Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê Thi hành án dân sự quán triệt, triển khai Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý công chức, viên chức

04/10/2013
Để tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Bộ, Ngành trong giai đoạn đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính, hội nhập quốc tế và để thực hiện có hiệu quả mục tiêu đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức", ngày 24/9/2013, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-BTP về việc tăng cường công tác quản lý công chức, viên chức của Bộ Tư pháp.


Thực hiện Chỉ thị nêu trên, ngày 01/10/2013 Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê Thi hành án dân sự đã tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị tới toàn thể cán bộ, công chức trong Trung tâm. Tại buổi họp, Ban Giám đốc Trung tâm đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung và yêu cầu để thực hiện tốt Chỉ thị và yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức sẽ thực hiện nghiêm kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính, giờ giấc lao động, nội quy, quy chế của Bộ, của đơn vị. Tăng cường công tác tự kiểm tra công tác quản lý công chức, viên chức trong đơn vị.

Bên cạnh đó, tập thể Lãnh đạo và cán bộ, công chức của Trung tâm cũng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tổ chức thực hiện nghiêm Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, Quy chế văn hoá công sở, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp không uống rượu, bia trong ngày làm việc; phát huy tính tự thân, tự giác của từng cán bộ, công chức trong rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để nâng cao đạo đức của người cán bộ tư pháp "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư".

Với nhận thức đầy đủ và sâu sắc về ý nghĩa, vai trò của Chỉ thị 03/CT-BTP, Lãnh đạo Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê Thi hành án dân sự đã, đang và sẽ quyết tâm thực hiện và chỉ đạo quyết liệt theo tinh thần của Chỉ thị nêu trên để Chỉ thị của Bộ trưởng về việc “Về việc tăng cường công tác quản lý công chức, viên chức” đi vào cuộc sống./.

Trung tâm Dữ liệu, Thông tin và Thống kê