Sign In

Hệ thống các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Phú Yên: Triển khai hỗ trợ trực tuyến và cơ chế một cửa trong công tác THADS

29/06/2017

Hệ thống các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Phú Yên: Triển khai hỗ trợ trực tuyến và cơ chế một cửa trong công tác THADS
          Để đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức làm việc trong các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) trên địa bàn tỉnh Phú Yên; đồng thời, bám sát lộ trình, kế hoạch cải cách hành chính trong hệ thống ngành THADS theo chỉ đạo của Tổng cục THADS tại Quyết định số 536/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017, về triển khai hỗ trợ trực tuyến THADS và Quyết định số 537/QĐ-TCTHADS ngày 11/5/2017 về triển khai thực hiện cơ chế một cửa tại các cơ quan THADS, Cục THADS tỉnh Phú Yên đã tổ chức thực hiện việc hỗ trợ trực tuyến THADS và cơ chế một cửa trên phạm vi toàn tỉnh kể từ ngày 01/6/2017.
 
          Theo đó, các cơ quan THADS sẽ tiếp nhận trực tuyến, hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục, các bước thực hiện hỗ trợ trực tuyến với đương sự đối với các thủ tục thi hành án sau: Yêu cầu THADS; yêu cầu xác nhận kết quả THADS và thủ tục khiếu nại, tố cáo về THADS thông qua qua hộp thư điện tử công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục THADS (http://thads.moj.gov.vn) và Trang Thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh Phú Yên (http://thads.moj.gov.vn/phuyen) hoặc địa chỉ thư điện tử: phuyen@moj.gov.vn. Đối với cơ chế một cửa được áp dụng thực hiện với 05 thủ tục thi hành án: Đề nghị xác nhận kết quả thi hành án; Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên; ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu; đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án; đề nghị miễn giảm phí thi hành án.
          Với mô hình mới này, cá nhân, tổ chức khi giao dịch với cơ quan THADS có thể lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa, gửi qua đường bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích hoặc đơn giản hơn chỉ cần gửi đơn và hồ sơ yêu cầu thi hành án vào địa chỉ hòm thư điện tử tại Trang thông tin điện tử của Cục THADS đối với những thủ tục được hỗ trợ trực tuyến. Cán bộ phụ trách tiếp nhận sau khi kiểm tra hồ sơ sẽ lập phiếu hẹn nêu rõ thời điểm giải quyết cụ thể dựa trên thời hạn đã quy định của từng thủ tục hành chính. Quy trình không những xác định cụ thể thời gian xử lý hồ sơ mà còn phân công theo dõi chặt chẽ tình trạng hồ sơ đang được giải quyết để đảm bảo sự kịp thời, thông suốt. Đặc biệt, quy trình một cửa còn phân định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức khi thực thi nhiệm vụ: “trường hợp giải quyết hồ sơ quá hạn, Phòng chuyên môn, đơn vị phải có văn bản xin lỗi người yêu cầu, trong đó ghi rõ lý do quá hạn, thời hạn trả kết quả lần sau. Các văn bản này chuyển cho Bộ phận một cửa để liên hệ, gửi cho tổ chức, cá nhân”.
          Có thể nói việc áp dụng hỗ trợ trực tuyến trong THADS và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa đã đã góp phần tạo sự thông thoáng, linh hoạt trong giải quyết các thủ tục hành chính về THADS; tiến độ giải quyết được thực hiện nhanh chóng, chính xác, trách nhiệm, bước đầu tạo nên sự chuyển biến về hình ảnh, chất lượng phục vụ nhân dân của cơ quan THADS. Qua đó, hạn chế đến mức thấp nhất việc đi lại và thời gian chờ đợi của công dân khi đến giao dịch, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết công việc của cơ quan THADS và công chức làm công tác THADS.
 


Theo Hữu Toàn - Văn phòng Cục THADS

Các tin đã đưa ngày: