Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Thắng Lợi làm việc tại Cục THADS Bình Định

31/05/2024Ngày 30 tháng 5 năm 2024, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Thắng Lợi và Đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) đã làm việc tại Cục THADS tỉnh Bình Định về kết quả công tác thi hành án dân sự 8 tháng đầu năm 2024; công tác kiểm tra, tự kiểm tra và việc thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng; đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự trong 4 tháng cuối năm 2024. Tham dự buổi làm việc, có đồng chí Lê Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo -Tổng cục Thi hành án dân sự; Lãnh đạo Cục THADS, Lãnh đạo các đơn vị và Chấp hành viên thuộc Cục; Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Theo báo cáo của Cục THADS tỉnh, trong 8 tháng đầu năm 2024, các cơ quan THADS trong tỉnh đã triển khai, thực hiện kế hoạch và chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính (TDTHAHC); Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2024 cho các đơn vị trực thuộc; thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tổ chức thi hành án, nhất là các vụ việc có điều kiện thi hành trên 01 năm chưa thi hành xong, các vụ việc có khó khăn, vướng mắc, các vụ việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; các vụ việc kinh doanh, thương mại; đôn đốc giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, có khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Nhờ đó, trong 8 tháng đầu năm đã đạt được một số kết quả như sau: Tổng số phải thi hành là 9.468 việc, tăng 565 việc (tăng 6,35%) so cùng kỳ năm 2023 trong đó: số có điều kiện thi hành là 7.412 việc (chiếm 78,28%). Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong là 4.782 việc, đạt tỷ lệ 64,52%. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 209 việc (tăng 4,57%), giảm 1,35% về tỷ lệ, còn thiếu 18,92% so với chỉ tiêu Tổng cục giao (83,45%). Về tiền: Tổng số phải thi hành là: 3.644.681.116.000 đồng, trong đó: số có điều kiện thi hành là 1.720.936.734.000 đồng (chiếm 47,22%). Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong: 502.912.749.000 đồng, đạt tỷ lệ 29,22%. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 193.121.550.000 đồng (tăng 62,34%) và tăng 2,75% về tỷ lệ, còn thiếu 17,53% so với chỉ tiêu Tổng cục giao (46,75%). Trong tổng số phải thi hành, kết quả thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng là 341 việc, tương ứng với số tiền là 2.443.298.373.000 đồng, (chiếm 3,6% về việc và 67,04% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành); đã thi hành được 11 việc/218 việc có điều kiện thi hành, thu được số tiền là 106.955.253.000 đồng/1.031.181.455.000 đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 5,05% về việc và 10,21% về tiền. Về thi hành án hành chính, các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đang tiếp tục theo dõi 05 vụ việc thi hành án hành chính của kỳ trước chuyển sang (trong đó: có 03 bản án có quyết định buộc, 02 bản án không có quyết định buộc).
Về công tác kiểm tra, tự kiểm tra: Cục THADS tỉnh đã tổ chức kiểm tra toàn diện 02/02 đơn vị (Hoài Ân, Phù Mỹ), kiểm tra chuyên đề về án tín dụng, ngân hàng và án có điều kiện trên 01 năm đối với Chi cục THADS thị xã An Nhơn và thị xã Hoài Nhơn. Các đơn vị không có kế hoạch kiểm tra, chỉ đạo thực hiện việc tự kiểm tra, báo cáo kết quả về Cục THADS tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. Triển khai, thực hiện Công văn số 693-CV/BCSĐ ngày 11/01/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và Quyết định số 65/QĐ-TCTHADS ngày 18/01/2024 của Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục THADS tỉnh Bình Định đã ban hành kế hoạch tự kiểm tra toàn diện các mặt công tác của các cơ quan THADS trong tỉnh từ năm 2016 đến năm 2023. Quá trình triển khai, thực hiện công tác tự kiểm tra, mặc dù vẫn còn những khó khăn nhất định, như: trong giai đoạn tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án, triển khai, thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch công tác năm; khối lượng hồ sơ và nội dung kiểm tra nhiều, trên tất cả các lĩnh vực, mốc thời gian kiểm tra cả giai đoạn từ năm 2016 - 2023 nhưng Cục THADS trong tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện kiểm tra đầy đủ các nội dung, yêu cầu kiểm tra theo chỉ đạo của Tổng cục THADS. Nhờ đó, các cơ quan THADS trong tỉnh đã tổng hợp, báo cáo kết quả tự kiểm tra về Tổng cục THADS theo đúng thời gian quy định. Hiện nay, Cục THADS tỉnh Bình Định tiếp tục đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục, Chi cục THADS huyện, thị xã, thành phố kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế qua tự kiểm tra phát hiện và coi đây là bài học kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo các cơ quan THADS trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, thường xuyên việc tự kiểm tra trong thời gian đến.
 Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Các cơ quan THADS trong tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp nhận và phân loại, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Qua 8 tháng đầu năm 2024, đã tiếp nhận và giải quyết xong 15/18 đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (14 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo), còn 03 đơn khiếu nại đang tiếp tục giải quyết. Về thực hiện các kiến nghị, kháng nghị, trong 08 tháng đầu năm, các cơ quan THADS trong tỉnh đã nhận 07 văn bản có nội dung kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân các cấp liên quan đến công tác thi hành án dân sự thông qua các cuộc kiểm sát trực tiếp, kiểm sát hồ sơ và kiến nghị khác. Cục THADS tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã triển khai, thực hiện và khắc phục những thiếu sót, vi phạm tại các kiến nghị, kháng nghị của VKSND các cấp.

Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến tham gia của các đơn vị, ý kiến của các thành viên trong Đoàn công tác, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Thắng Lợi có ý kiến nhận xét và chỉ đạo để Cục THADS tỉnh triển khai và tổ chức thực hiện trong thời gian đến, như: Về kết quả công tác THADS 8 tháng đầu năm của tỉnh chưa cao, so với toàn quốc chỉ ở mức trung bình khá; kết quả THADS về việc thấp hơn 1,35% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm 2023; một số vụ việc có điều kiện thi hành, có số tiền phải thi hành án lớn chưa giải quyết dứt điểm; số lượng án tín dụng, ngân hàng, nhất là tiền so với tổng số phải thi hành chiếm tỷ lệ lớn nhưng kết quả thi hành trong 8 tháng đầu năm còn thấp; còn nhiều vụ việc có điều kiện thi hành án trên 3 năm nhưng chưa thi hành dứt điểm; công tác kiểm tra, tự kiểm tra theo chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp tuy được triển khai thực hiện kịp thời nhưng chưa thật sự an tâm, cần phải tiếp tục rà soát, kiểm tra đầy đủ hơn trong thời gian đến.
Trên cơ sở kết quả đã được, những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS chỉ đạo Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định trong thời gian đến cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ:
Thứ nhất, Tiếp tục rà soát các loại việc có điều kiện thi hành, chỉ đạo Chấp hành viên ban hành kế hoạch tổ chức thi hành án đối với từng vụ việc cụ thể để tổ chức thi hành; tập trung tháo gỡ những án khó, phức tạp; kịp thời báo cáo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo THADS để chỉ đạo giải quyết các vụ việc khó thi hành, có vướng mắc; phối hợp tốt với các ngành, cơ quan, đơn vị của địa phương để tổ chức thi hành án, đảm bảo trong 4 tháng còn lại của năm tổ chức thi hành án đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2024.
Thứ hai, Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra và tự kiểm tra theo chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp; rà soát kỹ 08 nhóm nhiệm vụ của đơn vị đã triển khai, thực hiện trong thời gian qua để tiếp tục chỉ đạo các đơn vị kiểm tra đầy đủ từng nhóm nhiệm vụ, đảm bảo các hồ sơ lưu phải chặt chẽ, đúng qui định, hồ sơ công việc phải được sắp xếp, lưu trữ đúng theo qui định.
Thứ ba, Đối với án tín dụng, ngân hàng, nhất là án có điều kiện trong 3 năm, khẩn trương chỉ đạo các đơn vị, Chi cục kiểm tra, rà soát kỹ từng hồ sơ thi hành án, xác định hướng tổ chức thi hành cụ thể; từng hồ sơ phải tác nghiệp thường xuyên, đúng theo qui định. Đối với những vụ việc có vướng mắc, khó khăn cần kịp thời phối hợp với cơ quan có liên quan để tháo gỡ, giải quyết. Trường hợp đã phối hợp với các ngành nhưng còn khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo THADS để chỉ đạo giải quyết theo qui định.
                                                                              Công Hoàng


Các tin khác