.vn/day-manh-xa-hoi-hoa-thi-hanh-an-dan-su-va-hoat-dong-bo-tro-tu-phap-post177745.html
 
Ngày 18/01/2022, Báo Hà Nội mới có đưa tin, bài: Đẩy nhanh tiến độ thi hành án ngay từ đầu năm 2022: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Xa-hoi/1022725/day-nhanh-tien-do-thi-hanh-an-ngay-tu-dau-nam-2022
 
Ngày 18/01/2022, VKS Sóc Trăng có đưa tin, bài: VKSND huyện Kế Sách kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng: https://vkssoctrang.gov.vn/1705-tnks-chitiettin.html
 
Ngày 18/01/2022, Báo Hà Nội mới có đưa tin, bài: Đẩy nhanh tiến độ thi hành án ngay từ đầu năm 2022: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1022725/day-nhanh-tien-do-thi-hanh-an-ngay-tu-dau-nam-2022
 
Ngày 19/01/2022, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Bình Định: Nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản cho nhà nước: https://baophapluat.vn/binh-dinh-nang-cao-ty-le-thu-hoi-tien-tai-san-cho-nha-nuoc-post431129.html
 
Ngày 19/01/2022, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Cục Thi hành án dân sự Kiên Giang vinh dự nhận cờ thi đua của Chính phủ: https://baophapluat.vn/cuc-thi-hanh-an-dan-su-kien-giang-vinh-du-nhan-co-thi-dua-cua-chinh-phu-post431285.html
 
Ngày 19/01/2022, Báo Bắc Ninh có đưa tin, bài: Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh: http://www.baobacninh.com.vn/chi-tiet-phap-luat/-/details/20182/bo-nhiem-cuc-truong-cuc-thi-hanh-an-dan-su-tinh-bac-ninh
 
Ngày 19/01/2022, Pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Tiền Giang: Cưỡng chế giao tài sản cho người đấu giá thành: https://baophapluat.vn/tien-giang-cuong-che-giao-tai-san-cho-nguoi-dau-gia-thanh-post430723.html
 
Ngày 20/01/2022, Báo plo.vn có đưa tin, bài: Quy định mới về khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự: https://plo.vn/phap-luat/quy-dinh-moi-ve-khieu-nai-to-cao-trong-thi-hanh-an-dan-su-1039995.html
 
Ngày 20/01/2022, Báo Bảo vệ pháp luật có đưa tin, bài: VKSND quận Hải Châu kiểm sát tiêu hủy vật chứng: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/vksnd-quan-hai-chau-kiem-sat-tieu-huy-vat-chung-117662.html
 
Ngày 20/01/2022, Báo Quân đội nhân dân có đưa tin, bài: Nhiều vướng mắc trong thi hành án dân sự: https://www.qdnd.vn/phap-luat/cac-van-de/nhieu-vuong-mac-trong-thi-hanh-an-dan-su-684054
 
Ngày 20/01/2022, Báo 24hmoney.vn có đưa tin, bài: 1,1 triệu cổ phiếu PXS vừa bị Cục thi hành án Hà Nội phong tỏa: https://24hmoney.vn/news/1-1-trieu-co-phieu-pxs-vua-bi-cuc-thi-hanh-an-ha-noi-phong-toa-c1a1323052.html
Ngày 23/01/2022, Báo Kiemsat.vn có đưa tin, bài: Tăng cường kiểm sát, rà soát việc THADS về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế: https://kiemsat.vn/tang-cuong-kiem-sat-ra-soat-viec-thads-ve-thu-hoi-tai-san-bi-that-thoat-chiem-doat-trong-cac-vu-an-hinh-su-ve-tham-nhung-kinh-te-63119.html
 
Ngày 24/01/2022, Báo Zingnews.vn có đưa tin, bài: Hàng chục biệt thự của cựu tử tù Liên Khui Thìn 'bốc hơi' thế nào?: https://zingnews.vn/hang-chuc-biet-thu-cua-cuu-tu-tu-lien-khui-thin-boc-hoi-the-nao-post1291613.html
 
Ngày 24/01/2022, Báo vnxepress.net có đưa tin, bài: Sửa cơ chế để thu hồi tài sản tham nhũng: https://vnexpress.net/sua-co-che-de-thu-hoi-tai-san-tham-nhung-4420205.html
 
Ngày 24/01/2022, Báo tuoitre.vn có đưa tin, bài: Cơ chế mới để thu hồi tài sản tham nhũng, ngăn chặn thất thoát diện rộng: https://tuoitre.vn/co-che-moi-de-thu-hoi-tai-san-tham-nhung-ngan-chan-that-thoat-dien-rong-20220124113232905.htm
 
Ngày 24/01/2022, Báo công an nhân dân có đưa tin, bài: Sửa đổi, bổ sung cơ chế thu hồi tài sản: https://cand.com.vn/thoi-su/sua-doi-bo-sung-co-che-thu-hoi-tai-san-i642542/
 
Ngày 24/01/2022, Báo Thanh tra có đưa tin, bài: Gỡ “điểm nghẽn” thu hồi tài sản trong vụ án tham nhũng, kinh tế: https://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-noi/go-diem-nghen-thu-hoi-tai-san-trong-vu-an-tham-nhung-kinh-te-193641.html
 
Ngày 24/01/2022, Báo Vietnamnet.vn có đưa tin, bài: Sửa luật để tháo 'điểm nghẽn' thu hồi tài sản tham nhũng: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/sua-luat-de-thao-diem-nghen-thu-hoi-tai-san-tham-nhung-811314.html
 
Ngày 24/01/2022, Báo Kinh tế Sìa Gòn online có đưa tin, bài: Gỡ ‘nút thắt’ chậm thu hồi tài sản tham nhũng: https://thesaigontimes.vn/go-nut-that-cham-thu-hoi-tai-san-tham-nhung/
 
Ngày 25/01/2022, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Ông Hoàng Văn Truyền giữ chức vụ Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thanh Hoá: https://baophapluat.vn/ong-hoang-van-truyen-giu-chuc-vu-cuc-truong-cuc-thads-tinh-thanh-hoa-post431897.html
 
Ngày 25/01/2022, Báo plo.vn có đưa tin, bài: Tháo điểm nghẽn thi hành án để thu hồi tài sản tham nhũng tốt hơn: https://plo.vn/phap-luat/thao-diem-nghen-thi-hanh-an-de-thu-hoi-tai-san-tham-nhung-tot-hon-1040834.html
 
Ngày 25/01/2021, Báo diendandoanhnghiep.vn có đưa tin, bài: Sửa Luật – Tháo gỡ “điểm nghẽn” thu hồi tài sản tham nhũng: https://diendandoanhnghiep.vn/sua-luat-thao-go-diem-nghen-thu-hoi-tai-san-tham-nhung-216086.html
 
Ngày 25/01/2022, báo Bình Dương có đưa tin, bài: Bổ sung nguồn tiếp nhận đơn khiếu nại trong thi hành án dân sự: https://baobinhduong.vn/bo-sung-nguon-tiep-nhan-don-khieu-nai-trong-thi-hanh-an-dan-su-a264326.html
 
Ngày 24/01/2022, báo Nông nghiệp có đưa tin, bài: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị xem xét vụ tranh chấp trường Newton–Pascal: https://nongnghiep.vn/mat-tran-to-quoc-viet-nam-de-nghi-xem-xet-vu-tranh-chap-truong-newtonpascal-d314180.html
 
Ngày 24/01/2022, Báo sputnit có đưa tin, bài: Đất vàng, biệt thự của cựu tử tù Liên Khui Thìn sau vụ - Minh Phụng ‘bốc hơi’ ra sao?: https://vn.sputniknews.com/20220124/dat-vang-biet-thu-cua-cuu-tu-tu-lien-khui-thin-sau-vu-epco-minh-phung-boc-hoi-ra-sao-13431918.html
 
Ngày 26/12/2022, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Thi hành án dân sự Tân Bình nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở: https://baophapluat.vn/thi-hanh-an-dan-su-tan-binh-nang-cao-hieu-qua-thuc-hien-quy-che-dan-chu-o-co-so-post432170.html
 
Ngày 27/01/2022, Báo Pháp luật Việt Nam có đưa tin, bài: Lãnh đạo Tổng cục làm việc với Cục THADS TP. Hồ Chí Minh: https://baophapluat.vn/lanh-dao-tong-cuc-lam-viec-voi-cuc-thads-tp-ho-chi-minh-post432241.html
 
Ngày 27/01/2022, Sở Tư pháp Thái Nguyên có đưa tin, bài: Quốc hội thông qua Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự: http://sotp.thainguyen.gov.vn/pho-bien-giao-duc-phap-luat/-/asset_publisher/hEnG94ajEooh/content/quoc-hoi-thong-qua-luat-so-03-2022-qh15-sua-oi-bo-sung-mot-so-ieu-cua-luat-au-tu-cong-luat-au-tu-theo-phuong-thuc-oi-tac-cong-tu-luat-au-tu-luat-nha-o?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fsotp.thainguyen.gov.vn%2Fpho-bien-giao-duc-phap-luat%2F-%2Fasset_publisher%2FhEnG94ajEooh%2Fcontent%2Fmot-so-ieu-can-biet-ve-the-can-cuoc-cong-dan